👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کاراموزی اداره ثبت اسناد و املاک

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کاراموزی اداره ثبت اسناد و املاک

گزارش کاراموزی اداره ثبت اسناد و املاک 77 صفحه ورد 41 اسلاید قابل ویرایش

گزارش کاراموزی اداره ثبت اسناد و املاک 77 صفحه ورد +41 اسلاید قابل ویرایش

موضوع تحقیق:

اداره ثبت اسناد و املاک

فهرست مطالب

n     فصل اول:                                                                                   2 

     رسالت یا هدف حقوق ثبت                                                                  2

     تعریف و انواع سند                                                                             3

n     فصل دوم: انواع شیوه های ثبت املاک                                               4

n     فصل سوم: تصرفات                                                                      7

n     فصل چهارم: عملیات اجرایی ثبت عمومی                                           9

n     فصل پنجم: آگهی ها                                                                      11

n     فصل ششم: اعتراضات                                                                    17

n     فصل هفتم: دفاتر                                                                           21

n     فصل هشتم: تفکیک و افراز                                                              29

n     فصل نهم: هیأتهای نظارت و شورایعالی ثبت                                        30

n     فصل دهم: ابطال و اصلاح سند مالکیت                                               35 

n     فصل یازدهم: مواد147 و 148 قانون ثبت                                           48

n     فصل دوازدهم: مواد 140 و 133                                                      52

فصل سیزدهم: موقوفات و اراضی شهری                                                 58  

مقدمه

مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرکز ستادی که اخیرا“ با تغییر اختار سازمانی به صـــــــورت یک مجموعه مستقل فعالیت دارد، می کوشد در  راستای توسعه و تجهیز و بهسازی نیروی انسانی به عنوان یکی از وظایف مدیریت منـــابع انسانی،سازمان ثبت اسناد و املاک را در تحقق هدف و رســــــالت خودخود اری نمایند.مسلما“ ه سازمانی در راستای تحقق هـــــدف یا اهداف خود و به منظور پاسخگویی مناسب به مردم، نیازمند دانایی است و بر اساس این گفتار معروف که دانستن توانستن است جز از مسیر اموزش و تجربه حاصل نمی شود،بنابراین مرکز آمـــوزش و پژوهش با بهره گیر از تجارب و مهارتها و اندوخته های استادان و صاحبان سخن می کوشد که کارکنان سازمان را به دانش ثبت آگاه و مجهز سازد تا اینان بدانند و بتوانند.

 

حقــوق ثبت در راستای انجام وظایف و مأموریتهای خود دو رسالت یا هدف عمده و اساسی را دنبـــال می نماید که عبارتند از:

 

 

 

 

 

به عبارتی: رسالت یا هدف حقوق ثبت عبارتست از: تثبیت مالکیت مالکین یا اشخاص ئ اعتبار بخشیدن به معاملات،قرارها و اقرارها(حقوق ارتفاقی)تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی(ازدواج و طلاق) به منظور جلوگیری از اختلافات و تنازعات و طرح دعاوی یا تسهیل رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی.

2- تعریف و انواع سند:

سند نوشته ای است که در مقام دعــــوی یا دفاع قابل استناد باشد و بطور کلی بر دو نـــوع است. 1- سند رسمی         2- سند عادی

- سند رسمی: اسنـادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمــوران رسمی دولت در حـدود صلاحیت و وظایـف آنها و مطابق قانون و مقررات تهیه شده است سنــد رسمی است بنـابراین اسناد زمانی رسمی تلـقی می شوند که حـداقل سه شرط اسـاسی ذیل را داشته باشند.

به موجب ماده70 قانون ثبت، سنـد رسمی معتبر است و انکار و تردید در آن تأثیری ندارد و تمام محتویات از قبیل شمــاره ، تاریخ ، امضاء ، نوشته های داخـلی و بطور کلی مجموعه سند رسمی معتبر و قابـــل استـناد است مگـر اینکه مجعولیت آن توسط مراجع قانونی اثبـات شود.

- سند عادی: در حقوق ثبـــــت تعریف آشکاری از سند عادی در دست نیست اما می توان گفت کلیه نوشته ها، اسناد و مدارکی که در مراجع رسمی تهیه نشود از قبیل قولنامه ها، قراردادهای شخصی بین طرفین یک معامله و به طور کلی نوشته و مدرکی که شـکل رسمی نداشته باشد از نوع سند عادی است.

👇محصولات تصادفی👇

طرح توجیهی تولید روغن از هسته خرما تحقیق کاربردهای پزشکی الیاف نانو مقاله شبکه خنثی اثبات چند لایه ای پایان نامه بررسی هویت و عزت نفس پایان نامه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی