👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی خورشید در قرآن

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی خورشید در قرآن

مقاله بررسی خورشید در قرآن در 103 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی خورشید در قرآن در 103 صفحه ورد قابل ویرایش 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

تعریف موضوع............................................................................................................. 1

پیشینه تحقیق................................................................................................................ 1

سئوالهای اصلی تحقیق................................................................................................... 1

سئوالهای فرعی............................................................................................................. 1

اهمیت مسئله................................................................................................................ 2

فرضیه اصلی................................................................................................................. 2

فرضیه فرعی................................................................................................................. 2

روش تحقیق................................................................................................................. 2

محدودیتهای تحقیق....................................................................................................... 3

چكیده.......................................................................................................................... 3

مقدمه........................................................................................................................... 5

فصل اول: تفسیر علمی قرآن و دیدگاههای مختلف در مورد قرآن

تاریخچه اجمالی انطباق قرآن با علوم تجربی و اعجاز علمی............................................. 13

معنای اصطلاحی تفسیر علمی (انطباق قرآن با علوم تجربی)............................................. 13

پیشینه تاریخی تفسیر علمی در غرب.............................................................................. 14

پیشینه تاریخی تفسیر علمی در اسلام.............................................................................. 17

تفسیر علمی دریك قرن اخیر و علل گسترش آن............................................................. 20

ردیابی تفسیر علمی در تفاسیر شیعه و اهل سنت.............................................................. 26

انگیزه های روی آوری مفسران به علم گرایی افراطی........................................................ 28

جریان زیادی روی و میانه روی در تفسیر علمی و ویژگیهای آن....................................... 29

اقسام تفسیر علمی......................................................................................................... 30

الف: اقسام تفسیر براساس هدف مفسر............................................................................ 30

ب: اقسام تفسیر علمی از جهت شكل و شیوه.................................................................. 31

معیارهای تفسیر علمی معتبر........................................................................................... 35

آثار مثبت و منفی تفسیر علمی (بررسی دیدگاههای مخالفین و موافقین تفسیر علمی).......... 38

فصل دوم:خورشید در قرآن

نگاهی گذرا به تاریخچه مطالعات در مورد خورشید.......................................................... 42

بررسی آیات قرآن در مورد خورشید............................................................................... 44

بررسی نكات تفسیری در مورد آیات مربوط به خورشید................................................... 46

فصل سوم: خورشید: تولد ، حركت و مرگ

ساختمان و ویژگیهای خورشید....................................................................................... 70

حركت خورشید............................................................................................................ 81

چرخه زندگی خورشید (زیستگرد خورشید)..................................................................... 92

نتیجه كلی..................................................................................................................... 100

فهرست منابع................................................................................................................ 102

 

 

تعریف موضوع:

تحقیق با عنوان خورشید در قرآن را شاید بتوان موضوعی فیزیكی قرآنی نامید. زیرا در این  مجموعه، وضعیت فیزیكی و یا شیمیایی خورشید و نحوه حركت آن بررسی شده و پس از قطعیت رسیدن كامل این علوم تجربی با قرآن تطبیق داده می شود.

پیشینه تحقیق:

تحقیق در زمینه خورشید در حقیقت پیشینه ای چند هزارساله دارد و تنها قرآن نیست كه بدان اشاره داشته است از بطلمیوس گرفته تا كوپرنیك ، گا لیله، كپلر و … همه و همه به نحوی خورشید را از جهات مختلف مورد كنكاش قرار داده اند و جالب اینكه قرآن كریم پیش از همه این جنجالها موضع محكم خود را در هزار و اندی سال پیش به همگان عرضه داشته است و اكثر دانشمندان امروزی یافته های علمی خود را به قرآن استناد می كنند.

سوالهای اصلی تحقیق:

1-   كدامیك از آیات قرآن با یافته های قطعی علوم تجربی منطبق است؟

2-   چند نوع حركت را می توان برای خورشید در نظر گرفت؟

3-   سرانجام خورشیدی كه چند میلیون سال از عمر آن می گذرد چه می شود؟

سوالهای فرعی تحقیق:

1-   در چه مواردی انطباق قرآن با علوم تجربی اعجاز علمی را ثابت می كند؟

2-   آیا غیر از این حركاتی كه در  قرآن برای خورشید در نظر گرفته شده می توان خورشید را دارای حركت نوع چهارمی دانست؟

3-   مواردی كه علوم روز در مورد حركت و آتیه خورشید بدان اشاره میكند تا چه حد قابل انطباق و استناد به قرآن است؟

فرضیه اصلی:

1-   ظنّی بودن علوم تحربی در غالب موارد

2-   خورشید نیز مانند زمین دارای حركاتی است.

 

فرضیه فرعی:

1-   خورشید همیشه دارای یك شكل، یك حركت و یك وضعیت خاص نخواهد بود.

 

اهمیت مسئله:

در میان تمام ثوابت، خورشید یگانه كوكبی است كه نظر بنزدیكی آن به زمین تنها مانند یك نقطه نورانی به نظر نمی رسد و می توانیم قسمتهای مختلف آنرا با استفاده از قرآن و به كمك علوم تجربی تشخیص دهیم و به كمك مطالعه تابشها و حركات آن بخصوصیات آن و پیدایش شب و روز پی ببریم و اهیمت‌ آن از این جهت شاید كمی محسوستر باشد كه حیات و پیدایش آن بدون خورشید معنی ندارد.

روش تحقق:

در این تحقیق شاید بتوان گفت كه ما از دو نوع روش استفاده كرده ایم:

1- روش زمینه ای و مواردی:

دراین روش پژوهش گسترده ای از موقعیت قبلی و فعلی و آینده یك واحد مانند خورشید انجام می شود و كنش ها و واكنش های آن بررسی می گردد و با مراجعه به قرآن و تفاسیر مختلف حتمیت و قطعیت آن مورد تایید قرار می گیرد

2- روش جمع آوری اطلاعات

در قسمت دیگر این تحقیق كه به صورت استفاده از كتابخانه می باشد، عمدتا از كتب روز و علوم تحربی روز استفاده شده است كه نشان دهد سخنی كه قرآن در هزاران سال پیش آورده هیچ جای شكی برای هیچ انسانی باقی نگذاشته است و نشان داده كه معجزه ای كامل و بس عظیم است.

 

محدودیتهای تحیقیق:

1-    پراكندگی موارد تفسیر علمی و اعجاز علمی در تفاسیر بزرگ و مفصل، دسترسی به آنها را دشوار می نماید.

2-   اگربخواهیم كمی دقیقتر به مسئله حركت خورشید نگاه كنیم شاید به طور قطع نتوان گفت كه خورشید دارای چند حركت است زیرا مفسران و دانشمندان مطالب مختلف و گاه متناقضی دراین مورد آورده اند.

 

چكیده:

این تحقیق (كه اگر نام آنرا بتوان تحقیق گذاشت) از سه بخش اصلی، تشكیل شده است فصل اول كه با نام تفسیر علمی و دیدگاههای مختلف در مورد آنست زیر مجموعه هایی چون تاریخچه اجمالی انطباق قرآن با علوم تجربی، پیشینه تاریخی علمی اسلامی و درغرب و علل گسترش آن و علم گرایی افراطی وتعادلی، معیارها و انواع تفسیر علمی معتبر و همچنین آثار مثبت و منفی آن بررسی می‎شود. دراین فصل اگر ما بتوانیم تفسیر علمی معتبرو غیرمعتبررا از هم تشخیص دهیم راهی بس بزرگ را در راه رسیدن به تفسیر علمی كه خلوص آن از خلط حوزه علم و دین جلوگیری خواهد كرد خواهیم پیمود، علاوه بر این در این فصل با چند نوع تفسیر علمی كه توانسته اند بطور صحیح از انطباق ناصحیح قرآن با علوم تجربی روز جلوگیری كنند آشنا خواهیم شد.

اما در فصل دوم این مجموعه در ابتدا نگاهی هر چند گذرا به تاریخچه مطالعات در مورد خورشید خواهیم پرداخت چرا كه دانستن پیشینه تاریخی در مورد خورشید مشكل گشای ما در مراحل بعدی شناخت خورشید خواهد بود.

در قسمت دوم، آیات قرآن در مورد خورشید و حركت آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تفسیر هر آیه در ذیل همان ایه و سپس دسته بندی مفسران به دو گروه مفسران  و صاحبنظران قدیم و جدید و بررسی نظرات آنان در رأس كار ما قرار خواهد گرفت.

اما در فصل سوم و آخرین فصل این مجموعه در حقیقت خورشید از تولد تا مرگ به انضمام ویژگیها، ساختمان، زیستگرد و نحوه تشخیص حركات خورشید در كتب علمی روز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

 

1- ساختمان و ویژگیهای خورشید

خورشید یك ستاره از 100 میلیارد ستاره كهكشان راه شیری است  و در محلی نزدیك به بازوی مارپیچی صورت فلكی حمال قرار گرفته است.[1]

امروزه در سراسر جهان شعبه ها و شبكه های مهمی از رصدخانه ها، ساختمان خورشید را با آثار تشعشع و تابش آن مطالعه می كنند و بوسیله دستگاههای كامل و مجهز طیفی عكاسی فیلمبرداری و دوربین های آسمانی، به تمام تحولاتی كه در این كره فروزان رخ می دهد نظارت می كنند و در نتیجة رصدهای دقیق  ومطالعات پیگیر، به این مطلب پی برده اند كه ساختمان خورشید یكنواخت نیست بلكه از قسمتهای مختلفی تشكیل یافته است كه شرح آنها از داخل به خارج به این ترتیب است:

1- هسته مركزی :

این قسمت كه در جوف این قرص آتشین وجود دارد دارای حرارت فوق العاده زیادی است كه متخصصین این فن آنرا 20 میلیون درجه سانتی گراد بالغ می دانند. این طبقه، ازگازهای بسیار متراكم و فشرده ای تشكیل شده و مقدار بیشتر جرم خورشید در این قسمت متمركز است.[2]

2- فوتوسفر (photosphere) (رخشانكره):

كره خورشید توده گاز ی است مركب از چند لایه كه لایه خارجی یا سطح مرئی آن را رخشانكره یا فوتوسفر یا كره نور می نامند. این لایه كه برخلاف كره زمین پوسته ای خاكی و جامد نیست بلكه گاز پوشه ای به ستبر ای حدود 400 كیلومتر كه پرتوهای خورشید را از خود ساطع می‎سازد.[3]  این طبقه چنانكه در روی صفحه عكاسی و همچنین در میدان دید دوربین نجومی مشاهده می شود سطح منظم و همواری نیست بلكه دارای برجستگیها و دانه هایی است كه ارتفاع آنها از 700 تا 1000 كیلومتر می رسد و بعضی از این برجستگیها روشن برخی تاریك به نظر میرسند.

ظاهرا این نقاط روشن و نسبتا تاریك را توده ای گاز با تركیبات مختلف و درجه حرارت و قدرت درخشندگی متفاوت ایجاد می كند. از مشاهده عكس هایی كه درزمانهای مختلف از سطح خورشید برداشته شده بخوبی آشكار می شود كه این برجستگیها با سرعت عجیبی در حال تغییر و تحول هستند و به سرعت ناپدید گشته و جای خود را به برجستگیهای دیگری می دهد.

البته در پیكر خورشید كه از گازهای ملتهب و خروشان تشكیل یافته است، سكون و آرامش هرگز مفهومی ندارد. ذرات خورشید هرگز آرام ندارند مثل چشمه های جوشان می خروشند و می غلتند و شعله می كنند.

3- مشعل نورانی

در قسمت فوقانی این طبقه رگهای بسیار درخشنده جالبی وجود دارد كه مشعل خورشید نامیده میشود. این رگها درخشانترین و تابان ترین قسمتهای خورشید است و ظاهرا نتیجه جریان گازهای بسیار سوزان (فوتوسفر) است. گاهگاه این رگهای نورانی نزدیك لبه خورشیه به شكل رشته های پیچیده و كاملا برجسته ای نمودار می گردد و اغلب ناحیه وسیعی را كه به قطر 300 هزار كیلومتر می رسد فرا می گیرد.

 

4- غشاء خورشید:

سومین طبقه ازساختمان این كره آتشین طبقه ایست به نام غشا كه حدود 4000 كیلومتر صفحات دارد  وتركیب آن بیشتر از آهن و آلومینیوم است و این دو  فاز در خورشید مانند دیگر مواد موجود در آنجا بحالت گاز است.

4- كروموسفر: (رنگینكره)

طبقه چهارم ساختمان خورشید قشر گاز رقیقی است كه كروموسفر نامیده می شود و ضخامتش تقریبا 10 هزار كیلومتر است و تركیب ان بیشتر از گازهای هیدروژن و هلیم است كه بحال التهاب می باشد و دارای رنگ ارغوانی زیبایی است. از این قسمت زبانه ها و شعله های بسیار با عظمتی فوران می كند كه گاهی از اوقات ده ها و صدها هزار كیلومتر ارتفاع می گیرند آنگاه مجددا كوچك شده و بجای اول بر می گردند. دانشمندان بوسیله عكسها، فیلمبرداریها و … بخصوصیات این شعله ها و زبانه های عظیم پی برده و حتی مقدار ارتفاع آنها را اندازه گیری كرده و در تالیفات خود ثبت  نموده اند. و ما برای نمونه بعضی از آنها را خاطر نشان می كنیم.

 مثلا در سال 1938 اختر شناسان فواره ای با ارتفاع یك میلیون و پانصد هزار كیلومتر یعنی 125 هزار برابر قطر زمین مشاهده كردند و در 10 اكتبر 1940 (20 مهرماه 1319  یكی از آنها ظاهر شد كه ارتفاع آن تا 140 هزاركیلومتر اوج گرفت. البته انتظار نداشته باشید كه با چشم غیرمسلح و با یك دوربین ساده بتوانید این زبانه های مهیب و غول آسا را ببینید و این بوسیله تلسكوپهای كسوف ساز قابل مشاهده است.[4]

رنگین كره برخلاف تصور گاز لایه همگن نیست بلكه ساختمان در خور توجهی دارد كه به سرعت تغییر شكل می دهند. پردازش مشاهدات فرابنفشی نا و اسكای لب skylab نشان می دهد كه رنگینكره در مناطق قطبی خورشید شكل های گوناگونی به خود می گیرند و ز بانك های قطبی تا ارتفاع قابل توجهی  بالا می روند و به شعله های غول پیكری كه بلندی آنها به بیش از 40 هزار كیلومتر می رسد مبدل می شوند و دمای آنها به حدود 50.000 درجه كلوین افزایش می یابد و عمرشان به 5 تا 10 برابر زبانك های معمولی یعنی حدود 40 تا 50 دقیقه به درازا می كشد.[5]

تاج سلطان روز:

طبقه پنجم خورشید را یك هاله نقره فام  و با شكوهی تشكیل می دهد كه تاج خورشید نامیده می شود. روشنایی و درخشندگی این حلقه درخشان كه از گاز رقیقی بوجود آمده است و از هر طرف صدها هزار كیلومتر اطراف خورشید را احاطه كرده است و به مراتب كمتر از درخشندگی قرص خورشید است تقریبا به اندازه نصف نور ماه درخشندگی دارد) و لذا پیرامون قرص خورشید كه هزاران مرتبه درخشانتر از آنست در ماقع عادی دیده نمی شود. سابقاً اخترشناسان فقط هنگام كسوف كلی تاج خورشید را مشاهده می كردند)[6]

 

ویژگیهای خورشید:

درخششهای خورشید:

درخششهای خورشیدی را می توان به صورت جرقه های نورانی كه برای مدت چند دقیقه یا چندین ساعت طول می كشد بر روی سطح خورشید مشاهده كرد.

همانند زبانه ها درخششهای خورشیدی نیز با فعالیت لكه های خورشیدی و میدانهای پرقدرت مغناطیسی ارتباط دارد. درخششها 10 برابر سطح معمولی خورشید روشنایی دارند و انرژی كه آزاد می كنند ممكن است بیش از یك میلیارد بمب هیدروژنی باشد.

علاوه بر این درخششهای خورشیدی مقادیر زیادی ذرات هسته ای را به فضا پرتاب می كنند كه سرعت آنها ازسرعت ذرات موجود در بادهای خورشیدی بیشتر است.

این ذرات باعث بوجود آمدن حالتی مانند سپیده صبح در مناطق قطبی می شوند در طول وقوع یك درخشش خورشیدی قوی ممكن است رادیو، و دیگر وسایل ارتباطی از كار بیفتد.

در روزهای دوم و هفتم (آگوست 1972) درخشش خورشیدی پرقدرتی روی داد و این درخشش در آمریكا باعث قطع فیوزها مدارها و انفجار در یك انتقال دهنده برق 230000 ولتی و صدمه دین فیلترهای مكالمه تلفنی راه دور گشت.

این درخشش قوی به طوری بود كه اگر در ان زمان در فضا به سر می برد تشعشعات رادیو اكتیو حاصل از آن او را می كشت. خوشبختانه درخششهایی چنین پرقدرت كمتر روی می دهند.

بادهای خورشیدی:

در ماورای جو خورشید بادهای دائمی و شدیدی متشكل از ذرات هسته ای با سرعت 3 میلیون كیلومتر در ساعت در حال وزیدن است.

آنها بادهای خورشیدی هستند كه مانند گردباد در مسیر میدان مغناطیسی خورشید حركت كرده و از آن دورمی شوند تا جایی كه مدار زمین را نیز پشت سر می گذارند و از انجا به بعد اثرات خورشید بر روی آنها كمتر می شود.

 

👇محصولات تصادفی👇

کاراموزی اداره برق شهرستان مبارکه مقاله ارزش زن در اسلام دانلود پاورپوینت توانمند سازی کارکنان پژوهش چگونه می توانم مدیران مدارس را با تنظیم اسناد مالی آموزشگاه آشنا كنم؟ آموزش برنامه نویسی متلب(مقدماتی)