👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پایان نامه وندافزایی به ستاکهای فعلی زبان فارسی معیار

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پایان نامه وندافزایی به ستاکهای فعلی زبان فارسی معیار

پایان نامه وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار

این فایل در 5 فصل کامل و دارای فهرست مطالب جامع و همراه با منابع و واژه نامه می باشد که بخشهایی از متن آن در زیر آورده شده است

هدفهای پژوهش

در این پژوهش با بررسی وندها و ستاکهای سادهٴ فعلی که در واژه سازی و واژه پردازی در دو گونه ٴ نوشتاری و گفتاری زبان فارسی معیار به کار می روند، اهداف زیر دنبال می شود:

معرفی وندها و ستاکهای ساده فعلی که طی وندافزایی در زبان فارسی معیار از آنها استفاده می شود

بررسی ویژگی های انواع مختلف وند افزایی

تغییرات حاصل از انواع وند افزایی

تعیین محدودیت های انواع وند افزایی

بررسی تفاوتهای دو گونه زبان فارسی معیار در نتیجهٴ وندافزایی

تعریف موضوع

زبان ابزار بیان و انتقال مفاهیم و اندیشه های افراد بشر است. هر چقدر این ابزار، غنی تر و منظم تر باشد، مفاهیم و اندیشه ها صحیحتر و آسانتر منتقل می شوند. زبان، این پدیدهٴ اجتماعی ِ بدیهی و در عین حال پیچیده، همراه با دیگر تحولات جامعه دچار تغییر می شود. در دنیای امروز با گسترش تکنولوژی و پیشرفت و تحول علوم مختلف، برای بیان و توصیف مفاهیم نیاز به ساختن و پرداختن واژه ها بیش از پیش احساس می شود. در چنین موقعیتی بهتر می نماید که هر زبانی به جای وام گیری و جایگزینی واژه های بیگانه و تأثیر پذیری از زبانهای دیگر و در نتیجه آن فراموشی واژه های بومی، استعدادهای درونی خود را بروز دهد و با به کارگیری علم ساختواژه ،از طبیعی ترین فرایندهای ساخت و پرداخت واژه ها در زبان خود، یعنی اشتقاق (وندافزایی اشتقاقی )و تصریف (وندافزایی تصریفی) سود بجوید. مادهٴ اصلی اشتقاق و تصریف در اکثر زبانها ستاکهای فعلی اند که با افزودن وندهای مختلف به آنها

این پژوهش سعی دارد در چارچوب " نظریه حاکمیت و مرجع گزینی " و به طور اخص طبق نظریه "نحوایکس تیره" ،وندهای اشتقاقی و تصریفی و چگونگی افزودن آنها به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار را بررسی نماید.

فصل سوم

فهرست افعال ساده و مشتقات

3-1-پیش گفتار

زبان مهمترین نهاد اجتماعی و وسیلهٴ بیان افکار و احساسات ماست. مطالعهٴ این پدیدهٴ بدیهی و در عین حال پیچیده و در نتیجه شناخت اجزاء سازنده و اصول و قواعد حاکم بر آن ما را در استفادهٴ صحیحتر از زبان یاری می کند.

در این فصل ابتدا مفاهیم واژه، تکواژ،وندافزایی، فعل و انواع آنها معرفی می شوند. سپس فهرست افعال سادهٴ زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار همراه با صورتهای تصریفی و اشتقاتی آنها ذکر خواهد شد.

3-2- واژه

کاربرد دو اصطلاح واژه سازی و واژه پردازی مستلزم این فرض است که به وجود واحدی به نام واژه قایل شویم. مدتهاست که تعریف واژه مشکلی اساسی در نظریه های زبان شناسی است زیرا با وجود اینکه واژه را تعریف کرده اند، سازه هایی در برخی از زبانها وجود دارند که گویشوران، آنها را واژه می نامند اما تعریف واژه، در مورد آنها صدق نمی کند (بایر، 1983، 8). در دستور سنتی، واژه واحد اصلی مطالعات زبانی به شمار می رفت اما در زبانشناسی جدید، مفهوم واژه به دلیل ابهام آن کنار گذاشته شده است. ساختگرایان آمریکایی تکواژ را واحد تحلیلهای زبانی قرار داده بودند . در نظریهٴ زایشی نیز واژه از جایگاه مستقلی برخوردار نیست؛ یعنی میان سطح گروه و تکواژ، سطحی به نام واژه یا کلمه وجود ندارد. بایر (همان،9-8) می گوید علیرغم وجود مشکلاتی که در تعریف واژه وجود دارد، شواهد متعددی مبنی بر وجود چنین واحدی در زبانها یافت می شود، از جمله اینکه گویشوران هر زبان، حتی افراد بی سواد ،قدرت تشخیص واژه را دارند. وی می گوید که ساپیر معتقد است گویشورانی که زبانشان هنوز به رشتهٴ تحریر درنیامده، در ادای واژه به واژهٴ جمله هیچ مشکلی ندارند و این در حالی است که در تجزیهٴ واژه به واحدهای سازندهٴ آن دچار مشکل می شوند. می توان واژه های زبان را از نظر آوایی، ساختواژی و معنایی تعریف کرد.

...

فصل چهارم

وندافزایی در زبان فارسی معیار

وندافزایی فرایندی است که طی آن به منظور واژه سازی یا واژه پردازی، اطلاعات واژگانی یا دستوری با استفاده از وندهای اشتقاقی یا تصریفی، به طور آشکار یا غیر آشکار به پایه افزوده می شود. در زبان فارسی معیار طی فرایند وندافزایی، تکواژ مقید دستوری (اشتقاقی یا تصریفی) به تکواژ آزاد یا مقید متصل می شود. ستاکهای فعلی زمان حال در زبان فارسی، از آنجا که دارای محتوای واژگانی اند، تکواژهای واژگانی یا قاموسی به شمار می روند اما از آنجا که به تنهایی کاربرد ندارند مقید محسوب می شوند، بنابراین ستاکهای فعلی حال در زبان فارسی تکواژهای ، مقید واژگانی اند.

...

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری رویكرد قرآن به جایگاه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل در حكومت نبوی پایان نامه ارزیابی اقتصادی و فنی و راه اندازی قطار سریع السیر در مسیر تهران = زنجان پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه پایان نامه بررسی مطالعه تطبیقی صغار در مذاهب پنج گانه و حقوق موضوعه ایران ارائه الگویی جامع و اولویت بندی شده برای مدیریت بحران