👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی میزان اضطراب و ارتباط پنهانی با جنس مقابل

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی میزان اضطراب و ارتباط پنهانی با جنس مقابل

پایان نامه بررسی میزان اضطراب و ارتباط پنهانی با جنس مقابل

پایان نامه بررسی میزان  اضطراب و ارتباط پنهانی با جنس مقابل

فرق است بین دوست داشتن و داشتن دوست که دوست  داشتن امری لحظه ای و موصفی است و داشتن دوست ، محصول استمرار تمام لحظات دوست داشتن است.

خدای را بسی شاکرم که از روی کرم پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در سایه درخت پر بار وجودشان بیا سایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش کنم.

والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم چرا که این دو وجود پس از پروردگار مایه هستی ام بوده اند. دستم را گرفتند و راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فراز ونشیب آموختند.آموزگارانی که برایم زندگی، بودن و انسان بودن را معنا کردند.

فهرست                                                                                                         صفحه

فصل اول

مقدمه............................................................................................................... 9

بیان مسئله..................................................................................................... 10

 اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................................ 13

هدف تحقیق................................................................................................... 14

سوال تحقیق.................................................................................................. 14

فرضیه .......................................................................................................... 14

تعیین متغیرها................................................................................................ 14

متغیر وابسته................................................................................................. 14

متغیر مستقل.................................................................................................. 14

متغیر کنترل................................................................................................... 14

تعریف مفهومی.............................................................................................. 14

تعریف عملیاتی.............................................................................................. 16

فصل دوم(ادبیات تحقیق

مقدمه (واژه اضطراب چیست؟).................................................................... 17

ریشه تاریخی اضطراب................................................................................ 19

تعاریف عمده در باب اضطراب.................................................................... 22

علائم اضطراب.............................................................................................. 23

منشأاضطراب................................................................................................ 24

شیوه های بیان اضطراب در جوانان............................................................ 25

تبینهای مبتنی بر عوامل فرهنگی- اجتماعی................................................. 25

مهم ترین علل اضطراب در افراد بزرگسال.................................................. 27

نظریه های اضطراب...................................................................................... 28

انواع اختلالات اضطرابی............................................................................... 30

رابطه چیست؟............................................................................................... 32

انواع ارتباط................................................................................................... 33

ویژگیهای مهم ارتباط.................................................................................... 35

ارتباط با جنس مقابل.................................................................................... 37

مقدمه.............................................................................................................. 37

اهمیت دوستی............................................................................................... 38

ارتباط پنهان با جنس مقابل.......................................................................... 40

ارتباطات پنهانی بین دختر و پسر ایرانی..................................................... 40

دیدگاه های ارتباط پنهانی دخترو پسر........................................................ 42

ارتباط با جنس مقابل از دیدگاه روان شناختی............................................ 43

رابطه اضطراب با جنسیت............................................................................ 45

اضطراب، تشویش، و احساس  نگرانی در ارتباط پنهان با جنس مقابل.... 45

پیشینه تحقیق................................................................................................ 48

فصل سوم:

جامعه............................................................................................................. 50

روش پژوهش................................................................................................ 50

نمونه.............................................................................................................. 50

ابزار نمونه گیری........................................................................................... 50

پایایی............................................................................................................. 54

اعتبار............................................................................................................. 53

شیوه نمره گذاری.......................................................................................... 55

روش اجرا..................................................................................................... 56

فصل چهارم

مقدمه ............................................................................................................ 57

بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی...............................................................

توصیف گروه های مورد بررسی................................................................ 58

توصیف نمرات دخترانی که ارتباط پنهانی دارند........................................ 58

توصیف نمرات آزمون اضطراب زانک........................................................ 58

توصیف نمرات دخترانی که ارتباط پنهانی ندارند....................................... 59

توصیف نمرات آزمون اضطراب زانک........................................................ 59

شاخص هایی گرایش مرکزی و پراکندگی................................................... 60

بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی........................................................... 61

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری....................................................................................... 65

محدودیت ها.................................................................................................. 66

پیشنهادات...................................................................................................... 68

فهرست منابع................................................................................................. 69

ضمائم............................................................................................................ 71

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران و بستانکاران مقاله رویکرد اسلام به حقوق بشر و آزادی پروژه کارآفرینی آموزشگاه رانندگی پایان نامه چگونگی طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاع رسانی مربوط به پروژه كتابخانه رقمی و آموزش از راه دور بررسی مقایسه ای بهداشت روانی دانشجویان بومی و غیربومی