👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی سرمایه گذاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی سرمایه گذاری

مقاله بررسی سرمایه گذاری در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی سرمایه گذاری در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

بدون شك مهمترین انگیزة سرمایه گذرای كسب سود مورد استفاده توسط سرمایه‌گذاران می‌باشد و مطالعات و پژوهشهای انجام شده درباره سود حسابداری و احكام مرتبط با آن یكی بیشترین تلاشهای پژوهشی را در تاریخ تحقیقات حسابداری تشكیل می‌دهد. از این رو پیش بینی سود آتی شركتها و عوامل مرتبط با آن بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

از آنجاییكه سود دارای نقش اطلاعاتی در جهت تبدیل باورهای موجود در آینده و میزان توانایی شركت در برابر سهامداران و بستانكاران می باشد. بنابراین رابطه بین سودهای گذشته و آتی و تفاوت بین آنها و پی بردن به عوامل ایجاد تغییرات سود و چگونگی ارتباط آن با سایر صورتهای مالی و بالاخص ترازنامه و احكام آن می تواند بسیار مورد توجه و مهم باشد.

بكارگیری اطلاعات مندرج در صورتهای مالی در جهت تصمیم گیری بدون تجزیه و تحلیل آنها مفید نمی باشد و می تواند نتیجه معكوس داشته باشد و استفاده كننده از آن را گمراه سازد، لذا تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و بسط و گسترش و ابداع فنونهای مرتبط با آن از اهمیت زیادی برخوردار است و اكثر تصمیم گیریهای مدیران و سرمایه‌گذاران و سهامداران حرفه ای و سایر استفاده كنندگان از صورتهای ملی بسته به میزان شناخت و آشنایی به فنون تجزیه و تحلیل براساس نتایج حاصل از این فنون گرفته می شود.

هدف از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از یك سو ارزیابی عملكرد گذشته یك واحد تجاری و از طرفی فراهم آوردن اطلاعات و روشهای مناسب در جهت برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف آتی واحد تجاری می‌باشد. از این رو تلاشها و تحقیقات فراوانی در جهت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای پیش بینی وضعیت آتی شركتها صورت پذیرفته و تكنیكهای متفاوتی برای این تجزیه و تحلیل ها ابداع گردیده است.

از جمله هنری شیل[1] در سال 1969 میلادی روش جدید برای تحلیل صورتهای مالی با نهاد. این روش كه براساس مفاهیم تئوری اطلاعات[2] پایه گذاری شده است روند تغییرات تركیب اقلام ترازنامه را بوسیله فرمول آنتروپی شانون[3] مورد بررسی قرار داد و بجای تكنیكهای مرسوم كه رابطه اقلام ترازنامه را بطور جداگانه (نسبتهای مالی) با یكدیگر مطالعه می‌كنند. رابطه تركیب اقلام ترازنامه را مورد برسی و تحقیق قرار می‌دهد.

تئوری اطلاعات ابتدا در رشته های ریاضی و مخابرات گسترش یافت و سپس هنری ثیل آنرا در حسابداری و اقتاد تعمیم و توسعه داد و از آن جهت اندازه گیری ارزش اطلاعات صورتهای مالی با مقیاس مشترك[4] استفاده نمود.

آنتروپی شانون میزان بلاتكلیفی استفاده كننده از اطلاعات صورتهای مالی را محاسبه می‌كند. هرچه این میزان بیشتر باشد. درجه بلاتكلیفی و عدم حقیقت بالاتر رفته، كار تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شكل می گردد، یعنی تحلیل گرمایی در پیش بینی وضعیت مالی شركت با شك و تردید در مورد برآوردهای انجام گرفته روبرو می‌گردد.

هرچه این میزان كمتر باشد تحلیل گرمای و پیش بینی وضعیت مالی شركت یا موفقیت و شكست مالی دارای توفیق بیشتری خواهد بود.

میزان درجه بلاتكلیفی به تغییرات در تركیب و ساختار صورتهای مالی بستگی درد، هرچه این تغیرات بیشتر باشد درجه بلاتكلیفی استفاده كننده یا تحلیل گرمایی از صورتهای مالی بیشتر خواهد بود، لذا با افزایش تغییرات در تركیب ترازنامه یك شركت مشاهده افزایش درجه بلاتكلیفی اطلاعات آن شركت خواهیم بود و در نتیجه پیش بینی وضعیت آتی شركت پیچیده تر خواهد شد و ابهام در وضعیت آتی شركت باعث عدم تمایل سرمایه گذاران در جهت سرمایه‌گذاری در آن شركت می گردد، زیرا خطرات مالی و سیكلهای زیادی آیندة شركت را تردید خواهند كرد.

در این تحقیق در پی گیریم تا با نحوة محاسبه آنتروپی صورت وضعیت مالی و اقلام آن بیشتر آشنا شده و ارتباط آن را تغییرات سود واقعی در تعدادی از شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار دهیم تا باتوجه به نتایج این تحقیق كه می تواند كاربردی باشد توجه تحلیل گران مالی را به استفاده از این روش و تكنیك جلب نماییم و راهگشای تعمیم و گسترش آن در سایر مباحث حسابداری و در پژوهشهای آتی باشیم.

تشریح و بیان موضوع

آینده نگری گروههای استفاده كننده از صورتهای مالی اعم از سهامداران و سرمایه‌گذاران همواره تحلیل گران مالی را بر آن داشته تا به جستجوی روشهای جدید و برتری جهت تفسیر اطلاعات مالی و كشف پدیده های مرتبط با موفقیت و یا شكست مالی شركتها بپردازند.

هدف از هر سرمایه گذرای كب سود مورد اسنتظار و حداكثر كردن آن است. با پیچیده تر شدن فرایندهای اقتصادی و سخت تر شدن فعالیتهای رقابتی توسط شركتها در جذب سرمایه و تولید و نوآوری ریسك سرمایه گذاریها افزایش یافته و سهامداران و سایر افراد ذینفع و تحلیل گران مالی مهمترین شاخص خود را جهت سرمایه‌گذاری در یك واحد تجاری قابلیت سودآوری و ریسك كمتر سرمایه آن واحد تجاری می دانند.

لذا پیش بینی سود و میزان تغییراتش برای آنان از اهمت زیاید برخوردار است تا آنجا كه از طریق محاسبه ارزش فعلی سودهای آتی و ارزش یك شركت را محاسبه می‌كند. ولیكن پیش بینی دقیق سودهای آتی یك شركت تقریاً غیرممكن می‌باشد و متغیرهای زیادی بر آن تأثیر دارند و عموماً‌ فرایند ایجاد سود در شركتها تصافدی می‌باشد.

همانگونه كه می دانیم ترازنامه و صورت سود و زیان از اساسی ترین صورتهای مالی ی واحد تجرای می باشند كه در تصمیم گیریهای مدیران و سایر استفاده كنندگان از صورتهای مالی و برنامه ریزی آتی یك شركت تأثیر فراوان و مستقیمی دارند و هنگام ارائه آنها مقادیر مقایسه ای سال قبل نیز به همراه مقادیر سال جاری ارائه می‌شود. ما استفاده كنندگان از صورتهای مالی میزان تغییرات اقلام مختلف ترازنامه و سود و زیان را نسبت به دورة قبل ملاحظه كنند تا بتوانند درك درستی از رشد یا تضعیف وضعیت مالی شركت بدست بیاورند.

اهمیت موضوع

در جهان امروزه پایه و اساس هر پیشرفتی بستگی به میزان سرمایه‌گذاری و تداوم كار علمی درد و هر سرمایه‌گذاری نیز خواهان سود بیشتری پس از رسیدن به سوددهی آن سرمایه‌گذاری می‌باشد بنابراین با وجود فعالیتهای پیچیده اقتصادی و مالی و بروز رقابتهای شدید علمی و صنعتی می بایست دانش حسابداری و تجزیه و تحلیل مالی نیز همگام با پیشرفتهای سایر علوم روبه تكامل و روشهای جدید بیاورند.

سرمایه ذاتاً از فعالیتی كه دارای ریسك زیادی است گریزان است و بنابراین سرمایه‌گذاران و تحلیل گران مالی بر تغییرات ایجاد شده در شركتها و واحدهای تجاری حساسیت نشان می دهند، یكی از مهترین تغییرات در شركتها تغییراتی است كه در نتیجه ارقام صورتهای مالی صورت می پذیرد.

اصولاً صورتهای مالی ترازنامه و سود و زیان از مهمترین و اساسی ترین صورتهای مالی هستند و بسیاری از تحلیلها و تغییرات در قیمت های سهام و تصمیم گیریها باتوجه به آنها صورت می پذیرد.

سود بعنوان ابزار اصلی تحلیل گران در جهت میزان بازدهی سهام شركتها مورد توجه می باشد. بنابراین در صورتیكه چگونگی رابطة بین آنتروپی صورت وضعیت مالی و اقلام آن و تغییرات سود بدست آید سرمایه گذارن بالفعل و بالقوه می توانند شركتهایی را كه دارای ریسك و خطرات مالی زیادی هستند شناسایی كرده و تصمیم مناسبی در جهت ادامه یا انصراف از سرمایه‌گذاری یا خرید سهام بگیرند.

بنابراین باتوجه به رویكرد كاربردی پایان نامه و تعمیم و كاربرد سایر علوم در حسابداری موضوع فوق را بعنوان پایان نامه تحصیلی كارشناسی ارشد حسابداری خود انتخاب نمودم.

 

👇محصولات تصادفی👇

نقشه جزئیات اجرای عایق رطوبتی دودکش بام پاورپوینت تئوری مدیریت ریسک مالی پایان نامه بررسی و تحلیل منیفولد و سیستم اگزوز اتومبیل اندازه­ گیری یون كروم (III) در پساب رنگی پاورپوینت موس