👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق موانع و عوامل موثر بر اشتغال زنان (زنان و اشتغال)

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق موانع و عوامل موثر بر اشتغال زنان (زنان و اشتغال)

تحقیق موانع و عوامل موثر بر اشتغال زنان (زنان و اشتغال)

زنان و اشتغال

چکیده

در این تحقیق مطالعاتی در مورد زنان و کار و اینکه چه موانعی بر سر راه اشتغال زنان است و مانع پیشرفت آنها می شود و همچنین منافعی که زنان شاغل را در بر می گیرد و راهکارهایی برای بهتر شدن سطح فعالیت و کاربری زنان و بررسی علل و عوامل رویکرد زنان به اشتغال انجام شده ، و با هدف بهتر شدن وضعیت کاری و شرایط مناسب تری برای زنان تهیه شده است .

فهرست مطالب :

بیان مسئله پژوهش  

اهمیت و ضرورت موضوع     

اهداف پژوهش    

فرضیه ها   

معرفی انواع متغیرهای پژوهش

مقدمه

کار و شغل

تاریخچه اشتغال زنان در ایران

تاریخچه قانونگذاری درباره کارگران زن در ایران

تاریخچه اشتغال زنان سطح بین المللی

دوره های صنعتی و زنان

نـگاهی به ورود زنان به بخش تولید

زنان و توسعه

روان شناسی اجتماعی اشتغال زن

زن و خدمت اجتما عی

زن و مسائل اجتماعی معاصر

زنان و توسعه اقتصادی (نقش اقتصادی زنان)

استقلال اقتصادی زنان

دلایلی که زنان در توسعه اقتصادی- اجتماعی نقش ارزنده تری خواهند داشت

زنان و فعالیت اتحادیه ای

شرا یط کار زنان

درآمد کار زنان

زنان و کار

کار زنان در داخل خانه

کار زنان در خارج خانه

زیان کار زنان

بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و اشتغا ل

تفاوت در دستمزدها : کارآیی یا تعصب؟

وقت بیشتر و پول کمتر : بی عدالتی در کار زنان

لزوم کار برای زن

ده روش عمده که شغل شما زندگی شوهرتان را آسانتر ، بهتر و شادتر می کند

کیفیت زندگی شغلی و رضایت از کار

موانع پیش روی زنان

عامل نامرئی توسعه زنان (عوامل ضمنی)

راه کار

وضع فعالیت زنان در کل کشور

منابع و مآخذ

------------

اهداف پژوهش

1-آیا تحصیلات در گرایش زنان به اشتغال مؤثر است .

2-آیا سن در میزان تمایل زنان به اشتغال مؤثر است .

3-آیا انگیزه مادی کسب ثروت در میزان رویکرد زنان به اشتغال مؤثر است .

4-آیا انگیزه خدمت به جامعه در گرایش زنان به اشتغال مؤثر است .

5-آیا کسب موقعیت اجتماعی در تمایل زنان به اشتغال مؤثر است .

6-آیا انگیزه خانوادگی در رویکرد زنان به اشتغال مؤثر است .

7-آیا انگیزه استقلال مالی در میزان گرایش زنان به اشتغال مؤثر است .

8-آیا وجود فرصتهای شغلی در میزان تمایل زنان به اشتغال مؤثر است .

9-آیا کار در خانه در میزان رویکرد زنان به اشتغال مؤثر است .

👇محصولات تصادفی👇

پایان نامه نمایش بازیگری- شكل گیری كاراكتر ژاكلین در تئاتر گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد مقاله دولت الكترونیك تحقیق استرس و پاسخ به آن بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی كودكان متن درس اول کتاب eglish today