👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تاثیر سود حسابداری بر قیمت بازار سهام بورس تهران

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تاثیر سود حسابداری بر قیمت بازار سهام بورس تهران

تحقیق تاثیر سود حسابداری بر قیمت بازار سهام بورس تهران

میزان تاثیر سود حسابداری بر قیمت بازار سهام بورس تهران

هدف کلی از این تحقیق مطالعه، بررسی و سنجش میزان تاثیر سود حسابداری اعم از واقعی و پیش بینی بر قیمت بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .نتایج حاصله از بررسی داده های بدست آمده برای یک دوره 5ساله (80-1376)و همچنین برای هر سال به علت جداگانه موید این مطلب بوده است که ارتباط خطی معنادار قوی بین متغیرهای وابسته و مستقل مدل تحقیق،چه به صورت یکساله و چه بصورت یک دوره پنج ساله وجود دارد.

عناوین مطالب:

مقدمه

مروری بر کارهای دیگران

مدل تحقیق

آزمون فرضیات

داده های آماری

تخمین مدل تحقیق

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

دارای جداول کامل

فرضیه‌های این تحقیق با توجه به محاسبات انجام شده در تحقیق با سطح اطمینان 95 درصد مورد پذیرش قرار گرفت. این بدان معناست که بین سود حسابداری و قیمت سهام ارتباط و همبستگی وجود دارد و این همبستگی و ارتباط در یک جهت می‌باشد که علامت + ضریب همبستگی موید این مطلب می‌باشد

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق تصفیه و پساب صنعتی جا معه شناسی شهرستان ارومیه گزارش کاراموزی ماشین های صفحه تراش پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه وندالیسم (خشونت و پرخاشگری)