👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

دانلود پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون ، مقیاس سنجش عملکرد شغلی کارکنان

عناوین مطالب پرسشنامه دانلودی:

توضیح مربوط به آزمون شونده

سوالات

توضیحات عملکرد شغلی

منابع

پرسشنامه عملکرد شغلی

پاسخهای مربوط به این پرسشنامه یکی از گزینه های کاملا مخالفم ، مخالفم ، نظری ندارم ، موافقم ، کاملا موافقم می باشد.

در این پژوهش جهت سنجش عملکرد شغلی کارکنان مقیاس درجه بندی نموداری که توسط پاترسون (1922) ساخته شده است مورد استفاده قرار می گیرد. این مقیاس توسط پژوهشگران به یک آزمون خود سنجی عملکرد شغلی تبدیل گردید.(ارشدی 1386) این آزمون دارای 10 ماده می باشد. سیاحی و شکرکن (1375) ضرایب پایایی این مقیاس را از روش آلفای کرونباخ و تنصیف 85% و 85% گزارش نموده اند (به نقل ارشدی 1386). در مطالعه ارشدی (1386) ضریب پایایی این مقیاس با استفاده از روش تنصیف 74/0 به دست آمد و جهت تعیین اعتبار مقیاس درجه بندی نموداری از یک سنجه تک ماده ای استفاده شده که ضریب اعتبار آن 64/0 ذکر شده است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 18 (صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی) تحقیق فواید و مضرات روغن نارگیل مقاله اقتصاد خرد مقاله امداد و بهداشت مقاله مقایسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه