👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله تعیین نقطه بحرانی فسفر و پتاسیم برای محصول گندم

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله تعیین نقطه بحرانی فسفر و پتاسیم برای محصول گندم

مقاله تعیین نقطه بحرانی فسفر و پتاسیم برای محصول گندم

مقاله تعیین نقطه بحرانی فسفر و پتاسیم برای محصول گندم

چكیــده

        به منظور تعیین حد بحرانی فسفر و پتاس خاك جهت اجتناب از مصرف بی رویه كودهای شیمیائی در محصول گندم بر اساس آزمون خاك این طرح اجرا شد كه در آن تعدادی از مزارع گندم آبی در مناطق شمالی استان خوزستان برای نمونه برداری خاك انتخاب و فسفر و پتاس قابل جذب خاك آنها قبل از اجرای طرح اندازه گیری گردید. پس از گروه بندی خاكها از نظر میزان فسفر و پتاس قابل جذب تعداد 25 مزرعه انتخاب و در هر یك از آنها طرح آماری بلوكهای كامل تصدفی با 3 تكرار و 4 تیمار شامل :

شاهد بدون كود                                           

100 كیلوگرم از منبع سولفات پتاسیم           

60 كیلوگرم از منبع سوپرفسفات تریبل         

100 كیلوگرم و 60 كیلوگرم               

اجرا گردید. مقدار كود ازته در تمام تیمارها (پلات های آزمایشی) بطور یكنواخت به میزان 135 كیلوگرم N خالص از منبع اوره ( پایه و سرك) مصرف شد. سپس اثر كودهای فسفره و پتاسه و نیز اثر متقابل آنها در تولید محصول مورد بررسی قرار گرفته و نقطه بحرانی عناصر مذكور با كمك روش تصویریC ate-Nelson تعیین گردید.

نتیجه یكساله طرح نشان داد كه نقطه بحرانی فسفر در خاك برای این مزارع 11 پی پی ام و نقطه بحرانی پتاسیم در خاك 100 پی پی ام می باشد.

عنــوان   : گزارش پژوهشی سال 1375 بخش تحقیقات خاك و آب

ناشــر     : مركز تحقیقات كشاورزی صفی آباد

تاریخ نشر : 1376

عنوان طرح

          بررسی اثر كمپوست و گوگرد در افزایش عملكرد گندم

شماره طرح

          76026-15-100

اجراكنندگان

مجری مسئول : مهدی خلفی                        كارشناس خاك و آب

سایر مجریان : علیرضا پاك نژاد                     كارشناس آزمایشگاه

تاریخ شروع و مدت اجراء

  از پائیز سال 1375 بمدت یكسال

محل اجراء

          مركز تحقیقات كشاورزی صفی آباد ـ دزفول

چكیــده

جهت بررسی اثرات مصرف كمپوست، كمپوست به همراه گوگرد و گوگرد بر عملكرد گندم طرحی در قالب بلوكهای كامل تصادفی با 6 تیمار در چهار تكرار به اجرا درآمد.

تیمارهای طرح عبارت بودند از :

توصیه شده منطقه            1- N.P.K

10   ton  ha        كمپوست      2-

20   ton  ha        كمپوست      3-

30    ton  ha        كمپوست      4-

(20  ton  ha) + S(300kg/ha) + 50%         +          P,K        كمپوست      5-

توصیه شده منطقه       ازت توصیه شده منطقه                        6- N.P.K  + S (300kg/ha)

پس از انتخاب زمین و قبل از كاشت از سطح قطعه آزمایش یك نمونه خاك مركب سطحی تهیه و خصوصیت فیزیكو شیمیائی شامل بافت، T.N.V , CEC , PH , EC اندازه گیری گردید. همچنین از هر تكرار یك نمونه خاك مركب سطحی تهیه و عناصر غذائی قابل جذب (ماكرو و میكرو) اندازه گیری شد سپس تیمارها اعمال و كشت صورت گرفت. در طول دوره داشت مراقبتهای زراعی معمول و لازم انجام و در پایان فصل و هنگام برداشت میزان عملكرد كاه و دانه (كف بر در سطح 10 مترمربع) و تجزیه عناصر ماكرو میكرو در كاه دانه و میزان پروتئین دانه در 2 تكرار اندازه گیری گردید. ضمناً پس از برداشت از هر كرت در 2 تكرار نمونه خاك مركب سطحی تهیه و میزان غذئی قابل جذب میكرو و ماكرو در آن اندازه گیری گردید. نتیجه آزمایش نشان داد كه از نظر عملكرد محصول گندم بدست آمده تیمار كمپوست با مصرف 10 تیمار در هكتار نسبت به سایر تیمارهای مورد آزمایش عملكرد بیشتری داشته ولی از نظر وزن هزار دانه و میزان پروتئین استحصالی تفاوت معنی دار بین تیمار وجود نداشت و از نظر میزان كاه بدست آمده تیمار كودی تركیب توأم كود كمپوست بمیزان 20 تیمار با 300 كیلوگرم گوگرد و رعایت فرمول كودی منطقه جهت گندم فلات با T.P.K مشخص بیشترین میزان كاه را داشته است.

عنــوان   : گزارش پژوهشی سال 1375 بخش تحقیقات خاك و آب

ناشــر     : مركز تحقیقات كشاورزی صفی آباد

تاریخ نشر : 1376

عنوان طرح

          بررسی بالانس (توازن) پتاسیم در خاكهای زیر كشت گندم

شماره طرح

          75003-15-100

 اجراكنندگان

مجری مسئول : مهدی خلفی                            كارشناس خاك و آب

سایر مجریان : عبدالمحمد دریاشناس                  كارشناس خاك و آب

همكاران     : محمدعلی حصیرچین ـ سلطانعلی خشت زر

تاریخ شروع و مدت اجراء

  از پائیز سال 1374 بمدت سه سال زراعی

محل اجراء

          مناطق تحت پوشش گندم شهرستانهای  دزفول و شوش

چكیــده

 نظر به اینكه نیاز گیاهان زراعی به پتاسیم برابر ازت و حتی در بعضی ازمحصولات زراعی پرتوقع بیشتر از آن نیز می باشد متأسفانه در مصرف كودهای پتاسیمی در مقابل كودهای ازته و فسفاته كم توجهی شده است و عامل این كم توجهی را غالبیت رسهای ایلیت در خاكهای زراعی كشور می دانند و چنین تصور می نمایند كه در خاكهای آهكی با رس ایلیت، پتاسیم موردنیاز برای تولید كافی است. از آنجائی كه این كود عامل مهمی در بهبود كمی و كیفی محصول می باشد بمنظور حفظ تعادل بین عناصر غذائی و لزوم مصرف بهینه كودهای شیمیائی این طرح به مرحله اجرا درآمده در طول فصل رشد بطور تقریب مقدار پتاسیم آب آبیاری تعیین و سپس مقدار پتاسیم برداشت شده توسط محصول اندازه گیری می گردد آنگاه بلافاصله مقدار پتاسیم قابل استفاده مانده در خاك تعیین و بالانس پتاسیم خاك برای برداشت محصول با عملكرد بالا مشخص می شود. اگر این بالانس در جهت مثبت بود نیازی به مصرف كودهای پتاسیمی نبوده و در غیر اینصورت و یا در حالتی كه كیفیت محصول پائین تر از حد نرمال باشد توصیه كود پتاسیمی برای چنین مزارعی پیشنهاد خواهد گردید.

نتیجه سال اول اجرای این طرح در 25 مزرعه از مناطق گندم كاری شهرستانهای دزفول، شوش به مرحله اجرا درآمد، نشان داد كه در اكثر مناطق با محاسبه میزان پتاسیم جذب شده توسط گیاه گندم (كاه + دانه) و پتاسیم باقیمانده كه توسط نمونه برداری از خاك در محل اجرای آزمایش پس از خاتمه جمع آوری محصول بدست آمده وضعیت بالانس پتاسیم مثبت بوده و نیازی به مصرف كود پتاسه فعلاً در این نقاط وجود ندارد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ماشینکاری الکتروشیمیایی (ECM ) پاورپوینت طراحی موج شکن های سکویی شکل پذیر پاورپوینت مدیریت مشاركت جویانه در بخش دولتی پرسشنامه ناامیدی کودکان کازدین 1989 تحقیق بررسی و مطالعه میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای تیزهوشان یزد