👈 فروشگاه فایل 👉

کاراموزی برق و كنترل كوره های صنعتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

کاراموزی برق و كنترل كوره های صنعتی

کاراموزی برق و كنترل كوره های صنعتی

کاراموزی برق و كنترل كوره های صنعتی

ﻣﻘـﺪﻣـﻪ 

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺻﻨﻌﺖ از ﯾـﮏ ﻃـﺮف ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد و داﻣﻨﮥ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر اﻓﺰوده و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿـﻖ در اﻣﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺰﺷﮑﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺮار داده اﺳﺖ . رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺠـﺎرب ﺣﺎﺻـﻠﻪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮐﻢ ﺑﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻗـﺮن ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و رﺷـﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ  . 

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ  : 

ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺘﺎﻟﻮژی اﯾﺮﮐﺴﺖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧـﺎص اﺳـﺖ ﮐـﻪ در 1353  ﺳﺎل ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤـﺼﯿﻞ داﻧـﺸﮕﺎه ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻬﺎم آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺿـﺮورت و ﻧﯿﺎزﻫـﺎی روزاﻓـﺰون از ﻫﻤﮑـﺎری ﯾـﮏ ﮐـﺎدر ﻓﻨـﯽ و ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓـﻮﻻدی و ،  ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮق ،  ﺷﯿﻤﯽ ،  ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ، ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ﮐﺎدر ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺮان ﻣـﺎﻫﺮ درﺑﺨـﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز رﺳﻤﯽ وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨـﯽ ﺧـﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ  . 

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ : 

1- ذوب ﻓﻠـﺰات ﮐـ ،  آﻫﻨﮕـﺮی ،  ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻮره ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗـﯽ ﻮره ﻫـﺎی ﺑـﺎ ، ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﮔﺎز اﯾﻨﺪوﻣﺘﺮﯾﮏ ، اﺗﻤﺴﻔﺮ ﮐﻨﺘﺮل شده ﮐـﻮره ﻫـﺎی ، ﭘﺨـﺖ ﻟﻌـﺎب ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺟﻨﺒﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  .  2- ﺷـﮑﻞ دادن و ،  ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺣﺮارﺗـﯽ ،  ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﺎﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮﯾﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺨﺖ ﮐﺮدن ﻓﻠﺰات  .  3- ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰار و ﻣﺎﺷ ﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازی زنان پایان نامه بررسی میزان آگاهی زنان مراجعه كننده در درمانگاه زنان بیمارستان‌های بقیه‌ا و نجمیه نسبت به غربالگری سرطان دهانه رحم در نیمه دوم سال پروژه کارآفرینی تولید و بسته بندی ماءالشعیر گزارش کاراموزی كارخانه ریخته گری چدن شركت ایران خودرو بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در بین دانشجوان دانشگاه آزاد اسلامی