👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش كارآموزی مبارزه بیولوژیك

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش كارآموزی مبارزه بیولوژیك

گزارش كارآموزی مبارزه بیولوژیك در34 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش كارآموزی مبارزه بیولوژیك در34 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

مراحل انجام شده در انسكتاریوم                                                                                   1

شناخت زنبور براكون و نحوه تاثیر آن                                                               1

میزبانهای مهم براكون برای تكثیر انبوه                                                                           2

گونه های مهم زنبور براكون در ایران                                                                           2

نحوه پارازیت كردن زنبور براكون                                                                                2

روش پرورش و تكثیر انبوه زنبور براكون                                                                       3

بید آرد Ephestia kuhniella                                                                                4

مشخصات ظاهری                                                                                             4

زیست شناسی پروانه بید آرد Ephestia kuhniella                                                4

پرورش و تكثیر انبوه پروانه بید آرد در آزمایشگاه                                                          5

پرورش و تكثیر انبوه زنبور و پارازیتوئید براكون                                                         6

شرایط رهاسازی زنبور براكون                                                                                      7

زنبورهای تریكوگراما                                                                                                   7

مشخصات مرفولوژیكی زنبور                                                                           7

                        1- پرورش پروانه بید غلات                                                                 8

2- پرورش پروانه بید آرد                                                                     9

پرورش زنبور تریكوگراما                                                                                             10

كرم ساقه خوار ذرت                                                                                                    11

زیست شناسی                                                                                                               12

 مبارزه                                                                                                                          12

دستورالعمل رهاسازی عوامل كنترل طبیعی در مزارع ذرت                                           13

5- رهاسازیهای تداخل نسل آخر فصل                                                 15

دستورالعمل رهاسازی عوامل كنترل طبیعی در مزارع ذرت استان خوزستان                   15

دستورالعمل مبارزه بیولوژیك با كرم ساقه خوار برنج                                                    16

6- رهاسازی زنبور برای كنترل نسل اول ساقه خوار برنج                      17

7- ارزیابی های رهاسازی انجام شده نسل اول                                      17

8-رهاسازی زنبور برای كنترل نسل دوم كرم ساقه خوار                       18       9-ارزیابی نسل دوم                                                                              18

دستورالعمل واگذاری انسكتاریوم ها و كارگاه های دولتی بصورت پیمان تولید در استانها و تعیین سهمیه تولید زنبور تریكوگراما برای بخش خصوصی                                         19

دستورالعمل رهاسازی حشرات مفید زنبورهای تریكوگراما و براكون در مزارع گوجه فرنگی                                                                                                                            20

مراحل اجرائی این برنامه به شرح ذیل خواهدبود                                                           21

توضیحات تكمیلی                                                                                                        21

دستورالعمل رهاسازی عوامل كنترل طبیعی در مزارع گوجه فرنگی استان خوزستان      22

رهاسازی بر علیه نسل دوم كرم قوزه در روی پنبه و تداخل نسل                                    23

دستورالعمل رهاسازی عوامل كنترل طبیعی (تریكوگراما و براكون) در مزارع سویا        24

رهاسازی زنبور براكون درمیان بوته های  سویا                                                      25

بررسی تاثیر عوامل كنترل طبیعی رهاسازی شده                                                             26

مراحل انجام شده شده در كلینیك بیماری های گیاهی شناسی با انواع محیط های كشت  26

محیط كشت Kings                                                                                               27

 محیط كشت پوان                                                                                                        27

تهیه ی روش محیط كشت  kings                                                                           28

تهیه ی محیط كشت نوترینت آگار NA                                                                       28

تهیه محیط كشت PDA                                                                                              28

نحوه ی ریختن محیط كشت درون بتری                                                                        29

تهیه ی سوسپانسیون باكتری                                                                                          29

تستهای تشخیص سودوموناس                                                                                       30

تست اكسیداز                                                                                                               30

تست گرم                                                                                                                     30

تست H2O2 كاتالاز                                                                                                     31

تست H2                                                                                                                      31

تست سیب زمینی                                                                                                          32

 

مراحل انجام شده در انسكتاریوم :

 

شناخت زنبور براكون و نحوه تاثیر آن:

زنبور براكون از خانواده Braconidae واكتوپارازیت می باشد. حشره ماده بطول 4-3 میلیمتر بوده و چشم های سیاه و براقی در فرق سر دارد. رنگ عمومی بدن این حشره زرد حنایی ولی قسمت هایی از سر و قسمت زیرین سینه بهرنگ قهوه ای است. در ابتدای فصل بعلت سرما تیره رنگ ولی هرچه دما بالا رود روشن تر می گردد. شكم زنبور ماده بعلت بارور بودن متورم می باشد. مهمترین فرق بین زنبور براكون مادهو زنبور نر در وجود تخمریز در زنبور ماده و اختلاف طول شكمهاست. زنبور ماده دارای شاخك 16 مفصلی ولی نرها كلا 21 مفصلی می باشند. تخم ریز ماده ها در حالت عادی از نصف طول بدن حشره بزرگتر است ولی در موقع نیش زدن میزبان بلندتر می شود.این زنبور به میزبانهای متحرك حمله می كند.

طول عمر ماده ی جفت گیری نكرده 20 روز ولی ماده های جفت گیری كرده تا 60 روز هم می رسد. برای تكثیر انبوه زنبور براكون از میزبانهایی استفاده می شود كه حائز شرایط زیر باشند:

1-  براحتی قابل پرورش باشند

2-  اقتصادی باشند

3-  امكان پرورش داشته باشند

 

 

 

میزبانهای مهم براكون برای تكثیر انبوه:

1-                                                                                 Epmestia kuhniellu – پروانه آرد

2-                                                                                 Coreyracophala nica پروانه بید برنج

3-                                                                                 Galleria melonell – پروانه موم

4-                                                                                 Plodia intor punetella – شب پره هندی

 

گونه های مهم زنبور براكون در ایران:

B.hebator

B.iranicus

B.lefroy

از بهترین میزبانهای زنبور براكون در طبیعت:

كرم قوزه1-Heliothis gossipiella

پیرائوستا (ساقه خوار اروپایی ذرت)   2-Ostrinia nubilalis

 

نحوه پارازیت كردن زنبور براكون:

حشره ماده قبل از تخمگذاری روی لارو میزبان با نیش زدن آنرا فلج می كند بدین صورت كه ابتدا لوله تخمریزی خود را وارد بدن لارو نموده و نوعی سم وارد بدن كرده و آنرا فلج می كند سپس شروع به تخمگذاری بر روی بدن میزبان خود می نماید  و تخم های خود را بطور تك تك یا دسته جمعی در روی حلقه های بدن لارو قرار می دهند تخمها پس از 20 الی 24 ساعت در شرایط محیط تفریخ شده و تبدیل به لارو زنبور می شوند. زنبور براكون دارای 3 سن لاروی بوده كه با تغذیه از محتویات داخل بدن میزبان حدودا پس از 3 روز بر حسب شرایط محیط تبدیل به شفیره می شود و موجب از بین رفتن لارو میزبان می گردند. این شفیره ها كه در كمر لاشه میزبان درون پیله سفید و ابریشمی قرار دارند حدودا پس از 6-4 روز تبدیل به زنبور بالغ براكون می شوند. عمر زنبور نر كوتاهتر از ماده و از 5 روز تجاوز نمی كند (در شرایط آزمایشگاهی) یك زنبور ماده قادر است حدود 100 عدد لارو را نیش بزند ولی تنها نیش زدن د لیل پارازیت كردن نیست تعداد تخمها در یك دوره تخمگذاری از 1 تا 100 عدد متغیر است. دوره زندگی زنبور براكون بین 7-14 روز می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق مسایل حقوقی زنان در خطابات قرآنی مقاله ولایت فقیه ، حکومت و جامعه ولایی پاورپوینت خیابان شانزلیزه پاریس مقاله بررسی چگونه گواهینامه ایزو بگیرم پایان نامه هویت و عزت نفس