👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه تحلیل روشهای كاهش ضریب تمركز تنش با تغییرات شکل هندسی به روش المان محدود توسط نرم افزار CATIA

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه تحلیل روشهای كاهش ضریب تمركز تنش با تغییرات شکل هندسی به روش المان محدود توسط نرم افزار CATIA

پایان نامه تحلیل روشهای كاهش ضریب تمركز تنش با تغییرات شکل هندسی به روش المان محدود توسط نرم افزار CATIA در 175 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه تحلیل روشهای كاهش ضریب تمركز تنش با تغییرات شکل هندسی به روش المان محدود توسط نرم افزار CATIA

در 175 صفحه ورد قابل ویرایش  

 

مقدّمه :

در15ژانویه1919، در خیابان تجاری بوستون واقعه ای وحشتناک رخ داد. مخزن بزرگی با27 متر قطر و حدود 15 متر ارتفاع، ناگهان شکست و بیش از 5/7 میلیون لیتر شیره قند در خیابان ریخت .

ناگهان قسمت بالای مخزن به هوا و پهلوها به دو طرف پرتاب شدند. ساختمانی در آن نزدیکی، که کارمندانش در حال صرف نهار بودند، فرو ریخت و چند نفر مدفون شدند و قسمتی از مخزن به ایستگاه آتش نشانی برخورد کرد و تعدادی آتش نشان کشته و مجروح شدند.

به هنگام فروریختن، قسمتی از مخزن به یکی از ستونهای ساختمان بلند شرکت راه آهن بوستون اصابت کرد. این ستون کاملا قطع شد... و ساختمان از حالت قائم خارج و چند فوت نشست کرد... . بر اثر غرق شدن در شیره قند، یا خفگی، و یا در اثر برخورد با آوار دوازده نفر جان باختند، بیش از 40 نفر مجروح شدند. تعداد زیادی اسب که در آن ساختمان می زیستند غرق شدند، وبقیه را نیز بر اثر شدت جراحات مجبور بودند بکشند.

شکست مخزن شیره قند شناخت وقایعی را که به شکست زودرس قطعات مهندسی منجر می شوند، الزامی می کند. گاهی سایر سازه ها نیز به همین سرنوشت دچار می شوند. برای مثال، در بلژیک، کانادا، اتریش و ایالات متحده آمریکا در طی پنجاه سال گذشته چندین پل فرو ریخت ، علاوه بر آن تا به حال در تعداد بسیاری کشتی باری شکست رخ داده است. از مطالعات بعدی نتیجه گیری شده است که این شکستها، که به دو قسمت شدن کشتی منجر می شود، ناشی از تمرکز تنشها در قسمت بالای کشتی و امکان پذیر بودن عبور ترک از قسمت جوش است،جوشهایی که صفحات فولادی دا به همدیگر وصل می کند همچنین نواقص جوشکاری و کیفیت نامطلوب فولاد به فرآیند شکست کمک می کند. اخیرا تعداد زیادی شکست در کشتیهای حامل نفت رخ داده است که به آلودگی سواحل و محلهای غنی از ماهی منجر شده است.

 

 

 

 

 

 

 

جالب است بدانیم که مسیر شکست در کشتیهای باری شبیه به مسیر شکست در کشتی مسافربری تایتانیک است که در سال 1912 با کوه یخ برخورد و غرق شد، درنتیجه باعث مرگ 1500 مسافر و خدمه کشتی شد. بقایای این کشتی را ابتدا در سال 1985 دکتر رابرت بالارد(Robert Ballard) و همکارانش در عمق 6/3 کیلومتری از سطح اقیانوس اطلس کشف کردند. گاردز و همکارانش حدس زدند که غرق شدن کشتی تایتانیک ناشی از شکست ترد ساختار فولادی است که در اثر برخورد با کوه یخ در شمال اقیانوس اطلس رخ داده است. گانن گزارش کرده است آزمون شکست شارپی  که روی یک قطعه از بدنه کشتی در˚-1C انجام شده، تقریباً برابر با دمای آب در لحظه وقوع فاجعه بوده، و تأیید کرد که بدنه کشتی از فولاد ترد ساخته شده است. این فولاد ترد به وجود درصد گوگرد زیاد و یا به دمای زیاد دگرگونی ترد-نرم مرتبط شده است. به علاوه، لبه های قطعاتی که پیدا شده بود... ناصاف، و تقریبأ خرد شده بود و بر روی خود فلز نشانه ای از خمش نبود.

 

تصاویری را که گروه تحقیق بالارد از اجزای بدنه کشتی تایتانیک گرفتند، مارشال بررسی و نظریه شکست ترد فلز را، که باعث غرق شدن آن بود تأیید کرد. «قطعات شبیه به قسمتهای ترک خوردة پوستة تخم مرغ است و به نظر می رسد که شکست بدون توجه به بستها و مرزهای صفحات گسترش یافته است» عقیده بر این است که جداشدن نهایی قسمت جلو و عقب کشتی به روش زیر رخ داده است:

وقتی قسمت جلوی کشتی به کوه یخ برخورد می کند به زیر آب می رود، بنابر این قسمت عقب کشتی به سمت بالای آب می آید. قسمت معلق عقب کشتی ماکزیمم ممان خمشی را به وسط کشتی اعمال می کند و کشتی را دونیم می کند، این کار روی یا نزدیک به عرشه بالای کشتی، که تنش خمشی از نوع کششی است، رخ داده است. در نتیجه، کمانه کردن قسمت جلو کشتی نزدیک به قسمت پائین به وضوح دیده می شود، این علائم نشان دهندة وجود تنشهای خمشی فشاری نزدیک به کف کشتی است.

با توجه به حوادث ناگوار توأم با هزینه های جانی و مالی، پر واضح است که شناخت پدیده تمرکز تنش و راههای پیشگیری و تعدیل آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. 

 

عنوان                                                                             صفحه

مقدمه : ...................................................................................................................................  1

فصل اول : تمركز تنش

1- تمرکز تنش  ..................................................................................................................  4

1-1- ضریب تمرکز تنش  ...............................................................................................  5

(1-1-1) – تئوری الاستیسته ........................................................................................  7

(2-1-1) - روش فتو الاستیسته ..................................................................................  11

(3-1-1) – روش کرنش نسبح ....................................................................................  14

(4-1-1) – روش تشابه الکتریکی ...............................................................................  16

(5-1-1) – روش غشاء الاستیک  ...............................................................................  17

2-1- روشهای کاهش ضریب تمرکز تنش ................................................................  17

 فصل دوم : معرفی روش اجزای محدود   

1-2- مقدمه .......................................................................................................................  23

2-2- تاریخچه ....................................................................................................................  23

3-2- ساختار روشهای عددی ........................................................................................  25

1-4- 2- ارکان روش اجزای محدود ...........................................................................  28

2-4-2- روش تحلیل ......................................................................................................  29

 

فصل سوم : گسسته سازی مسئله 

3-1 – مقدمه  ...................................................................................................................  34

3-2 – تقریبات هندسی  ...............................................................................................  34

3-3 – ساده سازی از طریق تقارن ..............................................................................  36

3-4 – شکل و رفتار اجزای اساسی ............................................................................  38

3- 5 – انتخاب نوع جزء ................................................................................................  40

3- 6- اندازه و تعداد اجزا ...............................................................................................  44

3-7– شکل و اعوجاج اجزا ............................................................................................  47

3-8– محل گره ها ...........................................................................................................  49

3-9- شماره گزاری گره ها و اجزا  .............................................................................  50

3-10- جمع بندی ..........................................................................................................  55

فصل چهارم : توابع میانیابی و اجزای ساده

4-1- مقدمه  ......................................................................................................................  56

4-2- اجزای ساده مرکب و چند تایی  .......................................................................  59

4-3- چند جمله ای ها  .................................................................................................  61

4-4- مختصات طبیعی ...................................................................................................  66

4-5- کمیات برداری ........................................................................................................  69

4-6- جز متقارن محوری ................................................................................................  69

4-7- جمع بندی ..............................................................................................................  70

 

فصل پنجم : فرآیند مدل سازی و پردازش نتایج

5-1- اعتبار و دقت مدل  ...............................................................................................  71

5-2- خواص مدل ............................................................................................................  71

5-3- اعمال فشار ثابت روی سه جزء خطی .............................................................  76

5-4- اعمال فشار ثابت روی سه جزء درجه دوم ....................................................  77

5-5- مسئله اتصال انگشتی ...........................................................................................  79

5-6- شرایط قیدی ..........................................................................................................  79

5-7- مدلهای مشابه اجزای محدود با شرایط مرزی مختلف ................................  81

5-8- روش تغییر چگالی شبکه ...................................................................................  83

5-9- ریز کردن شبکه .....................................................................................................  85

5-10- شبکه های کوچک شدنی در بررسی همگرایی ........................................  86

5-11- روش اعو جاج اجزاء ..........................................................................................  90

5-12- شاخص های اعو جاج اجزا  ............................................................................  91

5-13- پردازش نتایج ......................................................................................................  94

5-14- کنترل کردن مدل ..............................................................................................  97

فصل ششم : تقارن زیر مدل کردن و بررسی اعتبار 

6-1- مقدمه  ....................................................................................................................  102

6-2- مدل متقارن و بار گذاری نامتقارن  .................................................................  102

6-3- تقارن محوری ........................................................................................................  104

6-4- انواع تقارن .............................................................................................................  108

6-5- زیر مدل سازی و زیر سازه سازی ....................................................................  108

فصل هفتم : تحلیل المان محدود : CATIA

7-1- مقدمه ......................................................................................................................  115

7-2- تعریف پارا متر المان بندی  .............................................................................  122

7-3- المان بندی کلی ...................................................................................................  124

7-4- خواص فیزیکی مدل ...........................................................................................  125

7-5- تعریف جرم ...........................................................................................................  130

7-6- قید گزاری  ............................................................................................................  131

7-7- اعمال بار گزاری ...................................................................................................  132

7-8- انجام آنالیز .............................................................................................................  133

7-9- مشاهده نتایج ........................................................................................................  133

فصل هشتم : تحلیل و نتایج تحلیل

پیوست و ضمائم ...............................................................................................................  160

منابع و مآخذ  ...................................................................................................................  167

👇محصولات تصادفی👇

پروژه راديكال زير مدول ها، خواص زیرمدول های اول و خواص رادیكالها مبانی نظری ساختار حافظه دانلود مقاله انواع جوشكاری (جوشكاری اصطكاكی) مقاله مداخله نظامی آمریکا در گرانادا گزارش کاراموزی دیفرانسیل خودرو