👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق بازی کودکان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق بازی کودکان

بازی 25 ص

بازی 25 ص

فهرست منابع

1) بوندارنکو،ماتوسیک.(1369 ).نقش بازی در پرورش فکری کودکان . ترجمه باباجان، مهری . چاپ خانه دیبا . چاپ دوم .

2) بیگی، هما . (1374).مقاله نقش بازی در رشد جسمی و روانی کودک . مجله پیوند . انجمن اولیاء ومربیان ، شماره های 191 .

3) جزوه ی روانشناسی بازی . ( 1385) . مرکز آموزش تربیت معلم شهیدخورشیدی ، مشهد . 

4) خدایی خیاوری ، سیامک . ( 1380) . روانشناسی بازی . چاپ اول  . احرار

5) خزاعی،علی اکبر . (1387) . عوامل اضطراب درکودکان .مجله پیوند ، سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان

6) خسروی،غلامرضا.(1374).پایان نامه:نقش بازی دررشدوشکل گیری شخصیت کودکان پیش دبستانی.

7) دهخدا ،علی اکبر. لغت نامه

8) شریدان ، ماری د .( 1381 ) . بازی در اویل کودکی . ترجمه دکتر اسلامی، ضیاء و محمودآبادی ، مهدیه .  نیکو روش. یزد.

9) شریدان ، مری د . (1380).  بازی و رشد کودکان . ترجمه توکلی، رضا وسنایی نسب ، هرمز و براتی سده ، فرید . چاپ اول 

10)  شریدان ، مری (1373). بازی و رشد کودکان. ترجمه رضایی ، علی .انتشارات رشد .

11)  عبداللهی ، علی اکبر . (1379). پایان نامه : بررسی نقش و تاثیر بازی های آموزشی در آموزش یادگیری و رغبت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی ناحیه 6 مشهد . 

12) کوشا ، منصور . (1382).  انگلیسی برای دانشجویان آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی.  انتشارات سمت

13) کریمی ، یوسف  . (1383).روانشناسی اجتماعی. انتشارات پیام نور.

14) کاهانی مقدم ، ک .( 1371) .بازی ، زیر بنای شخصیت کودک. روزنامه قدس .

15)  مهجور ، سیامک رضا .( 1370).روانشناسی بازی . نشر رهگشا . چاپ اول .

16)  مهجور ، سیامک رضا .( 1376).روانشناسی بازی. نشر رهگشا . چاپ پنجم.

17)  مهجور ، سیامك .( 1372). روان شناسی ، نشر راهگشا.

18)  مرتضوی زاده ، حشمت الله .( 1374).مقاله بازی و تاثیر آن در شخصیت کودکان . روزنامه جمهوری اسلامی .

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011) پایان نامه بررسی طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده‌های توزیع شده همگن پایان نامه جوانان میکرو پروسسور بمب اتمی و انرژی اتمی