👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا

بررسی تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا

بررسی تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا

چکیده

 اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت‏یا اشخاص دیگر، صورت مى‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى‏گردد.

در تحقیق حاضر به بررسى ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخى کشورهاى دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره رکن قانونى جرم اختلاس مى‏باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادى و معنوى این جرم دارد.

از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال مى‏باشد، مى‏توان دایره این جرم را به اموال بانکهاى خصوصى، شرکتهاى سهامى غیر دولتى، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.

واژگان کلیدى: اختلاس

مقدمه

امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعى و بهره‏مندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمى از سرمایه‏ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار مى‏گیرد; این دسته از اموال و سرمایه‏ها را خطرات زیادى مورد تهدید قرار مى‏دهد و همواره احتمال مى‏رود که اموال دولت‏یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند ولت‏سپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غیر قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهره‏بردارى شخصى شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگرى تصاحب نماید.

به منظور جلوگیرى از سوء استفاده‏هاى کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت کیفرى از این دسته از اموال و سرمایه‏ها بر آمده است و کسانى را که متولى امور اجتماعى بوده و امکانات و داراییهاى عمومى در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونى و استفاده شخصى یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگرى ممنوع کرده است. این حمایت کیفرى تحت عناوین مختلفى در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس‏» مى‏باشد.

فهرست مطالب

چکیده 3

مقدمه  4

تعاریف عملیاتی   5

مبحث اول: رکن قانونى   6

مبحث دوم: رکن مادى   10

گفتار اول: سمت مرتکب   11

گفتار دوم: اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى   17

یکى از حقوقدانان مصر درباره این ماده مى‏گوید: 19

نتیجه‏گیرى: 23

گفتار سوم: تصاحب   24

مقایسه برداشت و تصاحب   25

نتیجه‏گیرى: 28

گفتار چهارم: موضوع و متعلق جرم اختلاس    31

نتیجه‏گیرى: 39

قانونگذار در ماده 674 اشعار مى‏دارد: 40

گفتار پنجم: سپرده شدن اموال یا اشیاء 42

نتیجه‏گیرى: 46

مبحث‏سوم: رکن معنوى   47

نتیجه‏گیرى کلى: 54

منابع: 56

 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق طراحی قالب های تزریقی پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت فیفر 1990 پاورپوینت تصمیم گیری (فصل هفتم تئوری حسابداری هندریکسن) مقاله نظام قضایی آلمان طرح توجیهی شیر ماست خامه پاستوریزه