👈 فروشگاه فایل 👉

پژوهش بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پژوهش بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی

تحقیق و پژوهش کارشناسی رشته علوم تربیتی ( پیش دبستان و دبستان) بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی چکیده پژوهش حاضر، بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنها می باشد ، که از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور اردبیل 367 نفر بصورت تصادفی انتخاب

تحقیق و پژوهش کارشناسی رشته علوم تربیتی ( پیش دبستان و دبستان)

بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور  و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی

چکیده

پژوهش حاضر، بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنها می باشد ، که از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور اردبیل 367 نفر بصورت تصادفی انتخاب شدند.با استفاده از ابزار سلامت روانی GHQ و همچنین روشهای آمار توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS در پی تجزیه و تحلیل داده ها نتایج زیر بدست آمد : میزان سلامت روان بر پیشرفت تحصیلی افراد تاثیر دارد و با بالا رفتن میزان معدل دانشجویان، نمره سلامت روان آنها افزایش یافته است و با کاهش این پیشرفت، نمره سلامت روان نیز کاهش می یابد . در بررسی سلامت روانی در بین افراد مجرد و متاهل و زن و مرد نیز ارتباط معناداری ملاحظه نشد . همچنین در بررسی میزان پیشرفت تحصیلی در بین زنان و مردان و افراد مجرد و متاهل نیز تفاوت معناداری وجود نداشت .

 کلمات کلیدی : پیشرفت تحصیلی – سلامت روان

مقدمه

 

موضوع سلامتی از بدو پیدایش بشر در قرون و اعصار متمادی مطرح بوده است اما هرگاه ازآن سخن به میان آمده عموماً بعد جسمی آن مد نظر قرار گرفته و کمتر به سایر ابعاد سلامتی بخصوص بعد روانی آن توجه شده است. سازمان جهانی بهداشت، ضمن توجه دادن مسئولین کشورها در راستای تامین سلامت جسمی، روانی، اجتماعی افراد جامعه همواره بر این نکته تاکید دارد که هر یک از این سه بعد بر دیگری برتری ندارد طبق گزارشات این سازمان، جهان در طول دو دهه آینده شاهد تغییرات عمده ای در زمینه اییدمیولوژی بیماری ها ونیازهای بهداشتی افراد است. به گونه ای که بسیاری غیر واگیردار هم چون بیماری های روانی به سرعت جای گزین بیمارهای عفونی و واگیر دار گردیده و در صد عوامل ایجاد کننده ناتوانی و مرگ های ز ودرس قرار می گیرند. طبق برآوردهای این سازمان، این در حالی است که در برنامه ریزی های توسعه اجتماعی واقتصادی پایین ترین اولویت به آن ها داده می شود.( نور بالا،1380)

موضوع بهداشت وسلامتی و روانی از زمانی که بشر وجود داشته و خصوصاً از زمانی که اجتماع را شرح کرده، مطرح بوده است . زیرا انسان همواره سلامتی خویش را دوست می داشته ، تمهیدات فراوانی را در پیش گیری از ابتلا به انواع بیماری ها و گرفتاری های روانی که آرامش را به هم می زد، فراهم می ساخته ، و جهت مقابله با فشارهای روانی که آرامش را به هم می زد، فراهم می ساخته،و جهت مقابله بافشارهای روانی هم می کرده است . ( فقیمی، 1384)

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه.. 1

بیان مسأله.. 2

اهمیت و ضرورت پژوهش.. 4

اهداف پژوهش.. 6

فرضیات پژوهش.. 7

متغیرهای پژوهش.. 8

تعاریف مفهومی و نظری واژه ها.. 8

سلامت روانی.. 8

پیشرفت تحصیلی.. 9

اضطراب.. 10

اختلال در عملکرد اجتماعی.. 10

تعاریف عملیاتی واژه ها.. 10

فصل دوم

مقدمه.. 13

«بررسی دیدگاه های مختلف در رابطه با بهداشت و سلامت روان».. 14

اصول بهداشت روانی.. 15

مکاتب بهداشت روانی.. 17

مکتب بهداشت روانی(مکتب اسلام).. 17

مکتب زیست شناختی.. 17

مکتب روان کاوی.. 19

نظریه روان شناسی آدلر.. 21

اریک اریکسون.. 22

کارل راجرز.. 22

آبراهام مزلو.. 23

استرس و فشار روانی.. 24

مکتب رفتار گرایی.. 26

اسکینر.. 26

مکتب شناختی.. 27

ویلیام گلاسر.. 27

آلبرت آلیس.. 28

مکتب هستی گرایی(فارنکل).. 28

ضایعات و زیان های دانشجویی.. 30

نگرانی درباره نمره امتحاناتی.. 31

تحقیقات انجام یافته در داخل کشور در رابطه با موضوع پژوهش.. 34

جمع بندی  نتیجه گیری.. 45

 

فصل سوم

روش انجام تحقیق.. 50

جامعه آماری.. 51

نمونه آماری.. 51

الف: روش نمونه گیری  و حجم نمونه.. 51

ابزار اندازه گیری.. 52

الف. معرفی ابزار.. 52

ج.روایی و پایایی آزمون(ویژگی های فنی ابزار (روایی و پایایی)).. 54

مزایای استفاده از تحقیق همبستگی.. 55

روش جمع آوری داده ها.. 56

روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 56

فصل چهارم

آمار توصیفی.. 60

بخش دوم : آمار استنباطی.. 69

فصل پنجم

نتیجه گیری.. 77

محدودیت های پژوهش.. 78

محدودیت مربوط به پاسخ گویان.. 79

سایر محدودیت ها.. 79

پیشنهادات.. 80

منابع.. 82

 

👇محصولات تصادفی👇

پروژه اصول برنامه ریزی اقتصادی پاورپوینت طرح اختلاط بتن پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی پایان نامه مفهوم دیه (جبران خسارت) افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین سوادآموزان کلاس پنجم مرکز یادگیری محلی حویث