👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آسفالت رنگی با ترجمه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله آسفالت رنگی با ترجمه

مقاله آسفالت رنگی با ترجمه

مقاله آسفالت رنگی با ترجمه

خلاصه

جاده ای كه با آسفالت رنگی سنگ فرش شده باشد می تواند به همان اندازه كه امنیت و یكنواختی رانندگی را بهبود می دهد مجموعه دیدنی بهتری ایجاد كند. در این تحقیق، نمونه های آسفالت رنگی به همراه مقادیر مختلف رنگ برای مطالعه تغییرات رنگ سطح در دوره های مختلف افزایش طول عمر، بررسی می شوند. توضیح رنگ های سطح در نمونه ها در فضاهای رنگی HIS و RGB بررسی می شوند. دو نوع رنگ، سبز و قرمز، با 5 نسبت مختلف با آسفالت روشن برای ساخت نمونه های آسفالت رنگی تركیب می شوند. نمونه ها برای 5 دهانه مختلف قدیمی در دستگاه آزمایش QUV در معرض نور ماوراء بنفش قرار می گیرند. نتایج نشان می دهد كه مقدار و نوع رنگ افزوده شده و دهانه های مختلف قدیمی بر محوسازی آسفالت رنگی تأثیر می گذارد. همچنین نتایج نشان می دهد كه آسفالت روشن به همراه % 5 یا بیشتر رنگ قادر به ساخت آسفالتی است كه بهتر رنگ شده است. سرانجام، آسفالت رنگی به همراه رنگ قرمز مقاومت بهتری را در مقابل نور ماوراء بنفش نشان داد.

مقدمه

آسفالت رنگی در زندگی روزمره كاربردهای مختلفی دارد. Moxon آسفالت رنگ روشن را برای سطح سد در فرانسه به كار برد. آسفالت رنگی از طریق منعكس كردن نور ماوراء بنفش از سطح به عنوان روپوش آب بند گرم به كار می رود، بنابراین در نور ممتد خورشید دما را 5 تا c ْ 10 كاهش می دهد. 

تست QUV

تست های QUV در دستگاه آزمایش سایند تسریع شده نور ماوراء بنفش شكل می گرفتند. دستگاه آزمایش كه با نیازهای 9000 ISO مطابقت دارد. بخشی از محصولات آزمایشگاه Q – Panel است. مدلی كه برای این مطالعه و بررسی به كار گرفته شده براساس QUV است و قادر كه در معرض رطوبت و UV قرار گیرد. 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله CCU (سی سی یو یا بخش مراقبتهای ویژه) تحقیق میراث فرهنگی و بررسی جنبه های مختلف آن پایان نامه وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی پایان نامه تاثیر وضعیت خانوادگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه ی راهنمایی عوامل شیمیایی مورد استفاده در صنعت و بیماریها