👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی تأثیر پشت گرد برروی میزان انعطاف‌پذیری در دختران دانشجو (رشته تربیت بدنی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی تأثیر پشت گرد برروی میزان انعطاف‌پذیری در دختران دانشجو (رشته تربیت بدنی)

مقاله بررسی تأثیر پشت گرد برروی میزان انعطاف‌پذیری در دختران دانشجو (رشته تربیت بدنی)

مقاله بررسی تأثیر پشت گرد برروی میزان انعطاف‌پذیری در دختران دانشجو (رشته تربیت بدنی)

مقدمه

ازمیان اجزای ساختاری و اسكلتی شاید ستون فقرات را بتوانیم با اهمیت ترین جزء ازبدن محسوب نماییم. زیرا گذشته از اینكه حافظ و حمایت كننده نخاع یكی از حساس ترین بخش های بدن می باشد. این ستون متحرك با تغییرات خود می تواند اشكال مختلفی به بدن داده و وضعیت های گوناگونی راطراحی می نماید. ازطرف دیگر قوسهایی كه درستون فقرات وجود دارند ازوارد شدن مستقیم فشار و نیروهایی كه ازطرف بالا می آیند به سرجلوگیری می نمایند و این نیروها درقوسها تعدیل میگردند. همچنین نقش حركتی ستون فقرات است كه حركات این ستون مدیون حركات جزئی است كه درهریك از دیسكهای بین مهره ای بوجود می آید و این حركات جزئی هستند كه درمجموع بعنوان یك حركت مثلاخم شدن یا چرخش نمایانگر می شوند و اگر هركدام از این اجزاء حركت دچار اختلال گردند نهایتاً حركت را دچار اختلال می نمایند. ستون فقرات انسان درهنگام تولد دو انحنای اولیه دارد قوس بزرگتر درناحیه پشتی و قوس كوچك درناحیه خاجی می باشد همگام با چهاردست و پا رفتن ایستادن و راه رفتن قوسهای ناحیه پشت و خارجی دارای تحدب خلفی بوده كه به نام كیفوز پشتی و خاجی معروف می باشد. افزایش غیر طبیعی قوس ناحیه پشتی را گرد پشتی یا كیفوزیس می نامند دراین عارضه كه قسمت بالای پشت گرد شده استخوان جناغ فرو می رود و سینه پایین می آید. بدین ترتیب حفره سینه كوچك می شود و احتمالاً اندامهای بسیار حساس داخلی ازموقعیت اصلی خود تغییر جا می دهند. درموارد شدید، بروز این ناهنجاری همراه با اختلالات تنفسی و خستگی زودرس است امروزه تمام دست اندركاران و مربیان ورزشی معتقدند كه برای رسیدن به سطوح بالای قهرمانی به آمادگی جسمانی بالایی نیاز است. دراین میان عامل انعطاف پذیری از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا كه انعطاف پذیری با افزایش دامنه حركت حول مفاصل اولاً ازدردهای عضلانی و آسیبهای ورزشی جلوگیری می‌كند و ثانیاً به بهبود اجرای فعالیت های ورزشی كمك می نماید. فردی كه دارای ستون فقرات غیر قابل انعطاف است دربسیاری از فعالیت های جسمانی و همچنین درجذب كامل ضربات وارده بر ستون فقرات درهنگام راه رفتن، دویدن و پریدن ناتوان می‌باشد. عدم انعطاف پذیری در پشت همچنین می تواند باعث وضعیت بد بدنی، فشردگی اعصاب محیطی و اندازه گیری های دردناك شود. تست میدانی كه دراین تحقیق جهت سنجش انعطاف عضلات پشتی ستون فقرات به كار میرود، تست خمش به پشت است.

بیان مسئله

افزایش غیر طبیعی قوس ناحیه پشتی را كه گردن پشتی یا كیفوزیس می نامند یكی از عارضه های شایع درناحیه خلفی ستون مهره های پشتی است. عارضه گرد پشتی انواع مختلف دارد كه درنوع حاد آن بخشی ازستون فقرات  به صورت زاویه دار بیرون می زند كه قوز نام دارد. این عارضه ارتباط نزدیكی با ضعف عضلات پشت و جلوی سینه دارد. تحقیق حاضر درنظر دارد با تعیین میزان انحنای مهره های پشتی و ارتباط آن با میزان خمش به پشت دانشجویان دختر غیر تربیت بدنی مراجعه كننده به باشگاه ورزشی كه برای پركردن اوقات فراغت ورزش می كنند تعیین نماید كه آیا بین میزان عارضه پشت گرد و میزان خمش به پشت ارتباط معنی داری وجود خواهد داشت یا خیر؟

ضرورت و اهمیت تحقیق

ازآنجا كه ساختار استخوانی بعضی از مفاصل هم موجب محدودیت درانعطاف پذیری می شود یعنی علاوه بربافتهای نرم كه نقش بخصوصی دارند وضعیت های عادتی بدن و كارهای سنگین مزمن دامنه حركتی را محدود كرده و منجر به كوتاه شدگی تطبیقی عضلات می گردند این تحقیق درنظردارد میزان ارتباط این عوامل را تعیین نماید.

هدف تحقیق

هدف كلی پژوهش تعیین رابطه میزان انحنای مهره های پشتی و انعطاف پذیری درتست خمش به پشت می باشد.

اهداف اختصاصی

1)     ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح ناهنجاری كیفوز پشتی.

2)     میزان خمش به پشت دانشجویان مبتلا به عارضه كیفوز و دانشجویان فاقد این عارضه تعیین و مقایسه نماید.

3)     درصد شیوع كیفوز پشتی دردانشجویان غیر تربیت بدنی تعیین می شود.

 رابطه كیفوز پشتی با میزان قد تعیین می شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه..................................................................................................................... 2

بیان مسئله............................................................................................................. 3

ضرورت و اهمیت تحقیق....................................................................................... 4 

هدف تحقیق............................................................................................................ 4

اهداف اختصاصی.................................................................................................. 4

فرض های تحقیق................................................................................................... 5

محدودیت های تحقیق............................................................................................ 5

تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات.................................................................. 5

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه..................................................................................................................... 8 

وظایف ستون فقرات.............................................................................................. 8

میزان حركت در ناحیه پشت................................................................................. 10

عضلات ناحیه پشتی.............................................................................................. 11

انعطاف پذیری....................................................................................................... 11

انعطاف پذیری و انواع آن...................................................................................... 12

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

محدود كننده های انعطاف پذیری.......................................................................... 12

سن و قابلیت انعطاف پذیری.................................................................................. 13

انعطاف پذیری و پیشگیری از صدمات.................................................................. 14

عدم انعطاف پذیری .............................................................................................. 15

توسعه انعطاف پذیری........................................................................................... 16

كیفوز..................................................................................................................... 17

تاریخچه ناهنجاریهای كیفوز................................................................................. 17

انواع كیفوز............................................................................................................ 18

عضلات.................................................................................................................. 21

ارتباط كیفوز با عمكلردهای فیزیولوژیك.............................................................. 21

سابقه مطالعاتی تحقیق........................................................................................... 22

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق........................................................................................................... 30

جامعه آماری......................................................................................................... 30

نمونه آماری.......................................................................................................... 30

وسایل موردنیاز در تحقیق.................................................................................... 30

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

روش اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات............................................................ 31

فصل چهارم: نتایج و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

مقدمه..................................................................................................................... 33

اطلاعات جمع آوری شده...................................................................................... 33

سن نمونه ها.......................................................................................................... 34

قد آزمون فرضیه اول و دوم................................................................................ 35

فصل پنجم: خلاصه و پیشنهادات

مقدمه..................................................................................................................... 37

خلاصه پژوهش..................................................................................................... 37

نتایج تحقیق............................................................................................................ 38

پیشنهادات.............................................................................................................. 38

 

 

 

 

 

 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مدرسه و مسجد آقا بزرگ پیشینه نظری پایان نامه هوش هیجانی مداخله متمركز بر هیجان در كاهش درماندگی رابطه زوجها با فرزند بیماری مزمن مقالةزندگینامة خواجه نظام الملك طوسی پایان نامه بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی