👈 فروشگاه فایل 👉

رویکردهای تدریس از کتاب رویکردهای تدریس

ارتباط با ما

... دانلود ...

رویکردهای تدریس از کتاب رویکردهای تدریس

رویکردهای تدریس از کتاب رویکردهای تدریس

 رویکردهای تدریس از کتاب رویکردهای تدریس

رویکرد های تدریس

This is a book about different approaches to teaching. Its purpose is to stimulate you to think about some basic ways to conceive of the role of the teacher. We believe that the approach you take to your teaching has a great effect on what you do as a teacher.

این یک کتاب در مورد رویکردهای مختلف تدریس است. هدف آن برانگیختن شما برای تفکر در مورد برخی از روش های اساسی برای درک نقش معلمان است. ما بر این باوریم که رویکرد شما در تدریس خود تأثیر زیادی بر آنچه شما به عنوان یک معلم باید انجام دهید، دارد.

To help you see what we mean, we begin with a sketch of the way three very different, yet quite effective, teachers teach. You may have had teachers like these yourself. Their ways of approaching teaching can be found in practice in any subject and on any grade level, even though here we have located them across a spectrum of subjects and grades.

برای اینکه منظور ما را متوجه شوید، ما با یک طرحی از سه راه بسیار متفاوت و در عین حال کاملا موثر تدریس معلمان شروع می کنیم. شما ممکن است معلمانی از این قبیل برای خود داشته باشید. روش های آنها از رویکرد های تدریس می تواند عملا در هر موضوع و در هر سطح کلاس یافت شود، حتی اگر در اینجا ما آنها را در میان یک طیفی از موضوعات و درجات قرار دهیم.

As you read about them, ask yourself: What makes them different? What is the main goal of their teaching? Do you find one teacher’s approach more appealing than the others? Is one a better fit with your own intuitions about good teaching?

 همانطور که در مورد آنها می خوانید، از خود بپرسید: چه چیزی آنها را متفاوت ساخته است؟ هدف اصلی از تدریس آنها چیست؟ آیا شما رویکرد معلمی را جذاب تر از دیگران یافته اید؟ کدامیک با نگرش شما در مورد تدریس خوب متناسب تر است؟

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق کشاورزی تبخیر تعرق و نیاز آبیاری پروژه کارافرینی واحد تولیدی آرد ستاره تحقیق تاثیر پایگاه اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان استفاده از رویكرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت در محاسبه بهای تمام شده خدمات بانكی اجزای اتم و چگونگی قرار گرفتن آنها