👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق جرمشناسی بزهکاری و جرایم زنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق جرمشناسی بزهکاری و جرایم زنان

تحقیق جرمشناسی بزهکاری و جرایم زنان

مقدمه

مقاله ای که در پیش رو دارید مقدمه ورهنمودی است در اسلوب شناخت عوامل و علل بروز وپیدایی ریشه های ناسازگاری ونابسامانی وآسیب های اجتماعی بنام بزهکاری، تلاشی است برای دستیابی به شیوه هایی از وقوع طغیان و تبهکاری وکشف راه حل های جامعه ستیزی است که بدی را به جای نیکی برگزیده اند،آزادی را به بهای ناچیز ولذت زودگذری فروخته اند، برده ی خواسته های دل ومامور اجرای هوی نفس اماره شده اند و از جاده مستقیم انسانیت بدر رفته اند.

...

2) جرم شناسی فمینیستی

     جرم شناسی در تقسیم بندی کلی علوم جنایی در زمره علوم جنایی تجربی است که به تحلیل وتفسیر جرم ، مجرم وبزه دیده می پردازد(نجفی ابرند آبادی 1381: ص4).

تحلیل وبررسی علل ژنتیکی ، محیطی و اجتماعی وقوع جرم ، مستلزم ارتباط جرم شناسی باسایرعلوم انسانی و حتی علوم تجربی همانند زیست شناسی و روان پزشکی جنایی است . بدین جهت جرم شناسی یک دانش مرکب و پویا است ؛ اما درمقابل ، اصالت و ماهیت شفافی را نمی توان در جرم شناسی قایل شد، زیرا جرم شناسی همانند پیکری است که اعضای آن را تحقیق تجربی و تئوری های مختلف تشکیل می دهد . البته قابل ذکر است که برخی از این اعضا به صورت نامتجانس کنار هم قرار گرفته اند ،

...

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه.

گفتار نخست:

جرم چیست ...

تعریف جرم شناسی.

تعریف جرم شناسی از دیدگاه چند محقق

هدفها ومقاصد جرم شناسی..

عوامل جرم زا

الف:بررسی عوامل جرم در اجتماع...

ب:جنس

ج:وراثت(ژنتیک)..

د: فیزیولوژی )..

گفتار دوم:

زمینه های بزهکاری زنان ..

ماهیت جرائم زنان

جرائم رایانه ای

گفتار سوم :

 فمینیسم و جرم شناسی  

1- پیشینه فمینیسم جرم شناسی ..

2_جرم شناسی فمینیستی ..

3- انواع جرم شناسی فمینیستی

1-3فمینیسم لیبرالی

2-3 فمینیسم رادیکالی

3-3فمینیسم مارکسیستی

4-3فمینیسم سوسیالیستی ..

5-3فمینیسم فرهنگی .

6-3نظریه های فمینیستی جدید ...

4-فمینیسم وسیاست های جنایی افتراقی .

5-تاثیر فمینیسم بر حقوق زنان .

6-نتیجه گیری ...

منابع و ماخذ...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق یكپارچه سازی فاكتورهای بحرانی موفقیت كاربری ERP تحقیق هندسه نقوش مساجد در ایران مقاله ضرورت توسعه انرژی های پاک كارآموزی - كارخانة كاشی اصفهان بررسی وضعیت اقلیمی شهرستان قوچان ایستگاه سینوپتیك