👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مطالعه سینتیک (سینتیک ) هیدروژن¬زدایی پروپان و واکنش¬های جانبی با کاتالیزور پلاتین، قلع/اکسید آلومینیوم (Al2O3)

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه مطالعه سینتیک (سینتیک ) هیدروژن¬زدایی پروپان و واکنش¬های جانبی با کاتالیزور پلاتین، قلع/اکسید آلومینیوم (Al2O3)

4145 کلمه برای رشته های صنایع محیط زیست کشاورزی هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میبشد ترجمه انگلیسی به فارسی روان در حد دانشجویی زیر قیمت بازار

نمونه ترجمه

چکیده

سینتیک واکنش­های درگیر در هیدروژن­زدایی[1] پروپان به پروپیلن با کاتالیزور پلاتین، قلع/Al2O3 مورد مطالعه قرار گرفت. خنثی سازی همزمان هیدروژن­زدایی، هیدروژن­کافت[2] و مکان­های کراکینگ به صورت مجزا نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. مدل برای به دست آوردن تبدیل گذرا از پروپان، گزینش محصول و فعالیت مکان کاتالیزوری توسعه داده شد. واکنش هیدروژن­زدایی به عنوان غلظت­های حاکم پروپان و هیدروژن واکنش اصلی در طول راکتور (واکنشگاه) در نظر گرفته شد. آزمون کاتالیزوری در یک راکتور کوارتز  با بستر ثابت انجام شد. عبارات سینتیک برای واکنش­های اصلی و جانبی توسط انتگرال تایید شد و ترکیبی از تجزیه و تحلیل انتگرال-دیفرانسیل برای داده­های راکتور بوده و پارامترهای سینتیک به دست آمد. بی اثر سازی مکان­های فعال برای سه واکنش، تابع قانون واپاشی مستقل مرتبه اول بوده است. ثابت­های سرعت برای غیرفعال در جهت  هیدروژن­زدایی، هیدروژن­کافت و کراکینگ کاهش یافت. کراکینگ حرارتی غیرکاتالیزوری مشخص شده قابل مقایسه با مسیر کاتالیزوری است و در ثابت نرخ غیر فعال ظاهری بسیار پایین ثابت برای واکنش کراکینگ است.

 

[1] - dehydrogenation

[2] - hydrogenolysis

a b s t r a c t

The kinetics of reactions involved in dehydrogenation of propane to propylene over Pt–Sn/Al2O3 catalyst was studied.

The simultaneous deactivation of individual dehydrogenation, hydrogenolysis and cracking sites was also studied.

A model was developed to obtain the transient conversion of propane, product selectivity and catalytic site activity.

The dehydrogenation reaction was considered as the main reaction governing propane and hydrogen concentrations

along the reactor. Catalytic test runs were performed in a fixed-bed quartz reactor. The kinetic expressions developed

for the main and side reactions were verified by integral and a combination of integral–differential analysis of

reactor data, respectively, and the kinetic parameters were obtained. The deactivation of the active sites for the three

reactions was found to follow a first-order independent decay law. The rate constants of deactivation were found to

decrease in the order of dehydrogenation, hydrogenolysis and cracking. Noncatalytic thermal cracking was found to

be comparable to the catalytic route resulting in a very low apparent deactivation rate constant for cracking reaction.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله تعلق در اشعار بیدل مقاله مدیریت و بهداشت مرغداری تحقیق پاورلیفتینگ مقاله اقتصاد کلان و بررسی گردشگری آن کارآفرینی نظام حسابداری شركت باربری وحیدبار