👈 فروشگاه فایل 👉

طرح توجیهی شیر ماست خامه پاستوریزه

ارتباط با ما

... دانلود ...

طرح توجیهی شیر ماست خامه پاستوریزه

طرح توجیهی شیر ماست خامه پاستوریزه

 

!

"!

#))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) $%&'(#

#))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) $%+

, (*

*)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . /0

% +$1'+

, 234

(-

6)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

5

27+

78

;)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 9:27+

7(#

;))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2=

(#(*

@))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) $?, (

( % ( ))))) CO1 "N@1/

=% =))))) CO1 g

/,fE

QZ’

@K =

) =)))))) ( CO1 I+ ER.A

=% =))))) CO1 W";8

-

3 3)))))) CO1 E

QZ’

3

(() (())))))) CO1 g

+Qf

a

- -)))))) CO1 ,;

+$ !"#

( ( )))))) CO1 X

0

k; )

) =)))))) ( CO1 +4.A

%( =))))) ( CO1 W";8

(

( ()))))) CO1 E1

F*

( ==)))))) CO1 X

0

k; =

%( =))))) ( CO1 !ZW";8

=%)) =))))) CO1 1E

 -

=% =))))) CO1 E

QZ’

@K 3

( ()))))) CO1 X

0

k;

,E1

FR ;5EE

;

,+; (-) )))))) (

E/*/SM

lF () 011/lF

(= (=))))))

- -)))))) CO1 P1lF (

(- (-)))))) C/EF8 (2=*E Z’Em

+?N

 ((

= =)))))) C/EF8 22222222 

AB?N

 (

3 3)))))) 22222222 g8&,;,f

a (=

)) )))))))) E0 22222222 RPLM?N

 (

(3=%(- 2222222 EL$n$CV;C"@

1# (-

)-%- FIJ

"$%A$BC+

7(#(6

YU

.XFI G $V]

)) TTT;O

,

;/=))o o

) TTT;P/

;+4jK1;L SM

) TTT;1/n;P/

;LBL ,+

)) TTT;A;p2&n 7B;7

/)$/)P7

ME

Fa/ @qZb

*Z

U+; O/52*Z

) E

1’;2@CKE0 E?N

- FIJ

".!'0

+

7(#(;

YU

.XFI G E%Q

3 R0 E

R0

rA.F

3) C/j"X

"2%E 9 9=%F8G+

7(#(@

s

g.f,"i

,/ ,Kh;Ot

LXu+

( X

sb

) v@

;2% Q+

7(*(-

YU

.Xa.8 E `%%ET=%

(%( ( -= EL

bQ;."+

)-%= ?mM*

-% ) - ?Ft

3 ) 3)

VU;

(%) C/j"X

"R5%+

7(*(6

YU

.Xa.8 E `%%ET=%

%( -= EL

bQ;."+

)%- ) )-%= ?mM*

-% ) - ?Ft

3 ) 3)

VU;

==)%- C/j"X

"2S '%+

7(*(;

YU

.Xa.8 '^ V

( ,J?;/(3)) o

%= nD8)))) SM

() nD8=)))) LB

-%-

() *1

C/j"X

"

TE 3E

(*(@

%+/

YU

.Xa.8

--3 E1

F;

;"8 E1

F;

;

)3%( oV@ ";oV@

?"D

;E!

1#L; .BA1

33%( C/j"X

"

227+

7J (*(D

YU

.XFI+

7

))) E1

F;

;

-=% 1E#

1#

(%) ER;"D

1#

==)%- 9

1#

E!;,+

1#

g’(fP17

- C/j"X

"

2%K3

FI(-

EuB

C/z,h

{xB

2%K3

FIc@OO#b;dDH*b*c@DHHbDU

.

"

2%K3

'(6

E e!f E 1'9$5B

()% - )) ,h

(3%( - )) xB

(%3 - ==)) EuB

C/

"UVW G(;

#

1#C/}Q’

z(-()

,5

%E#*gBN%9'I]

%EE(D(#

i#6h '9]

=,

?9F

C’}~},/PE#L;D

z

-))

,/P.;z

==))}=}=

z(-().

-))

,/P.;z

"7-0BG6U 7%E =9

=U@gBN%9

BG%T

%EE(D(*

?9F

C’}~YjBG%E%Qd#XHFi

’5

z

(=))

bFix;5.;z

==))}#6g(={f}

z (.

(=))

bFix;5.;z

$5BEFIc#L*;dL#LbHc*H66bHU

.

C’{ ==)){(==%

z)%K8

#

(=

c

(=

#HFiKz

"

'%E#OOE B9 k!'8(D

Y)WX9:+

7 Y)WX l+

7

[

E

’ V ’ V

+

7FI

))) )) ))) 

;

-=% - =%- ((%= ";oV@ (

() %- ) =-%= E!

1#

(%) () %)( ) ()=%)- ER;"D

1# =

() 3%- ) )%= g‘(fP17

) )) )

?9F

1# -

==)%- )) ==)%- 9

1# 3

LC222222Ki 9222222

g‘()fE

))

-=%3- % -(-%(- 

1#j"X

" 9 k!'E8(H

,h

1#

x;52

_

1#

%

z‘)

))€-(-%

V’z

طرح توجیهی شیر ماست خامه پاستوریزه 

 مقدمه

موضوع  فعالیت شرکت

خلاصه طرح

موضوع طرح

نوع تولیدات

تعدادشاغلین

فرایند تولید

ویژگیهای فرایند

نکات فنی

شرایط عملیاتی

محاسبه هزینه ها

زمین

محوطه سازی

ماشین الات

تاسیسات وتجهیزات

وسایل نقلیه

هزینه قبل از بهره برداری  

مشخصات سر مایه گذاری

جمع کل سر مایه گذاری طرح

سر مایه گذاری ثابت  طرح

سر مایه گذاری در گردش

درامد سالانه

سود ویژه سالانه

دوره برگشت سر مایه

نرخ بازدهی سرمایه

مقدمه

 فرایند تولید شیر 

1.خنک کردن شیر 

2. ذخیره کردن 

کارنیکس 

4. حرارت دادن اولیه 

5. تعدیل چربی 

6. هموژناسیون 

7. پاستوریزاسیون 

8. اضافه کردن مایه ماست 

9. پر کردن ظروف

10. گرمخانه 

11. سرد خانه 

12. تانک ذخیره خامه 

13. بسته بندی خامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مقیاس های عملکرد مقاله نظام آموزشی چین پایان نامه بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل پروژة مالی سیستم حسابداری در بیمه آشنائی با خواص گاز مایع و امكان استفاده از آن در موتورهای درون سوز