👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه جوان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه جوان

پایان نامه جوان

پایان نامه 

جوان 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول: شخصیت انسانی ومعنی جوان

بخش اول: هویت یابی                                                                                                    2

بخش دوم: معنی جوان ونوجوان                                                                                     4

     درباره جوان                                                                                                             5

فصل دوم: بلوغ روانی واجتماعی جوان

بخش سوم: بلوغ روانی وجنسی جوان                                                                              7

    رشد اجتماعی                                                                                                            10

فصل سوم: بررسی مشكلات سنی

بخش چهارم: بررسی مشكلات سنی                                                                                            12

بخش پنجم: مشكلات ونیازهای دوره ی جوانی ونوجوانی                                                                        14

افسردگی                                                                                                                                   16

اضطراب                                                                                                                                    18

بخش ششم: اعتیاد درجوانان

نقش شخصیت دراعتیاد                                                                                                               20

اعتیاد وموادمخدردرنوجوانان                                                                                                      22

بخش هفتم: آسیب های اجتماعی دررابطه با جنس مخالف

الگوپذیری ورابطه با جنس مخالف                                                                                              25

آسیب های اجتماعی دختر وپسر                                                                                                  26

 

فصل چهارم: نقش خانواده

بخش هشتم: هنجارهایی درتربیت                                                                                                29

روش پرورش جوانان ونوجوانان                                                                                                 29

نقش خانواده                                                                                                                             32

برخوردهای نامطلوب                                                                                                                 33

بخش نهم: توصیه های بهتر برای ارتباط باجوانان                                                                          35

نكته ای به والدین(رشد اجتماعی)                                                                                               37

پدرها ومادر ها حتماً بخوانند                                                                                                       37

بخش دهم: آسیب ها وموانع اجتماعی

پسران ایرانی شغل می خواهند                                                                                                     40

ازدواج                                                                                                                                      42

فراردختران عواقب ومشكلات آن                                                                                               45

آسیب های اجتماعی فرار پسران                                                                                                  50

جوانان دیروز                                                                                                                             55

ضمائم                                                                                                                                      60

                                                            معنی جوانی ونوجوانی              

مجموع فرازونشیب دوران زندگی بشر درسه مرحله خلاصه می شود: كودكی، جوانی، پیری.

جوانی منزل قوت ونیرومندی ایام زندگی است كه از دوطرف محفوف به ضعف وناتوانی است ازطرفی ضعف ایام كودكی وازطرف دیگر ناتوانی دوران پیری.

بشردرپیمودن راه زندگی وطی كردن پستی ها وبلندی های آن مانند كوه نوردی است كه یك روز دامنه ی فراز را می پیماید تاخود را به مرتفع ترین قله ی كوه برساند، وروز دیگر از دامنه ی نشیب عبور می كند تا با آخرین نقطه ی نزولی برسد.موقع پیمودن دامنه ی نماز، هرروزی كه بروی می گذرد چشم اندازش وسیع تر می گردد، ونقطه ی تماشایی اش را بیشتر می بیند.

وقتی كه برقله كوه قدم می گذارد به همه جا مسلط می شود وعالی ترین نازل را مشاهده   می كنیم. برعكس موقع پیمودن راه نشیب، هرروزی كه براو می گذرد چشم اندازش محدودتر می شود ونقاط تماشایی یكی پس ازدیگری پنهان می گردند تا بكلی همه مناظر زیبا از نظرش غائب می شوند. 1

درباره جوان          

ایام جوانی رسیدن به مرتفع ترین وعالی ترین منازل زندگی است. دردیدگاه جوان مناظر زیبا وچشم اندازهای مطبوع ودل پسند، بسیار است. روح جوان لبریز از آمال وآرزو وسرشار از عشق وامید است.

ایام جوانی دوران درخشندگی وفروغ زندگی است. دوران سرور وشادمانی، دوران قوت وقدرت، دوران نشاط وامید، دوران كار وكوشش ودوران شور وهیجان.

علی علیه السلام فرموده اند: دو چیز است كه قدر وقیمتشان را نمی شناسند مگر كسی كه آن دو را ازدست داده باشد، یكی جوانی ودیگر تندرستی وعافیت است. در این حدیث علی علیه السلام نعمت جوانی را درردیف بزرگترین نعمت های الهی، یعنی صحت وسلامت آورده است وبه اندازه ای آنرا مجهول القدر دانسته كه می فرماید تنها درموقع فقدان جوانی می توان به ارزش آن پی برد.

__________________

1- جوان ازنظر عقل واحساسات- هیئت نشر معارف اسلامی- تهران-  آذرماه 44 - ص 1و2.

 - جوان ازنظر عقل واحساسات- هیئت نشر معارف اسلامی- تهران-  آذرماه 44 - ص 3و7.

 

1‹‹ بخش سوم››

بلوغ روانی وجنسی جوان 

ازنقطه نظر روابط شخصی درخانه معمولاً سال های بین 12 تا 16 سالگی برای جوان ودیگر اعضای خانواده بسیار دشوار است. اغلب پدر ومادرها اوج این دوران را بین 13 تا 15 سالگی می دانند اما دراین دوره مشخصات به حد زیادی متغیر است. اولین تجلی تغییر جوان درخواست استقلال است. این مسئله دارای دامنه ی وسیعی است . نوجوان از كنترل وراهنمایی می رنجد و می خواهد درمورد خود فكر كند وچون فردی مستقل عمل نماید وآنچه را كه نشان دهنده بچگی اوست می كند. آرزویش بزرگ جلوه كردن است. از قبول الگو ومعیار خانوادگی به عنوان تنها چیز قابل پذیرش سر باز می زند. درباره هر مطلب جزئی وبی ارزش زندگی روزانه به بحث می پردازذ. از 13 سالگی به بعد نوجوان می خواهد دوستان خویش را خود انتخاب كند. درانتخاب لباس اظهار رأی می كند درباره ی ضرورت وقت شناسی ودقت، زود خوابیدن، ظاهر تمیز، نظافت درمنزل، شركت دركارهای عادی منزل و .... وهزاران مسئله ی روزمره كه درهر خانواده بوجود می آید بحث كند مخصوصاً نسبت به هرچیزی كه سبب تبعیض بین برادران وخواهران گردد زود رنج وآزرده خاطر می شود. نسبت به آزادی بچه های بزرگ تر رشك می برد واگر احساس نماید كه والدین اجازه آزادی بیشتری به آنها می دهند حسادت می كنند ورنج می كشند. نوجوان وجوان درحال رشداحساس كینه ودشمنی می كنند اما درمورد بچه های كوچكتر معتقدند كه والدین انها را بیشتر آزاد می گذارند وتوجه كمتری دارند. بنابراین جوان درگروه خانواده بین دو حد قرار گرفته واغلب احساس می كند كه درخانواده مردود بوده ودرك نمی شود. بنابراین جوان  مستعد پذیرش هستند واحساس می كنند همه سعی دارند كوشش واعمال آنها را جهت رسیدن به استقلال بی اثر كنند. تمام خانواده مایلند آنها را درهمان وضع نگه دارند. نوجوان از احساس اعتقاد به خود به دورند وبرای آنها درك هماهنگی حركات با، سن وچگونگی تفاوتشان از دیگر مردم ویا احساس درستی یا نادرستی عملی مشكل است. هیجانات به علت تغییرات جسمی وروانی كه جوان می گذراند، نامتعادل است. احساس جوان خیلی شدید است وهمیشه كاملاً جدی است. جوان مایل است تجربه جدید بیاموزد وسعی می كند زندگی را با دودست درچنگ گیرد.هنوز به مرحله ای نرسیده است كه قادر باشد به آینده دور بنگرد. اما خواهان همه چیز درهمان لحظه است. بدون آنكه فكر كند، آیا آن لحظه برای آنچه كه می خواهد درتحصیل آن بكوشد مناسب است یانه.

آنها كاملاً فاقد حضور ذهن هستند ومایلند به هرچیزی چون توپی دركنار دروازه حمله برند. یكی ازخواص آنها تمنای خلوص وصداقت برای خودشان ودیگران است. اما غالباً این تمنا منجر به بحث درباره ظرز تفكر آنها می شود كه معمولاً سبب انتقاد می شود.

 

60

 

 

 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کاخ های نیاوران و گلستان مقاله عقود اسلامی و مالیه اسلامی تحقیق ذرت علوفه ای و سیلوی آن طرح توجیهی و کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید مبلمان پایان نامه تدوین مدل راهبردی مدیریت بحران در بندر خرمشهر