👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه كشف و شهود در پنج كتاب - اللمع، اسرارالتوحید، رساله قشیریه، كشف المحجوب، تذكره الاولیاء

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه كشف و شهود در پنج كتاب - اللمع، اسرارالتوحید، رساله قشیریه، كشف المحجوب، تذكره الاولیاء

پایان نامه كشف و شهود در پنج كتاب اللمع، اسرارالتوحید، رساله قشیریه، كشف المحجوب، تذكره الاولیاء

پایان نامه كشف و شهود در پنج كتاب - اللمع، اسرارالتوحید، رساله قشیریه، كشف المحجوب، تذكره الاولیاء

 

مقدمه :

     دیدار محبوب ونیل به لقای دوست یك هدف متعالی است وعارفان همواره آن را سر لوحة طریقت خود قرار داده اند .در عرفان به این دیدار ،شهودیا مشاهده گفته می شود .موضوع اصلی این پژوهش بررسی كشف وشهود در پنج كتاب اصلی :اللمع ،اسرالتوحید،رساله قشیریه، كشف المحجوب وتذكره الاولیاء است.

      از آنجا كه تحقیق مدون ومكتوبی درباره این موضوع تا به امروز ارائه نشده است ،نگارنده را بر آن داشت تا با بررسی وژرف نگری بیشتر به این مهم بپردازد.

     مطالعه متون عرفانی ،حالات روحی عارفان در هنگام مكاشفه وسخنان شطح آلودی كه تحت تأثیر جذبه الهی بر زبان می اورند ،قند مکرر  است كه با تكرار آن از تأثیر شگرف وعمیق آن كاسته نمی شود .بحث كشف وشهود ،حس كنجكاوی شیرینی را بر می انگیزد تا با اشتیاق هرچه تمام تر ،منابع آن مورد بررسی قرار گیرد .

     در این جا با پیروی از كلام مبارك حضرت علی (ع) كه فرموده اند :«من علمنی حرفاً فقد سیرنی عبداً» بر خود لازم می دانم از استاد ارجمند ،خانم دكتر پناهی كه به عنوان استاد راهنما ،صمیمانه مرادر پیشبرد اهداف این پژوهش یاری كردند ،تشكر وقدردانی نمایم .همچنین از آقای دكتر فقیهی كه به عنوان استاد مشاور ،از نظرات ارزشمند ایشان بهره مند شدم ،كمال تشكر وقدردانی را دارم.

فهرست

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

چكیده                                                                                              

مقدمه

فصل اول: تعاریف

منشأ پیدایش تصوف اسلامی:.............................................................................. 1  

مكتب زهد......................................................................................................... 3

مكتب كشف و شهود.......................................................................................... 4

مكتب وحدت وجود........................................................................................... 5

نویسندگان پنج كتاب اصلی:................................................................................ 7

عبدالله بن علی سراج طوسی............................................................................... 7

ابوسعید ابوالخیر................................................................................................. 8

ابوالحسن علی بن عثمان هجویری....................................................................... 10

عبدالکریم قشیری............................................................................................... 11

ابوحامد شیخ فریدالدین عطار............................................................................. 12

آثار عطار........................................................................................................... 13

تجربه عرفانی و مشكلات آن............................................................................... 14

تعریف كشف و شهود......................................................................................... 16

ستروتجلی (با ارائه جدول).............................................................................................................  16

آپوكالیپس وواژه گان همسو با آن........................................................................ 21

مكاشفه واسطوره................................................................................................ 22

مكاشفه (آپوكالیپس) درادیان زنده جهانی............................................................ 22

مكاشفه دركتابهای مقدس (عهدین ) و كتابهای آسمانی دیگر .............................. 23

تعریف كشف و شهود از متون عرفانی................................................................. 23

سرمنشأ منحصر به فرد مكاشفه، از دیدگاه غربیان  اشارات دینی و الهیات............ 28

خلاصه فصل اول:.............................................................................................. 32

فصل دوم: راههای رسیدن به كشف و شهود

راههای رسیدن به كشف و شهود........................................................................ 34

راههای رسیدن به كشف و شهود درمكتب زهد................................................... 35                                                      

طریق وصول به مكاشفه درمكتب كشف و شهود................................................. 37                                                     

كشش آنسویی در كشف و شهود........................................................................ 46                                                                         

مكاشفه با همراهی جسم..................................................................................... 47                                                                                    

مكاشفه با همراهی دل......................................................................................... 48                                                                           

مكاشفه با همراهی روح...................................................................................... 52                                                                            

خلاصه فصل دوم: .............................................................................................  57                                                                             

فصل سوم: انواع و مراتب مكاشفه (مشاهده، معاینه، محاضره).............. 58                                

ارجعیت مشاهده ، معاینه،محاظره با ارائه جدول.................................................. 72      

انواع مکاشفه با ارائه جدول................................................................................ 79           

حالت عارفان در هنگام مكاشفه........................................................................... 79                                                                           

سخنان شطح آمیز به هنگام مكاشفه...................................................................... 84                                                                     

منابع شطیحات ................................................................................................... 85                                                                                             

آیا هر رویایی مكاشفه است؟.............................................................................. 85                                                                          

انواع خواب و رویا با ارائه جدول....................................................................... 92

خلاصه فصل سوم:............................................................................................. 92

مكاشفه در بیداری.............................................................................................. 93

مكاشفه درخواب................................................................................................ 105

دراحوال پس ازمرگ.......................................................................................... 116

پیشگویی............................................................................................................ 118

لطف وجذبه الهی................................................................................................ 119

دیدار ماوراءالطبیعه............................................................................................. 122

فراست............................................................................................................... 122

انواع مصادیق وتعدادآن با ارائه جدول ............................................................... 137

نتیجه گیری......................................................................................................... 138

خلاصه فصل سوم.............................................................................................. 139

فهرست منابع...................................................................................................... 140           

چكیده انگلیسی.................................................................................................. 145

👇محصولات تصادفی👇

پایان نامه رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت نیروهای زلزله پایان نامه بررسی سازمان بین‌المللی كار- دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی جوانان تحقیق صنایع ادبی بدیع جناس ایهام تشبیه و غیره بررسی تاثیرتشویق بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی پروژه افزایش ظرفیت در فیبر نوری تک مدی