👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله طبقه بندی اختلالهای روانی بر اساس DSMIV

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله طبقه بندی اختلالهای روانی بر اساس DSMIV

مقاله طبقه بندی اختلالهای روانی بر اساس DSMIV

مقاله طبقه بندی اختلالهای روانی بر اساس DSMIV

بخشهایی از متن:

از مجموعه نظامهای طبقه بندی كه در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند ، طبقه‌بندی چندمحوری به دلیل تكمیل محورهای تكمیلی و كمك و تشخیصی متعدد ، نظام مناسبی برای تشخیص و طبقه بندی فراهم می سازد . دو طبقه بندی چند محوری هر محور نشانگر آگاهیهای تكمیلی در مورد علایم ، سبب شناسی ، سطح سازگاری ، میزان استرس و ... است . تجدیدنظر چهارم راهنمای تشخیصی آماری اختلالهای روانی (DSM IV) یكی از نظامهای چندمحوری است كه در سال 1994 جانشین DSM IIIR شده است . آماده سازی DSM IV بنا به ضرورت و به طور تنگاتنگی با آماده شدن فصل پنجم «اختلالهای روانی و رفتاری» در ICD 10 كه به وسیلة سازمان جهانی بهداشت تهیه شده ، هماهنگ شده است و مشورتهای بین انجمن روان پزشكی امریكا و سازمان جهانی بهداشت به هماهنگی كدها و اصطلاحات منجر شده است .

در سیستم چند محوری ،‌ارزیابی بر اساس محورهای متعددی انجام می گیرد و هر محور به حوزة متفاوتی از اطلاعات مربوط بوده و متخصصان را در طرح ریزی درمان و پیش بینی نتیجه كمك می كند ، نظام چند محوری DSM IV برای این منظور پنج محور پیشنهاد كرده است . استفاده از این نظام ، ارزیابی نسبتاً نظام مند و جامعی را با توجه به اختلالهای روانی متعدد و شرایط طبی ، مشكلات روانی ، اجتماعی ، محیطی و سطح عملكرد فراهم ساخكته ، چهارچوب مناسبی را برای سازماندهی و ارتباط دادن اطلاعات بالینی در مورد یك شخص به دست می دهد و كاربرد مدل زیستی - روانی - اجتماعی را در شرایط بالینی ، تربیتی و پژوهشی امكان پذیر می كند .

 محورهای DSM IV عبارت اند از :

محور I : اختلالهای بالینی یا شرایط دیگری كه ممكن است كانون توجه بالینی باشد .

محور II : اختلالهای شخصیت و اختلال عقب ماندگی ذهنی

محور III : بیماریهای جسمانی

محور IV : مشكلات روانی - اجتماعی ، و محیطی

محور V : ارزیابی كلی عملكرد

...

محور پنج : ارزیابی كلی عملكرد :

محور پنجم برای گزارش ارزیابی متخصصان از سطح كلی عملكرد فرد در نظر گرفته شده است و در طرح درمان و اندازه گیری تاثیر آن و پیش بینی نتیجه ،‌مورد استفاده قرار می گیرد. این گزارش می تواند با استفاده از مقیاس ارزیابی كلی عملكرد (GAF) فراهم شود . این مقیاس با توجه به عملكرد روانشناختی اجتماعی و شغلی درجه بندی می شود و نقص در عملكرد مربوط به محدودیتهای جسمانی یا محیطی را در بر نمی‌گیرد .

در موقع ارزیابی بر اساس مقیاس GAF ، سطح عملكرد در زمان ارزیابی در نظر گرفته می‌شود . از آنجایی كه درجه بندی عملكرد اخیر در واقع منعكس كنندة نیاز به درمان یا مراقبت است در برخی شرایط لازم می شود كه ارزیابی هم در موقع پذیرش و هم در زمان مرخص كردن در نظر گرفته شود .

نوروز هیستری

علامت بارز نوروز هیستر ، از دست دادن غیرارادی كاركرد و یا اختلال كنش در فعالیت دستگاه عصبی ارادی و یا شعور آگاه است . اغلب ، علایم این بیماری به طور ناگهان و در اثر شرایط حاد و هیجانی بروز می كند ؛ مانند بی حسی یا فلج شدن دست و پا ، غش كردن و غیره . گاهی علایم هیستری به همان سرعتی كه پدید می‌آیند ؛ ناپدید می شوند و غالباً می توان آنها را با تلقین از بین برد و یا تقلیل داد . نوروز هیستری دو نوع دارد : هیستری تبدیلی و هیستری از هم گسستگی .

👇محصولات تصادفی👇

پروژه نقشه جزئیات عایق رطوبتی کفشوی سرویس و آشپزخانه پرسشنامه تاثیرات وقایع بر زندگی پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران گزارش كارآموزی مبارزه بیولوژیك کارافرینی واحد پرورش شترمرغ