👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق طبقه بندی اقشار جامعه و مفاهیم طبقه

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق طبقه بندی اقشار جامعه و مفاهیم طبقه

تحقیق طبقه بندی اقشار جامعه و مفاهیم طبقه

مطالب:

بخش اول: مفهوم مارکسیستی طبقه

2- سایر مفاهیم طبقه

الف) تعریف طبقه براساس سطح زندگی

ب)تعریف طبقه براساس نوع زندگی

ج) تعریف طبقه براساس حیثیت

بخش دوم:

-    مفهوم شناسی طبقه متوسط

-    جایگاه طبقه متوسط در قشربندی جوامع نوین

-    ساختار طبقاتی ایران بعد از مشروطیت

-    ساختار طبقه متوسط قدیم

1-دیوانسالاران

2-روحانیون

3-بازاریان

-انتقال قدرت از قاجار به پهلوی و طبقه متوسط جدید

-رشد طبقه متوسط جدید

-نظریه هایی درباره طبقه متوسط در ایران

بخش سوم:

-ویژگی های طبقه متوسط

منبع : ندارد

مفهوم مارکسیستی طبقه

پیش از مارکس، بسیاری از اندیشمندان براین باور بودند که نابرابری های دسته های اجتماعی عامل اصلی تضادها وتعارضات سیاسی هستند.

براین اساس در یک مفهوم وسیع و با نگاه کلی تر به موضوع دسته های اجتماعی نابرابر همان طبقات اجتماعی بودند که بعدها مبارزات طبقاتی را عامل اصلی وتنها عامل تعارضات سیاسی معرفی نمود وهمین نظریه باعث شد تا مفهوم طبقه براساس نظریه مارکس شکل بگیرد.

...

نظریه هایی درباره طبقه متوسط در ایران

احمد اشرف در رساله دکتر خود «امپریالیزم طبقه ونوسازی از بالا» ظهور طبقه متوسط جدید در ایران را محصول نفوذ غرب رشد و گسترش سریع آموزش وپرورش وتوسعه فزاینده بوروکراسی میداند. به اعتقاد او ترکیب اصلی طبقه متوسط جدید عبارتست از:

بوروکرات های تحصیل کرده ،حرفه مندان آزادوروشنفکران که در اصل به خانواده های کارگری و دهقانی تعلق داشته اند. ...

.....

👇محصولات تصادفی👇

پروژه طراحی و پیاده‌سازی ابزار GIS تحت وب (سیستم اطلاعات جغرافیایی) قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران سمینار برق بررسی انواع واحدهای تولید پراکنده و تاثیرات مفید آنها بر شبکه های توزیع پایان نامه آناتومی قلب دانلود فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95