👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بهترین شیوه های مدیریت منابع انسانی(در قالب 7 شیوه پفر که عبارتند از : امنیت استخدامی، استخدام گزینشی، تیم های خودگردان، پرداخت مبتنی بر عملکرد ، آموزش گسترده ،کاهش در تفاوت مقام و موقعیت، تسهیم اطلاعات ) بر عملکرد سازمان صورت پذیرفته است.پژوهش در یکی از شرکت های تابعه برق منطقه ای فارس انجام شده است. برای اندازه گیری  متغیر های پژوهش از پرشسنامه احمد و شرودر(2003) استفاده شده است. پرسشنامه بین 150 نفر از متخصصان و کارشناسان جامعه مورد مطالعه توزیع گردید، که 110 پرسشنامه به پژوهشگر عودت داده شد.تجزیه و تحلیل داده ها با AMOS 21 و SPSS 21 انجام پذیرفته است . نتایج بیانگر آن است که ابعاد شیوه های مدیریت منابع انسانی به جز امنیت استخدامی هیچگونه رابطه ای با  عملکرد سازمانی ندارند.تجزیه و تحلیل مدل معادلات ساختاری از آن حکایت دارد که ابعاد شیوه های مدیریت منابع انسانی تا حدودی توانسته اند تغییرات حمایت ادارک شده سازمانی را پیش بینی نمایند اما حمایت ادراک شده سازمانی رابطه معنی داری با ابعاد عملکرد سازمانی نداشته است.

کلید واژه ها:

عملکرد سازمانی؛ بهترین شیوه های مدیریت منابع انسانی، حمایت ادراک شده سازمانی ،تعهد سازمانی

مقدمه:

  نظریه‏پردازان علم مدیریت، با شناخت انسان به‏عنوان عنصری پیچیده در سازمان، عامل‏ انسانی را به‏عنوان مهمترین عنصر برای حفظ موجودیت و بقای سازمان معرفی می‏کنند و توجه روزافزونی به منابع انسانی نه‏تنها در نقش‏های سنتی بلکه در نقش مدرن آن‏ حتی در عصر فن‏آوری اطلاعات معطوف داشته‏اند.

در دنیای رقابتی امروز، شدت رقابت هر روز افزایش می یابدو به طور پیوسته همه سازمانها برای بقا و بالندگی خودبه بهبود عملکرد سازمانی نیازمندند مدیران مجبورند در قبال شیوه های نوینی که عملکرد منابع راهبردی سازمان رابه حداکثر میرساند مدام گوش به زنگ باشند.

پاره ای از متن

آیا استراتژی منابع انسانی می تواند موجب تفاوت شود ؟آیا بهترین روش های عملی یا استراتژیک وجود دارند که اگر به اجرا در آیند، بر عملکرد سازمان اثر مثبت خواهند داشت ؟(بامبرگر[1]ومشولم[2] ،22:1381)

برای پژوهشگران مدیریت استراتژیک منابع انسانی، بررسی رابطه بین شیوه های اجرایی منابع انسانی و عملکرد شرکت، از نظرتجربی، می تواند ابزاری به حساب آید که بدان وسیله براعتبار رشته مدیریت منابع انسانی بیفزاید. (بامبرگرومشولم ،1381: 21)

آیا فعالیت ها و اقدامات منابع انسانی تفاوتی در نتایج سازمانی ایجاد می كند؟ با مرور مطالعات و تحقیقاتی كه به  اثر منابع انسانی بر عملكرد پرداخته اند پاسخ مثبت است.

[1] Bamberger[2] Meshoulam

فهرست مطالب

کلـیات.. 1

1.1.  مقدمه: 2

1.2.  شرح و بیان مساله پژوهش: 2

1.3.  اهمیت و ارزش تحقیق: 3

1.4.  اهداف تحقیق: 4

1.5.  قلمرو زمانی و مکانی پژوهش: 5

1.6.  کلید واژه ها: 5

1.6.1.  مدیریت منابع انسانی: 5

1.6.2.  شیوه های مدیریت منابع انسانی: 5

1.6.3.  عملکرد سازمانی : 6

1.6.4.  حمایت ادراک شده سازمانی: 6

چـارچوب نظـری و مبـانـی تئـوریـک... 7

1.7.     مـقدمـه: 8

1.8.     ادبیات تحقیق: 8

1.8.1.  انسان به عنوان یک منبع و سرمایه: 8

1.8.2.  بررسی مقایسه ای مسائل نظری ناشی از پژوهش: 9

1.8.3.  نگاه به سازمان از درون و برون: 9

1.8.4.  تئوری مبادلات اجتماعی: 12

1.8.5.  تئوری ویژگی های شغلی : 13

1.8.6.  نظریه الگوی پردازش داده های اجتماعی: 14

1.8.7.  دیدگاه منبع محور: 15

1.8.8.  ضرورت کمی سازی دستاورد های منابع انسانی: 16

رویکردهای مختلف مطالعه شیوه های مدیریت منابع انسانی: 16

سیستم کاری عملکرد بالا: 18

1.8.9.  ماهیت ارتباط مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی : 20

1.9.     پیشینه تحقیق: 23

1.9.1.  مقدمه: 23

1.9.2.  پیشینه تحقیقات مربوط به متغیر های مستقل و وابسته : 23

الف) تحقیقات داخلی: 23

ب)تحقیقات خارجی: 27

1.9.3.  پیشینه تحقیقات مربوط به متغیر تعدیل کننده: 53

الف) تحقیقات داخلی: 53

ب) تحقیقات خارجی: 55

روش شـناسـی تحـقیـق. 58

1.10. مقدمه: 59

1.11. نوع مطالعه: 59

1.12. مدل تحقیق: 60

1.12.1.                                                                                                                                                                                                                                                                             متغیر های پژوهش: 61

1.12.2.                                                                                                                                                                                                                                                                             الف) متغیر های مستقل: 61

1.12.3.                                                                                                                                                                                                                                                                             ب) متغیرهای وابسته: 66

بعد عملیاتی: 69

بعد نا محسوس عملکرد(تعهد سازمانی): 69

1.12.4.                                                                                                                                                                                                                                                                             ج) متغیر تعدیل کننده: 70

حمایت ادراک شده سازمانی به عنوان متغیر تعدیل کننده: 71

1.13. مدل عملیاتی پژوهش: 72

1.13.1.                                                                                                                                                                                                                                                                             فرضیه های  مطروحه در مورد متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته: 73

1.13.2.                                                                                                                                                                                                                                                                             فرضیه  مطروحه در باب متغیر های مستقل و متغیر تعدیل کننده: 74

1.13.3.                                                                                                                                                                                                                                                                             فرضیه مطروحه در باب متغیر تعدیل کننده و متغیر های وابسته: 74

1.13.4.                                                                                                                                                                                                                                                                             فرضیه های مطروحه در مورد توان تحت تاثیر قرا دادن رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته از طرف متغیر تعدیل کننده: 74

1.14. ابزار گردآوری داده ها: 74

1.14.1.                                                                                                                                                                                                                                                                             الف) متغیرهای مستقل: 74

1.14.2.                                                                                                                                                                                                                                                                             ب)متغیرهای وابسته: 78

الف) بعد عملیاتی: 78

ب) معیارهای ارزیابی کارایی عملکرد: 79

ج)تعهد سازمانی: 80

1.14.3.                                                                                                                                                                                                                                                                             ج) متغیر تعدیل کننده: 81

1.15. جامعه آماری: 82

1.16. روش و طرح نمونه برداری: 82

1.17. حجم نمونه و روش محاسبه: 82

1.18. روش تجزیه و تحلیل داده ها: 83

1.18.1.                                                                                                                                                                                                                                                                             چرایی استفاده از مدل معادلات ساختاری در پژوهش: 84

تجـزیـه و تـحـلـیـل داده هـا 86

مقدمه: 87

1.19. الف ) نتایج توصیفی پژوهش: 87

1.20. ب) نتایج تحلیلی پژوهش: 88

الف : خود همبستگی باقیمانده ها: 96

ب) رگرسیون  غیر خطی: 96

بـحـث و نـتیـجـه گـیـری.. 99

1.21. مـقـدمـه: 100

1.21.1.                                                                                                                                                                                                                                                                             الف) نقطـه آغازیـن و رونـد کلـی پژوهـش : 100

2)جامعیت متغیر های وابسته: 103

1.21.2.                                                                                                                                                                                                                                                                             ب) نتایج ، دستاورد ها و پیشنهادات : 103

پیشنهادات برای پژوهش های آتی: 108

1.21.3.                                                                                                                                                                                                                                                                             ج) محدودیت ها: 108

1.22. Abstract: II

1.23. M.A Thesis in Industrial Management III

👇محصولات تصادفی👇

تمرین تصمیم گیری با معیارهای چندگانه مقاله ظهور حضرت مهدى از دیدگاه جامعه اسلامى پایان نامه آب و معماری مقاله ضرورت استاندارد و شرایط آن کاراموزی ماشین ابزار CUC