👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله طراحی نظام پرداخت بر مبنای عملکرد

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله طراحی نظام پرداخت بر مبنای عملکرد

مقاله طراحی نظام پرداخت بر مبنای عملکرد

طراحی نظام پرداخت بر مبنای عملکرد

در این مقاله سعی بر آن است الگوهای نوین مدیریت منابع انسانی (HRM) با وضعیت فعلی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تطبیق یابد .

در این مقاله ، حوزه های مدیریت منابع انسانی به شرح ذیل مد نظر قرار گرفته اند :

–    طراحی ساختار سازمانی

–    تامین نیروی انسانی

–    آموزش و بهسازی نیروی انسانی

–    مدیریت عملکرد

–    نظام حقوق و دستمزد

–    حفظ و نگهداری کارکنان

–    جابجایی و ترک نیروی انسانی

–    روابط کار

–    نظامهای اطلاعاتی منابع انسانی

---------

چکیده

مقدمه

عمده ترین وظایف این شقه از مدیریت را خبرگان فن چنین دانسته اند :

مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی :

بخشهای مشمول مدیریت منابع انسانی :

1.  طراحی و تجزیه و تحلیل ساختار سازمانی و مشاغل

شکل 1 – ارتباط تجزیه و تحلیل و ساختار سازمانی

روند فرایند تجزیه و تحلیل شغل :

تفکر سیستمی در طراحی ساختار سازمانی :

 طراحی شغل:

شکل 2 – نمودار طراحی شغل

در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی چهار گروه شغلی تعریف شده اند :

جدا سازی آموزش از درمان بیماران :

2. تامین نیروی انسانی :

شکل 3 – روند تامین نیروی انسانی

بحثی نوین در روشهای هدف گذاری :

3.آموزش و بهسازی نیروی انسانی :

شکل 4 – مراحل آموزش

روشهای شناخت نیازهای آموزشی :

فواید برنامه ریزی آموزش :

شکل 5 – فواید برنامه ریزی آموزشی

بهسازی نیروی انسانی :

شکل 6 – نحوه تعریف آموزشها

4– مدیریت عملکرد:

شکل 7 – روند ارزیابی عملکرد

شاخصها ( معیارها )ی عملکردی :

شکل 8 – نحوه ارتباط بین ارزیابی عملکرد و سایر مولفه ها

شکل 9 – سیستم مدیریت عملکرد

خصوصیات یک روش ارزشیابی مناسب :

5.    نظام حقوق و دستمزد :

سیستم های پرداخت متغیر بر اساس شایستگی و عملکرد ( سیستم پیشنهادی ) :

شکل 10 – روند سیستم حقوق و دستمزد

6.    حفظ و نگهداری نیروی انسانی :

شکل 11 – اجزای سیستم حفظ و نگهداری کارکنان

7.    جابجایی و ترک کارکنان :

8 .  روابط کار

8.    نظامهای اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی

مراحل ایجاد یک سیستم اطلاعاتی منابع انسانی:

E-HRM  :

Book References

مراجع فارسی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت دیدگاه فرآیند شناختی در برنامه درسی مبانی نظری بهزیستی ذهنی، رضایت از زندگی مقاله شباهت و تفاوت شیطانی مقاله تعریف حسابداری و سرمایه گذاریها مقاله جامعه شناسی تاریخی