👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه استفاده از C Vulgaris برای حذف دی اکسیدکربن در یک فتوبیوراکتور

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه استفاده از C Vulgaris برای حذف دی اکسیدکربن در یک فتوبیوراکتور

4091 کلمه رشته های کشاورزی صنایع محیط زیست ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 توما

نمونه ترجمه

دی اکسید کربن (CO2) یک گاز بی رنگ با غلظت حدود 330 پی­پی­ام است که در جو وجود دارد و هنگامی که سوخت های فسیلی سوزانده می­شود در مقادیر بزرگ منتشر می­شود. شار[1] جریان کربن خروجی سوخت­های فسیلی 600 برابر بیشتر از سوخت­های ورودی فسیلی است. با افزایش نگرانی در مورد گرمایش جهانی[2] و انتشار گازهای گلخانه ای، روش­های متعددی برای مدیریت سطح دی اکسیدکربن منتشر شده به اتمسفر پیشنهاد شده است. یکی از روش های مورد مطالعه برای حذف دی اکسیدکربن استفاده از فرآیندهای بیولوژیکی در سیستم های مهندسی مانند فتوبیوراکتورها است. این پروژه تحقیقاتی، اثربخشی C. Vulgaris، مورد استفاده در یک فتوبیوراکتور با زمان اقامت بسیار کوتاه، در منزوی کردن دی­اکسیدکربن برخاسته از دی اکسیدکربن جریان هوا است. ما یک پارامتر عملیاتی فتوبیوراکتور با جریان کلی و همچنین ویژگی­های رشدی تلقیح[3] C. Vulgaris را هنگامی که در معرض جریان هوا با بیش از 1850 ppm دی­اکسیدکربن قرار گرفته، ارزیابی کردیم. وقتی وزن خشک، کلروفیل و اندازه­گیری مستقیم میکروسکوپی را انجام دادیم، مشاهده نمودیم که تلقیح جلبکی فتوبیوراکتور به خوبی به سطح غلظت دی­اکسیدکربن پاسخ داده و هیچ ذخیره­سازی دی اکسیدکربن یا اسیدکربنیک در فتوبیوراکتور صورت نگرفته است.  فتوبیوراکتور، با زمان اقامت گاز در حدود 2 ثانیه، قادر به حذف تا 74 درصد از گاز دی اکسیدکربن در جریان هوا در سطح محیط بود. این مساله با حذف حجمی 63.9  g/m3 /h  برای فتوبیوراکتور آزمایشگاهی مطابقت دارد. در نتیجه، فتوبیوراکتور نشان می­دهد، فرآیندهای بیولوژیکی ممکن است نویدبخش نقطه عملیاتی برای انتشار دی­اکسیدکربن باشد و سزاوار مطالعه بیشتر می­باشد.

[1] - flux

[2] - global warming

[3] - inoculum

Carbon dioxide (CO2 ) is a colorless gas that exists at a concentration of approximately 330 ppm in the atmosphere and

is released in great quantities when fossil fuels are burned. The current flux of carbon out of fossil fuels is about 600

times greater than that into fossil fuels. With increased concerns about global warming and greenhouse gas

emissions, there have been several approaches proposed for managing the levels of CO2 emitted into the atmosphere.

One of the most understudied methods for CO2 mitigation is the use of biological processes in engineered systems

such as photobioreactors. This research project describes the effectiveness of Chlorella vulgaris, used in a

photobioreactor with a very short gas residence time, in sequestering CO2 from an elevated CO2 airstream. We

evaluated a flow-through photobioreactor’s operational parameters, as well as the growth characteristics of the

C. vulgaris inoculum when exposed to an airstream with over 1850 ppm CO2. When using dry weight, chlorophyll,

and direct microscopic measurements, it was apparent that the photobioreactor’s algal inoculum responded well to

the elevated CO2 levels and there was no build-up of CO2 or carbonic acid in the photobioreactor. The photobioreactor,

with a gas residence time of approximately 2 s, was able to remove up to 74% of the CO2 in the airstream to

ambient levels. This corresponded to a 63.9 -g/m3 /h bulk removal for the experimental photobioreactor.

Consequently, this photobioreactor shows that biological processes may have some promise for treating point

source emissions of CO2 and deserve further study.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی پرسشنامه مقیاس افسردگی دانشجویان USDIکواجا و بریدن 2006 گزارش فنی – تخصصی پایانی طرح ها رشد و ارتقاء طرح توجیهی و فنی مالی و اقتصادی پرورش 100 راس گوسفند پایان نامه صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل