👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تصفیه و پساب صنعتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تصفیه و پساب صنعتی

تحقیق تصفیه و پساب صنعتی

تصفیه و پساب صنعتی

فهرست مطالب:

مقدمه    1

2- منابع و مقادیر تولید فاضلاب    2

2-2 فاضلاب های انسانی تولید شده:    3

4-1- کیفیت پساب خروجی:    5

برداشتهای کلی:    6

مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی:    10

مواد غذایی Nutrients:    10

مواد آلی، معدنی:    10

خصوصیات کیفی فاضلاب کارخانه لبنی نیلوفر روز:    10

خصوصیات فاضلاب تصفیه شده    12

فرایندهای مختلف تصفیه فاضلاب:    13

تصفیه مقدماتی:    14

تصفیه اولیه:    15

تصفیه ثانویه:    15

سیستم پیشنهادی تصفیه فاضلاب کارخانه لبنی نیلوفر روز    17

روش تصفیه:    17

-مشخصات فنی بخشهای مختلف تصفیه خانه:    19

مخزن بیهوازی متعادل کننده:    20

حوض هوادهی:    20

حوض ته نشینی :    20

مخزن تماس کلر:    21

منابع:    22

----------

مقدمه

تمام فاضلاب های صنعتی به نحوی بر محیط زیست اثر می گذارند، هنگامی که در نتیجه این تاثیر دیگر نتوان محیط زیست را به منظور بهترین بنزین کاربرد آن مورد استفاده قرار داد،. می گویند آلودگی بوجود آمده است.

تفاوتهای زیادی چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی بین فاضلاب های صنعتی و فاضلاب شهری وجود دارد از جمله اینکه میزان آلودگی فاضلاب های صنعتی می تواند از مقادیر بسیار کم تا بیش از دهها هزار میلی گرم در لیتر باشند. کیفیت فاضلاب صنعتی از نظر زمانی نیز دارای تفاوت هایی است و در هر دوره بهره برداری دچار تغییراتی می گردد.

...

👇محصولات تصادفی👇

دانلود ترجمه مقاله نظریه صف مقاله نقش اقتصادی گردشگری بررسی چند شخصیت برجسته در مدیریت (لائوزی – جیمز برنهام – آبراهام مازلو) مقاله امپریالیسم ونقش آن در جهان گزارش کارآموزی کارخانجات ایران مرینوس قم