👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق و بررسی در مورد حریم خصوصی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق و بررسی در مورد حریم خصوصی

تحقیق و بررسی در مورد حریم خصوصی

تحقیق و بررسی در مورد حریم خصوصی

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

 

مقدمه

 

 

بخش اول : كلیات

 

1-1  تعاریف .....................................................................................................

1

          1-1-1  تعریف حریم خصوصی...................................................................

1

           1-1-2 حمایت كیفری................................................................................

            1-1-2-1 فلسفه حقوق کیفری ..................................................................

              1-1-2-2 سیاست کیفری.....................................................................

                1-1-2-3 حقوق جزای فنی..................................................................

 

9

11

12

 

12

 1-2 پیشینه تاریخی...........................................................................................

12

      1-2-1 سیر تاریخی ...................................................................................

12

                 1-2-1-1 دوران قبل از رنسانس............................................................

13

                 1-2-1-2 دوران بعد از رنسانس.............................................................

15

       1-2-2  سیر تقنینی......................................................................................

18

            1-2-2-1   اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی ............................

18

               1-2-2-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر................................................

18

                  1-2-2-1-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی..............................

19

                     1-2-2-1-3 قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی................

19

                        1-2-2-1-4 قرارداد ژنو............................................................

19

          1-2-2-2 معاهدات منطقه ای حقوق بشر ..............................................

19

           1- 2-2-2-1كنوانسیون اروپایی...................................................................

19

              1-2-2-2-2كنوانسیون آمریكایی ...........................................................

20

                 1-2-2-2-3 عهدنامه شورای اروپا .......................................................

20

                    1-2-2-2-4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر...............................................

21

                      1-2-2-2-5 دستور العمل شورای اروپا.............................................

22

       1-2-2-3 قوانین برخی كشورها ...............................................................

23

         1-2-2-3-1کشورهای اروپایی...................................................................

23

           1-2-2-3-2 آمریكا .................................................................................

32

             1-2-2-3-3 برخی کشورهای آسیایی.....................................................

36

 

1-3 مبانی...........................................................................................................

41

 1-3-1در غرب ...............................................................................................

41

    1-3-1-1 نظریه های مخالفان حریم خصوصی............................

42

      1-3-1-1-1 نظریه تحویل گرایانه تامسون.................................................

42

         1-3-1-1-2 نظریه اقتصادی پوسنر .....................................................

42

          1-3-1-1-3 نظریه فمینیستی  از حریم خصوصی...................................

43

    1-3-1-2 نظریه های موافقان حریم خصوصی .................................

44

  1-3-1-2-1 نظریه حق داشتن تنهایی.........................................................

44

     1-3-1-2-2 نظریه دسترسی محدود دیگران به خود................................

45

       1-3-1-2-3  نظریه سری بودن.................................................................

46

         1-3-1-2-4 نظریه كنترل بر اطلاعات شخصی........................................

47

           1-3-1-2-5 نظریه حمایت از شخصیت و كرامت ................................

48

             1-3-1-2-6 نظریه خلوت...................................................................

49

               1-3-1-2-7  نظریه پراگماتیك........................................................

50

1-3-2 در اسلام .............................................................................................

54

   1-3-2-1 احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر...............................

54

     1-3-2-1-1 دیدگاه امام خمینی ................................................................

54

       1-3-2-1-2 سایر فقها .............................................................................

56

 

1-4 موارد جواز نقض حریم خصوصی

57

 1-4-1  عوامل توجیه كننده نقض حریم خصوصی........................................

57

 1-4-2  ضوابط نقض حریم خصوصی ..........................................................

63

   1-4-2-1 قانونی بودن.................................................................................

63

    1-4-2-2 خود سرانه نبودن.....................................................................

67

      1-4-2-3 ضرورت داشتن......................................................................

68

 

 

 

1-5 محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی

72

  1-5-1 به موجب تصمیم قضایی..........................................................

72

   1-5-1-1 مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی.........................................

72

    1-5-1-2 لزوم صدور مجوز قضایی.........................................................

74

     1-5-1-3شرایط صدور مجوز قضایی......................................................

78

      1-5-1-3-1 احراز ضرورت نقض حریم خصوصی...................................

78

       1-5-1-3-2 تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره.....................................

82

        1-5-1-3-3 موردی بودن مجوز....................................................................

83

 1-5-2 بدون تصمیم قضایی......................................................................................

84

    1-5-2-1 در جرایم مشهود..................................................................................

85

1-5-3 ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی.......................................................

89

بخش دوم : مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری  

 

  2-1حریم خصوصی جسمانی........................................................................

98

   2-1-1 تعریف.....................................................................................................

98

    2-1-2  ضوابط حاکم بر تفتیش..........................................................................

99

     2-1-3تفتیش بدنی ...........................................................................................

102

       2-1-3-1تفتیش از روی لباس.............................................................................................

102

      2-1-3-1-1تفتیش در جرایم مشهود.................................................................

102

       2-1-3-1-2تفتیش در جرایم غیر مشهود.......................................................

103

        2-1-3-1-3تفتیش متعاقب بازداشت قانونی ...................................................

107

2-1-3-2تفتیش با درآوردن لباس.........................................................................................

109

 2-1-3-3 تفتیش داخلی بدن ................................................................................................

110

  2-1-3-3-1آزمایش خون...................................................................................

111

   2-1-3-3-2 معاینه داخلی و جراحی..................................................................

112

     2-1-3-3-3 شستشوی معده............................................................................

113

2-1-4 بیومتریکس..............................................................................................

113

2-1-5  کارتهای تشخیص هویت...........................................................................

114

2-2حریم خصوصی اماكن و اشیاء ..............................................................

118

 2-2-1مفهوم و مصادیق  اماكن و اشیاء ................................................................

118

   2-2-1-1مفهوم مكان.............................................................................................................

119

    2-2-1-1-1اماكن و منازل مأموران سیاسی .......................................................

124

     2-2-1-1-2دفاتر و منازل وكلای دادگستری ...................................................

125

      2-2-1-1-3 نصب دوربین در اماکن عمومی....................................................

125

2-2-1-2مفهوم شی..................................................................................................................

130

    2-2-1-2-1ضوابط تفتیش اماكن و اشیاء .........................................................

142

2-3حریم خصوصی ارتباطات .......................................................................

157

  2-3-1تعریف ارتباطات........................................................................................

157

    2-3-2 ارتباطات كلامی.....................................................................................

162

      2-3-3 ارتباطات كتبی ...................................................................................

167

2-4حریم خصوصی اطلاعات .........................................................................

176

   2-4-1تعریف اطلاعات و مصادیق آن...............................................................

176

    2 -4-2قوانین مربوط به حریم اطلاعات..............................................................

181

نتیجه.............................................................................................

194

منابع.............................................................................................

199

ضمایم ...........................................................................................         211

👇محصولات تصادفی👇

مقاله نقش والدین در بزهکاری نوجوانان درباره ابزار سازی پایان نامه بررسی كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این كتابخانه ها مقاله مواد رادیواکتیو پروژه کارآفرینی تولید انواع دستكش های معاینه و جراحی