👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه همگام سازی تدریجی مدل ها با استفاده از تبدیلات یک طرفه در معماری مدل رانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه همگام سازی تدریجی مدل ها با استفاده از تبدیلات یک طرفه در معماری مدل رانه

پایان نامه همگام سازی تدریجی مدل ها با استفاده از تبدیلات یک طرفه در معماری مدل رانه

پایان نامه همگام سازی تدریجی مدل ها با استفاده از تبدیلات یک طرفه در معماری مدل رانه

چکیده

پیچیدگی ذاتی فرآیند تولید نرم افزار سبب شده است تا رویکردهای مختلفی در توسعه نرم افزار و با هدف کنترل این پیچیدگیها ارائه شوند. با مطالعه سیر تکاملی توسعه نرم افزار دیده میشود که افزایش سطح تجرید راه حل مورد توجه در تمامی رویکردهای پیشین بوده است . معماری مدل رانه با محوریت قرار دادن مدل ها به عنوان فرآورده های اصلی در چرخه حیات نرم افزار و استفاده از تبدیلات خودکار سعی کرده است تا این سطح تجرید را به بالاترین حد برساند به طوریکه توسعه سیستم را برای متخصصان دامنه مسئله نیز ممکن کند.

استفاده از تبدیلات خودکار بین مدل ها نقش مهمی را در معماری مدل رانه دارد. با استفاده از این تبدیلات عناصر مدل هدف بر اساس عناصر مدل مبدا ساخته میشوند. این امر سبب وابستگی عناصر مدل ها به یکدیگر میشود. در ادامه هر دو مدل به طور مستقل وجود داشته و میتوانند دچار تغییر شوند. اعمال تغییر در هر یک از مدل ها موجب بروز ناسازگاری بین مدل ها شده و سبب غیرقابل استفاده شدن آن ها میگردد. با توجه به اینکه مدل ها فرآورده های اصلی در این معماری هستند این امر فرآیند توسعه و نگهداری سیستم را دچار مشکل میکند. به همین دلیل لازم است تا در کنار استفاده از تبدیلات بین مدل ها بتوان آن ها را در هنگام تغییرات همگام کرد.

هدف اصلی این تحقیق ، ارائه روشی برای همگام سازی مدل هایی است که با استفاده از تبدیلات یک طرفه به یکدیگر وابسته شده اند. در این روش از رویکرد انتشار تغییرات در مدل ها استفاده شده است که سبب میشود همگام - سازی مدل ها به صورت تدریجی انجام شود. برای انتشار تغییرات در مدل ها علاوه بر استفاده از سوابق تبدیل از پایگاه دانش استفاده شده است . دلیل استفاده از پایگاه دانش استخراج و نگهداری الگوهای نهفته در قوانین تبدیل است تا در هنگام اضافه کردن عنصر جدید به هر یک از مدل ها بتوان آن تغییر را به مدل دیگر منتقل کرد. به این ترتیب روش پیشنهادی از تمامی عملگرهای تغییر پشتیبانی میکند. همچنین امکان تغییر همزمان مدل های مبدا و هدف وجود داشته و سعی بر این بوده که روش پیشنهادی قابلیت انجام خودکار را نیز داشته باشد. استفاده از تبدیلات یک طرفه و پشتیبانی از تمامی عملگرهای تغییر را میتوان مزیت این روش در مقایسه با کارهای مشابه دانست . همچنین امکان تغییرات همزمان دو مدل و قابلیت خودکارسازی فرآیند همگام سازی از ویژگیهایی هستند که نمیتوان آن ها را نادیده گرفت .

کلمات کلیدی: معماری مدل رانه ، تبدیل مدل ، همگام سازی مدل ، روابط ردیابی، سوابق تبدیل 

فهرست مطالب

 1   فصل اول - مقدمه ....................................................................................................................................................١

 1-1   طرح مسئله .................................................................................................................................................................... ٢

 2-1   اهداف تحقیق ................................................................................................................................................................ ٣

 3-1   محدوده تحقیق ............................................................................................................................................................. ٤

 4-1   مراحل انجام تحقیق ..................................................................................................................................................... ٥

 5-1   ساختار پایان نامه ........................................................................................................................................................... ٧

 2     فصل دوم - مفاهیم بنیادین و پیشینه تحقیق ......................................................................................................٨

 1-2   مقدمه .............................................................................................................................................................................. ٩

 2-2   سری تکاملی توسعه نرم افزار ........................................................................................................................................ ٩

 1-2-2    دوره اول : زبان های نسل سوم ........................................................................................................................ ١٠

 2-2-2    دوره دوم : برنامه نویسی ساخت یافته ............................................................................................................. ١٠

 3-2-2    دوره سوم : مهندسی نرم افزار شئگرا............................................................................................................ ١١

 4-2-2    دوره چهارم : مهندسی مدل رانه ..................................................................................................................... ١١

 3-2    توسعه مدل رانه ........................................................................................................................................................... ١٣

 4-2    معماری مدل رانه ........................................................................................................................................................ ١٣

 1-4-2    مفاهیم اصلی در معماری مدل رانه ............................................................................................................... ١٤

 2-4-2    انواع مدل ها در معماری مدل رانه ...................................................................................................................١٦

 3-4-2    تبدیل .................................................................................................................................................................. ١٨

 4-4-2     معماری مدل رانه در عمل ............................................................................................................................... ١٩

 5-4-2     برخی استانداردها در معماری مدل رانه ....................................................................................................... ٢٢

 5-2    همگام سازی مدل ....................................................................................................................................................... ٣٠

 1-5-2     رویکردهای مورد استفاده در همگام سازی ................................................................................................. ٣٠

 6-2        پشیینه تحقیق ............................................................................................................................................................ ٣٢

 1-6-2     همگام سازی با استفاده از تبدیلات دوطرفه ............................................................................................... ٣٢

 2-6-2     همگام سازی با استفاده از تبدیلات یک طرفه ..............................................................................................٣٦

 3-6-2     ویژگی های روش های همگام سازی............................................................................................................... ٤١

 4-6-2     مقایسه روش ها.................................................................................................................................................. ٤١

 7-2    جمع بندی .................................................................................................................................................................... ٤٤

 3   فصل سوم - همگام سازی تدریجی مدل ها با تبدیلات یک طرفه ................................................................... ٤٥

 1-3     مقدمه ............................................................................................................................................................................٤٦

 2-3     معماری روش پیشنهادی ..........................................................................................................................................٤٦

 1-2-3    تعاریف و نمادگذاری ها.................................................................................................................................... ٤٧

 3-3      فرآیند همگام سازی مدل ها ..................................................................................................................................... ٥١

 1-3-3   ساخت پایگاه دانش .......................................................................................................................................... ٥٢

 2-3-3   انتشار تغییرات افزودن عنصر جدید به مدل ها با استفاده از پایگاه دانش .......................................... ٥٤

 3-3-3   انتشار تغییرات به روزرسانی و حذف با استفاده از سوابق تبدیلات ........................................................٥٦

 4-3-3   بررسی وجود تضاد ن یب تغییرات ................................................................................................................... ٥٨

 5-3-3   افزودن تغییرات به مدل ها.............................................................................................................................. ٥٩

 6-3-3    به روزرسانی سوابق تبدیل ................................................................................................................................٦٠

 4-3    ویژگی های روش پیشنهادی ....................................................................................................................................٦٠

 5-3    جمع بندی .....................................................................................................................................................................٦١

 4   فصل چهارم - ارزیابی روش پیشنهادی ............................................................................................................. ٦٢

 1-4   مقدمه ............................................................................................................................................................................٦٣

 2-4   نحوه ارزیابی و شاخص ها ..........................................................................................................................................٦٣

 3-4   ارزیابی بر اساس مطالعه موردی..............................................................................................................................٦٣

 1-3-4   انتخاب و طراحی سناریو.................................................................................................................................٦٣

 2-3-4   اجرای روش پیشنهادی....................................................................................................................................٦٨

 4-4   ارزیابی بر اساس ویژگی ها و مقایسه با روش های مشابه .................................................................................. ٨٣

 5-4   نتایج ارزیابی................................................................................................................................................................ ٨٥

 6-4   جمع بندی .....................................................................................................................................................................٨٦

 5  فصل پنجم - جمع بندی و کارهای آینده ............................................................................................................٨٧

 1-5   مقدمه ........................................................................................................................................................................... ٨٨

 2-5     مروری بر پایان نامه .................................................................................................................................................... ٨٨

 3-5     بازبیین اهداف تحقیق ............................................................................................................................................... ٨٨

 4-5     نوآوری های تحقیق .................................................................................................................................................... ٩٢

 5-5     محدودیت ها ................................................................................................................................................................ ٩٢

 6-5      نتیجه گیری.................................................................................................................................................................. ٩٣

 7-5      کارهای آینده .............................................................................................................................................................. ٩٤

 6     پیوست ١- واژه نامه ............................................................................................................................................... ٩٥

 7     پیوست ٢- فهرست اختصارات ........................................................................................................................... ٩٧

 8     پیوست ٣- تبدیل مورد استفاده در مطالعه موردی .......................................................................................... ٩٨

 9     پیوست ٤- مقاله مستخرج از پایان نامه ............................................................................................................. ١٠٤

مراجع    .....................................................................................................................................................................................١٠٥ 

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله مطالعه¬ی طراحی یک واسط مبدل بین دستگاه ذخیره انرژی و لینک DC جبران¬ساز سنکرون استاتیکی مبانی نظری و پیشینه پژوهش موسیقی درمانی بررسی وضعیت سلامت دندان و پریودنشیوم در کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور تجربیات مدون تدریس دوره ابتدایی (نمونه ای دیگر) دانلود پروژه بانکداری الکترونیک