👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی و نظریه های مرتن و فستینگر

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی و نظریه های مرتن و فستینگر

تحقیق گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی و نظریه های مرتن و فستینگر

گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی

با تاکید بر نظریه های مرتن و فستینگر

چکیده

در فرآیند شکل گیری نگرش، تصمیم گیری و کنش افراد در جامعه، عواملی چند نقش دارند. از جمله مهمترین آنها افراد یا گروههای مرجع اند که مبنا و معیار داروی و ارزیابی کار کنش گران اجتماعی قرار می گیرند. گروههای مرجع دو کارکرد عمده ی هنجاری و مقایسه ای دارند. سوال اصلی دراین مقاله آن است که گرایش و نیاز افراد تا چه حد بنیانی اجتماعی دارد و در جامعه ساخته می شود و تا چه حد مستقل از عوامل اجتماعی و فرهنگی شکل می گیرد . در پاسخ به این سوال مهم، رویکردهای روان شناختی و روان شناسی اجتماعی به ویژگی ها وابعاد فردی توجه می‌کنند و رویکرد جامعه شناختی به عامل ساختارها و نظام ارزشی حاکم در جامعه می پردازد. این مقاله به شرح و تفصی و مقایسه این رویکردها به ویژه دیدگاههای مرتن و فستینگر خواهد پرداخت.

...

نتیجه گیری

پس از ارائه توضیحی اجمالی از دو نظریه ی مطرح در دو حوزه ی جامعه شناسی و روانشناسی درباره ی روابط و تعامل فرد و گروه، اینک می توانیم به مقایسه ی نظریه گروه مرجع مرتن با نظریه‌ی مقایسه اجتماعی فستینگر بپردازیم و وجوه تشابه و تفاوت آنها را بر شماریم. همانطور که گفته شد، سوال محوری هر دو نظریه پرداز، تاثیر گروه در شکل گیری رفتارها و باورهای افراد است. پیش فرض هر دو نظریه این است که انسانها با مقایسه ی افکار واستعدادهای خود با دیگران به ارزیابی نگرشها و کنشهای خود می پردازند و رفتارها و روابط اجتماعی خود را براساس تصویری که از این ارزیابی به دست می آورند، تنظیم ی کنند. در واقع مفاد هر دو نظریه آناست که روابط و ارزشهای گروهی بر نحوه ی رفتار و کردار افراد تاثیر گذار است و جایگاه و منزلت فرد د رگروه در تعیین جهت گیری اجتماعی او تعیین کننده است. هردو نظریه در صدد تبیین نحوه ی شکل گیری رفتارهای کنشگران تحت تاثیر روابط آنان با گروههای اجتماعی هستند و هر دوی آنان از سطح تحلیلی میانی (نه خرد و نه کلان) برخوردارند. به همین جهت این نظریه ها در ارائه ی فرضیه های آزمون پذیری که الگوی تحقیقات میدانی قرار گیرند از قابلیت بسیار بالایی برخوردارند و هر دو صاحب نظر، یعنی فستینگر و مرتن، بر این امتیاز در تئوریهای خود تاکید کرده اند.

...

👇محصولات تصادفی👇

پروژه رفتار انحراف آميز - درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن ترجمه ثلاثی دانلود تحقیق ازدواج - طلاق و رویکردهای خانواده تحقیق ماشین پیشرفته ابزار زن CNC و NC و ماشین سمباده دستی و فرزدستی شرکت RYOB مقاله زندگی و اندیشه دینی سیاسی امام خمینی مقاله نقد شعر تولدی دیگر فروغ فرخزاد