👈 فروشگاه فایل 👉

پژوهش تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

ارتباط با ما

... دانلود ...

پژوهش تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

پژوهش تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

پژوهش تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

سرمقاله

امروزه كسی نیست كه در خصوص مضرات و اثرات سوء سیاسی،اجتماعی و فرهنگی معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر شكّی داشته باشد.كارشناسان و صاحب نظران معتقدند كه در حال حاضر بحران مواد مخدر در كنار 3 بحران یعنی((بحران نابودی محیط زیست،بحران تهدید اتمی و بحران فقر))به عنوان مسئله روز در آمده است.طبیعی است كه حل این بحران و معضل و بلای خانمانسوز از عهده یك سازمان و یا چند مرجع،آن هم صرفاً با یك بر خورد قهری نه تنها خارج بوده بلكه نگرش یك بُعدی به مسئله است و وضعیت فعلی را بدتر خواهد نمود.به گونه ای كه عمیقاً احساس می شودتنها راه حل موضوع،خارج شدن از ((برنامه روزی))و گام برداشتن در مسیر ((برنامه ریزی))و ایجاد عزم ملی و بسیج همگانی در این راستا است.

اعتیاد یا به تعبیر آن وابستگی به مواد مخدر و سوء مصرف آن در قرن حاضر از مهمترین و دردناكترین معضلات بشری است.سیل خروشان اعتیاد بی رحمانه در مسیر حركت خود،كودكان،نوجوانان و جوانان و حتی سالخوردگان را طعمه قرار داده و علاوه بر متلاشی كردن كانون گرم و پاك خانوادگی سبب ناكامی در زندگی و تمایل بخودكشی و مرگ در آنها نیز می گردد.

 

موضوع تحقیق:

 

تحقیق آماری در خصوص ارتباط وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده بر معتاد شدن افراد در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

 

مسئله تحقیق:

 

بررسی فراوانی های مربوط به اعتیاد در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

میزان ارتباط وضعیت اقتصادی خانواده با اعتیاد

میزان ارتباط سطح درآمد برای ارائه تفریحات سالم و اعتیاد

ارتباط سطح سواد و اشتغال با  شیوع اعتیاد

مفاهیم تعریف شده در مسئله و موضوع تحقیق:

الف: زندانیان   ب: خانواده     ج:اعتیاد      د: وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد و خانواده ها

 

تعریف اعتیاد: اعتیاد یعنی عادت كردن،خو گرفتن،حالتی كه سبب مداومت در استعمال بعضی از داروها از قبیل تریاك،مرفین،هروئین،حشیش ، اكستازی و الكل در انسان می شود.(فرهنگ فارسی عمید) یا به عبارتی دیگر حالتی ناشی از استعمال منظم و پیگیر بعضی از مواد كه شخص در صورت محرومیت از آنان دچار اختلالات عصبی و مزاجی می شود.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

درك راههای مبارزه با اعتیاد و اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه با توجه به نتایج تحقیق

 

اهداف تحقیق:

الف:هدف كلی

1- بررسی و آشنایی با علل خانوادگی اعتیاد در جامعه زندانیان نیشابور

2- آشنایی با نیازها و تمایلات و خواسته های زندانیان نیشابور

ب: اهداف جزئی:

1- شناسایی مهمترین عوامل خانوادگی مؤثر در اعتیاد زندانیان نیشابور

2- تعیین میزان و تنوع و پراكندگی مواد مواد مخدر در بین زندانیان نیشابور

 

 

فرضیات تحقیق:

فرضیات انتخاب شده جهت بررسی در این پژوهش عبارتند از:

الف:احتمالاً میان اعتیاد یكی از اعضای خانواده(الگوی معتاد) و اعتیاد زندانی رابطه معنی داری وجود دارد !

ب: به نظر می رسد میان انسجام در بین اعضای خانواده و اعتیاد زندانی رابطه معنی داری وجود دارد !

ج:احتمالاً بین كم توجهی والدین به نیازهای جوانان در زندگی و اعتیاد زندانی رابطه معنی داری وجود دارد !

ح:احتمالاً میان میزان در آمد و وضعیت اقتصادی خانواده و اعتیاد زندانی  رابطه معنی داری وجود دارد !

هـ :به نظر می رسد میان سطح سواد و آگاهی والدین و اعتیاد زندانی  رابطه معنی داری وجود دارد !

متغییرهای تحقیق:

متغییر وابسته: اعتیاد زندانیان  ندامتگاه نیشابور

متغییر مستقل: كه اثر آنها را بررسی متغییر وابسته مورد آزمون قرار گرفته شده است.عبارتند از:

1)وجود الگوی معتاد در خانواده       2)   انسجام خانواده و ارتباطات عاطفی در بین اعضای خانواده

3) كم توجهی به نیازهای افراد در معرض اعتیاد   4)پایین بودن وضعیت اقتصادی در خانواده

5) میزان سواد و آگاهی والدین  و خود فرد معتاد

جامعه آماری در تحقیق:

تعداد 58 نفر از زندانیان ندامتگاه نیشابور انتخاب و در معرض آزمون قرار گرفتند  كه سوالات مشخصی از نمونه ها پرسیده شد و در فرم های مربوطه ثبت شد .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کامل بررسی معماری پایدار و سبز مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های تفکر (فصل 2) مبانی نظری و پیشینه درمان فراشناخت پاورپوینت ماکارونی رشته به رشته پروژه انبارداری شركت ماشین سازی پارس