👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق توسعه صادرات صنعتی و سیاستها و الزامات آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق توسعه صادرات صنعتی و سیاستها و الزامات آن

تحقیق توسعه صادرات صنعتی و سیاستها و الزامات آن

فصل اول  

پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

1-1-دیدگاه های نظری

2-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور :

گسترش زیربناهای مادی

گسترش و تقویت زیربناهای اجتماعی و فرهنگی :

افزایش سطح دانش و توان تکنولوژیکی :

بکارگیری مدیریت و کارآفرینی :

ساختار حقوق مالکیت :

3-1-چشم انداز بلند مدت اقتصاد کشور :

چشم انداز توسعه صنعتی ایران

4-1-تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی صادرات صنعتی

1-چشم انداز نیروی کار در فرآیند توسعه صنعتی :

2-چشم انداز تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه صنعتی

فصل دوم

خط مشی ها و سیاست های پیشنهادی برای توسعه صادرات صنعتی و روش های اجرایی

1-1-2-خط مشی های توسعه صنعتی

خط مشی 1 :

2-1-1-2-سیاستهای توسعه صنایع فلزات اساسی :

خط مشی 2 :

خط مشی 3 :

فهرست منابع و مآخذ

------------

با توجه به جوانی جمعیت و بالا بودن نسبت بیکاری در کشور مروری کوتاه بر چشم انداز نیروی کار در فرآیند توسعه صنعتی می تواند یاری دهنده سیاست گذاری برای آینده صنعتی باشد . هر چند ، رشد اقتصادی دستاوردی قابل توجه است ولی به هیچ وجه کافی نیست زیرا اقتصادهای زیادی شاهد نشانه های رشد بدون اشتغال بوده اند و آمارهای اقتصادی کشورهای صنعتی در سالهای اخیر نشان می دهد که حصول به رشد اقتصادی ملازم بارشد اشتغال بوده است . روند آزادسازی و رقابت بین المللی در بین بنگاهها و توجه به ارتقاء کارآئی تکنولوژی های جدید و شیوه های مدیریت موجب ریزش چشمگیر نیروی کار و فرآیند «رشد بدون اشتغال» شده است .

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق در مورد چای مقاله بررسی مقوله مشروعیت انتقال مرهونه از سوی راهن در حقوق موضوعه ایران پاورپوینت حافظه ثانوی دیسک نوری (CD-ROM) مقاله در مورد فتوسنتز پروپوزال مقابله با حملات سیاه­چال در شبکه ­های موردی سیار مبتنی بر AODV، از طریق سیستم­های تشخیص نفوذ