👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر شهرستان كرج با سابقه فعالیت‌های امدادی آنها

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر شهرستان كرج با سابقه فعالیت‌های امدادی آنها

پایان نامه بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر شهرستان كرج با سابقه فعالیت‌های امدادی آنها در 100 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر شهرستان كرج با سابقه فعالیت‌های امدادی آنها در 100 صفحه ورد قابل ویرایش 

فهرست مطالب

چكیده

فصل اول............................................................................................ 1

مقدمه.................................................................................................. 2

بیان مسئله......................................................................................... 4

اهمیت و ضرورت كار...................................................................... 5

فرضیه تحقیق.................................................................................... 5

تعریف نظری.................................................................................... 6

تعریف عملیاتی.................................................................................. 7

 

فصل دوم : سابقه پژوهش............................................................ 8

استرس و سندرم فرسودگی.......................................................... 9

افسردگی......................................................................................... 10

افسردگی زیست - شیمیایی......................................................... 12

 

افسردگی واكنشی.......................................................................... 14

مدل سلیه از استرس.................................................................... 16

افسردگی......................................................................................... 16

سرزنش خود.................................................................................. 17

نومیدی............................................................................................. 18

ترحم به خود .................................................................................. 19

معضل افسردگی واقعاً تا چه حد جدی است............................. 20

نظریه روانكاوی............................................................................. 21

نظریه های یادگیری...................................................................... 23

رویكرد شناختی............................................................................. 24

تعریف.............................................................................................. 24

افسردگی واكنشی ......................................................................... 26

افسردگی درون زاد....................................................................... 27

افسردگی روان زاد........................................................................ 28

تشخیص و سنجش افسردگی...................................................... 29

اختلال افسردگی عمده................................................................... 30

 

اختلال افسرده خلقی...................................................................... 31

علایم افسردگی............................................................................... 33

چگونگی مقابله با افسردگی ........................................................ 34

روش های درمان افسردگی......................................................... 35

روش بازسازی شناختی برای درمان افراد افسرده................ 36

روش دو ستونی............................................................................ 36

درمان كوتاه مدت......................................................................... 38

مشاوره و روان درمانی گروهی................................................. 39

چه عوامل روانی- اجتماعی در افسردگی دخیل هستند........... 39

چگونه كسی می تواند بفهمد آیا افسرده است یا خیر.............. 40

خسارت استرس............................................................................. 42

روند استرس.................................................................................. 43

نشانه های هیجانی افسردگی....................................................... 44

به هنگام افسردگی چه كاری باید انجام دهیم.......................... 47

دیدگاههای نظری درباره افسردگی ........................................... 49

تعریف امدادگر............................................................................... 53

 

خصوصیات یا ویژگیهای امدادگر............................................... 53

تعریف كمكهای اولیه و امداد ....................................................... 54

هدف ما از كمكهای اولیه............................................................... 54

تعریف عملیات نجات...................................................................... 55

تعریف دیگر امدادگر...................................................................... 55

تعریف كمك های اولیه.................................................................. 55

بقیه ویژگی های یك امدادگر........................................................ 55

حفظ آرامش در ارائه كمكهای اولیه............................................ 56

وظایف امدادگر............................................................................... 58

نحوه مراقبت از خود...................................................................... 59

كنترل استرس................................................................................. 59

واكنش به استرسها........................................................................ 59

واكنش های دیررس...................................................................... 60

واكنش های شدید.......................................................................... 61

مروری بر سابقه پیشینه تحقیق................................................... 62

 

فصل سوم: طرح پژوهش............................................................ 70

طرح پژوهش .................................................................................. 71

جامعه پژوهش................................................................................ 72

نمونه پژوهش................................................................................. 72

روش نمونه گیری.......................................................................... 73

ابزار پژوهش و روش جمع آوری اطلاعات............................... 74

روش آماری................................................................................... 75

 

فصل چهارم: آمار.......................................................................... 76

مقدمه................................................................................................ 77

آمار توصیفی.................................................................................. 91

آمار استنباطی............................................................................... 93

فرض صفر...................................................................................... 93

فرض خلاف..................................................................................... 93

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری............................................... 94

بحث و نتیجه گیری......................................................................... 95

محدودیت های پژوهش ................................................................ 97

پیشنهادات........................................................................................ 98

 

منابع و مآخذ................................................................................ 99

پیوست......................................................................................... 103

 

 

چكیده تحقیق :

 

موضوع پژوهش حاضر بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر شهرستان كرج با سابقة فعالیت امدادی آنهاست كه بدین منظور   25 امدادگری كه بیش از 4 سال سابقة فعالیت داشتند و 25 امدادگری كه كمتر از4 سال سابقة فعالیت داشتند به شیوة نمونه گیری در دسترس انتخاب و افسردگی آنها با پرسشنامة افسردگی بك سنجیده شد و در این پژوهش یك فرضیه شكل گرفت : میزان افسردگی در امدادگران مردی كه بیش از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند بیشتر از افسردگی امدادگران مردی است كه كمتر از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند.

برای بررسی فرضیه فوق از آزمون t استیودنت استفاده شد و چون t بدست آمده (917%) در سطح (05%) و (01%) كوچكتر از t جدول است بنابراین فرضیة فوق رد و فرضیة صفر تایید می‌شود و این نتیجه بدست آمد كه بین میزان افسردگی امدادگرانی كه بیش از چهار سال سابقه دارند با امدادگرانی كه كمتر از چهار سال سابقه دارند تفاوت معنا دار وجود ندارد.

 

مقدمه

خلق یا mood مایة هیجانی یك وضعیت عاطفی پایدار است كه در طول طیفی بهنجار از غم تا شادی تجربه می‌شود. اختلالات خلقی با احساسهای نابهنجار افسردگی یا سرخوشی مشخص می‌شود كه در برخی موارد شدید با خصوصیت پسیكوتیك همراهند. اختلالات خلقی به انواع اختلالات دو قطبی و اختلالات افسردگی تقسیم می‌شوند. این علایم در برخی گروههای خاص از نظر جنس و سن و وضعیت روانی و اجتماعی افراد متفاوت می‌شود.

در این پژوهش افسردگی نه به عنوان یك بیماری ، بلكه به عنوان واكنش روانی در مقابل مسائل و مشكلاتی كه امدادگران با آنها گریبانگیر هستند مطرح است.

مقولة استرس - بیماری از جمله نخستین موضوعاتی است كه در پنجاه سال اخیر بطور تجربی مورد كاوش قرار گرفته است و همین امر باعث شده كه تحقیقات مكرر و فراوانی در مورد چگونگی مقابله با آن صورت گیرد. بنظر می‌رسد كه از آغاز این قرن همواره با تحولات چشمگیری كه در حوزه های مختلف مطالعات پزشكی رخ داده است و با كشف بسیاری از واسطه های نور و هورمونی استرس- بیماری ، دادو ستد و ویژگیهای روان شناختی و فیزیولوژیایی ، وضوح دو چندان یافته است. زیرا توصیفات اطباء و حكماء قدیم از سطح همبستگی استرس- بیماری فراتر نمی‌رفت .

 دو مشخصة اصلی افسردگی، ناامیدی[1] و غمگینی است. شخص ركود وحشتناكی را احساس می‌كند و نمی‌تواند تصمیم بگیرد و یا فعالیتی را شروع كند یا به چیزی علاقه مند شود. شخص افسرده در احساس بی كفایتی و بی ارزشی غوطه ور می‌شود، گاه زیر گریه می‌زند و ممكن است به فكر خودكشی بیفتد تقریباً همه بیماران افسرده (97درصد) از كاهش انرژی كه منجر به بروز اشكال در تكمیل تكالیف، اختلال در كار تحصیلی و حرفه ای و كاهش انگیزه برای انجام طرح های تازه می‌گردد شكایت می‌كنند.

تقریباً 80 درصد این بیماران از اختلال خواب[2]، به خصوص زود بیدار شدن از خواب (یعنی بی خوابی آخر شب) و بیداری های مكرر شبانه، كه ضمن آن در مورد مسائل خود به نشخوار ذهنی می‌پردازند، رنج می‌برند، بعضی از بیماران دچار بی اشتهایی و كاهش وزن می‌گردند، معهذا بعضی نیز افزایش اشتها، افزایش وزن و پرخوابی دارند. (به نقل از هاشمیان، 1375)

بحث و نتیجه گیری

موضوع پژوهش حاضر مقایسة میزان افسردگی امدادگران مردی كه بیش از چهار سال سابقه امدادگری دارند با امدادگران مردی كه كمتر از چهار سال سابقة امدادگری دارند.

هدف از این پژوهش دستیابی به این پاسخ بود كه آیا تفاوتی در میزان افسردگی دو گروه امدادگر وجود دارد یا خیر؟

بدین منظور میزان افسردگی دو گروه امدادگر با استفاده از پرسشنامة افسردگی بك سنجیده شد.

در این پژوهش یك فرضیه شكل گرفت كه عبارت است از:

میزان افسردگی در امدادگران مردی كه بیش از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند بیشتر از افسردگی امدادگران مردی است كه كمتر از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند.

به منظور بررسی فرضیه فوق از آزمون t استیودنت استفاده گردید.

در این پژوهش جامعه مورد بررسی كلیة امدادگران مرد جمعیت هلال احمر شهرستان كرج هستند كه در عملیات امداد و نجات سال‌های 83 - 82 شركت كرده‌اند كه از جامعة مورد بررسی 50 نمونه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند كه از این 50 نمونة تحقیق حاضر 25 نفر امدادگرانی هستند كه بیش از چهار سال سابقه دارند كه از این تعداد 3 نفر از نظر افسردگی در حد طبیعی قرار دارند یعنی در طبقه 10-1 قرار می‌گیرند و 7 نفر آنها كمی افسرده هستند یعنی در طبقه 16-11 قرار می‌گیرند و 2 نفر آنها نیازمند مشورت با روان‌پزشك هستند و در طبقة 20-17 قرار می‌گیرند و 10 نفر آنها به نسبت افسرده هستند یعنی در طبقه 30-21 قرار می‌گیرند و 3 نفر آنها افسردگی شدید دارند كه در طبقة 40-31 قرار می‌گیرند و 25 نفر بعدی شامل امدادگرانی هستند كه سابقة فعالیت امدادی آنها كمتر از چهار سال است كه از این تعداد 14 نفر آنها در حد طبیعی قرار دارند و 4 نفر آنها كمی افسرده هستند و 3 نفر آنها نیازمند مشورت با روان‌پزشك هستند و 3 نفر آنها به نسبت افسرده و 1نفر آنها افسردگی شدید دارند.

با استفاده از فرمول t و محاسبة میانگین و انحراف استاندارد و جایگزینی در جدول مشخص شد كه چون t بدست آمده (917/0) كوچكتر از t جدول در سطح 01/0 (70/2) و 05/0 (02/2) است، بنابراین فرض صفر تأیید می شود و نتیجه می گیریم بین میانگین‌های مورد مقایسه تفاوت معنا داری وجود ندارد. بنابراین با توجه به اطلاعات جمع آوری شده نتیجه می گیریم كه بین میزان افسردگی امدادگرانی كه بیش از چهار سال سابقه دارند با امدادگرانی كه كمتر از چهار سال سابقه دارند تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 4( درآمدهاي حاصل از عملیات مبادله اي) مبانی نظری تسلیم و تسلم، قبض دانلود پاورپوینت ارزشهای کار ترجمه مقاله آیا عملکرد بالا در شیوه های منبع انسانی کمک به کارآفرینی در شرکت های بزرگ را دارد -نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی سنجش تأثیر اجرای سیستم پنج اس (5S) بر بهره‌وری شركتهای تحت پوشش ایران خودرو