👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق حقوق پناهندگی ایران و حمایت پناهندگی سازمان ملل متحد

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق حقوق پناهندگی ایران و حمایت پناهندگی سازمان ملل متحد

تحقیق حقوق پناهندگی ایران و حمایت پناهندگی سازمان ملل متحد

حقوق پناهندگی ایران و حمایت پناهندگی سازمان ملل متحد

مقدمه

بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.

هر کس که بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.

...

 فهرست مطالب

مقدمه    1

بخش اول

نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران

فصل اول    3

تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی    3

پناهندگی در اسلام    4

سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت    4

منابع حقوقی پناهندگی    5

فصل دوم    6

اعطای پناهندگی    6

علل پناهندگی    6

پناهندگان بدون تابعیت    7

تقاضای پناهندگی    7

مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی    8

فصل سوم    9

ازدواج پناهندگان با ایرانیان    9

ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی    9

ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی    10

فصل چهارم    11

احوال شخصیه    11

احوال شخصیه پناهندگان    11

احاله    12

قواعد مربوط به حل تعارض قوانین    12

فصل پنجم    15

حق مراجعه به دادگاه‌ها    15

نحوه دادرسی در ایران    15

تامینی که اتباع خارجی باید بدهند    16

معافیت پناهندگان از دادن تامین    17

ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم    17

فصل ششم    18

اشتغال پناهندگان    18

شرایط صدور پروانه کار اتباع بیگانه    19

اعتبار پروانه کار اتباع بیگانه    20

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه کار    20

پناهندگان شاغل در ادارات دولتی    21

شمول مقررات قانون کار نسبت به پناهندگان    21

فصل هفتم    23

تحصیل تابعیت    23

معافیت از شرط اقامت    23

درخواست تابعیت و نحوه اعطای آن    24

تاثیر تحصیل تابعیت ایران    25

فصل هشتم    26

فوت پناهنده    26

فوت پناهنده در ایران    26

ترکه پناهندگان    27

علت مهر و موم ترکه    28

تصفیه ترکه    28

بخش دوم

حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد

فصل اول    31

حمایت بین‌المللی پناهندگان و نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد    31

پناهنده کیست؟    31

فصل دوم    41

کنوانسیون 1951 پناهندگان    41

منابع و ماخذ:    50

///////////////////////

پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

فهرست مطالب

پیشگفتار     

فصل اول – کلیات

مبحث اول : مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ     

مبحث دوم : موضوع مسئولیت مدنی     

مبحث سوم : ارکان مسئولیت مدنی

فصل دوم – قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر

گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده

مبحث اول : جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی

مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد

گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر

مبحث اول : مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی

مبحث دوم : مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد

فصل سوم – اجرای قاعده پیش بینی ضرر

مبحث اول : اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت

مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی

مبحث سوم – استثنائات قاعده

نتیجه

فهرست منابع

""""""""""""""""""""""

بخشی از متن:

گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد

همانطور که در مبحث پیش توضیح دادیم بیشتر نظامهای حقوقی پیش بینی ضرر را در مسئولیت قرار دادی شرط لازم می‌دانند برای جبران خسارت بدین شکل عرصه مسئولیت قرار دادی قلمرو قاعده قابلیت پیش بینی ضرر می‌باشد حال می‌خواهیم امکان اجرای این قاعده را در الزامات خارج از قرار داد بررسی نماییم.

در خصوص قابلیت اعمال قاعده در الزامات خارج از قرار داد بین نظامهای کامن لا و نظامهای رومی – ژرمنی تفاوتی آشکار وجود دارد.

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق با موضوع فن کویل و یونیت مقاله شمع کوبی و عایق کاری در ساختمان مقاله بررسی مبحث دینامیك تحقیق قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده شرکتهای سهامی عام پروژه بتن