👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی مقوله مشروعیت انتقال مرهونه از سوی راهن در حقوق موضوعه ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی مقوله مشروعیت انتقال مرهونه از سوی راهن در حقوق موضوعه ایران

مقاله بررسی مقوله مشروعیت انتقال مرهونه از سوی راهن در حقوق موضوعه ایران

مقاله بررسی مقوله مشروعیت انتقال مرهونه از سوی راهن در حقوق موضوعه ایران

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

چکیده...............................................................................................................................................................................................5

فصل اول (بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی)...............................................................................................6

1-1- مقدمه......................................................................................................................................................................................7

1-2-  بیع عین مرهونه از منظر فقها.................................................................................................................................................7

1-2-1- بطلان بیع عین مرهونه.......................................................................................................................................................8

1-2-2- عدم نفود بیع عین مرهونه..................................................................................................................................................9

1-2-3- نظریه نقل و كشف..........................................................................................................................................................10.

1-2-4- اثر سقوط حق مرتهن بر عقد بیع.....................................................................................................................................12

1-2-5- نظریه صحت بیع عین مرهونه..........................................................................................................................................14

1-3-  بیع عین مرهونه از نظر حقوقدانان.......................................................................................................................................15

1-3-1-  بررسی حقوق موضوعه ایران..........................................................................................................................................16

1-3-1-1- مواد قانونی..................................................................................................................................................................16

1-3-1-2- رویه قضایی.................................................................................................................................................................17

1-4- ضوابط تصرف در عین مرهونه.............................................................................................................................................17

فصل دوم (نظریات فقهای امامیه و حقوق دانان ایران در ماهیت بیع عین مرهونه).........................................................................22

2-1- نظریات فقهای امامیه راجع به ماهیت بیع عین مرهونه.........................................................................................................23

2-1-1- دلایل سه گانه شیخ انصاری بر غیر نافذ بودن بیع عین مرهونه........................................................................................23

2-1-2- نقد شیخ به نظریه ی محقق تستری مبنی بر بطلان بیع عین مرهونه.................................................................................24

2-1-3- سوال و جواب میرزای قمی و نظریه ی سایر فقها...........................................................................................................25

2-2- بیع عین مرهونه از نظر حقوقدانان ایران...............................................................................................................................29

2-2-1- عدم نفوذ بیع....................................................................................................................................................................29

2-2-2- نفوذ بیع با حفظ حقوق مرتهن........................................................................................................................................31

2-3- تأثیر اقدامات طرفین عقد پس از بیع عین مرهونه................................................................................................................32

2-3-1- اثراجازه و رد قبل و بعد از بیع مال مرهونه.....................................................................................................................32

2-3-2- سقوط حق مرتهن چه تأثیری در عقد رهن دارد؟...........................................................................................................33

2-3-3- امتناع راهن در فک رهن و امکان فروش اموال راهن و پرداخت بدهی وی...................................................................34

2-3-3-1- امتناع راهن در فک رهن.............................................................................................................................................34

2-3-3-2- امکان فروش اموال راهن و پرداخت بدهی وی .........................................................................................................35

فصل سوم (تعارض بین آرای وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور در مورد معامله نسبت به عین مرهونه)........................40

3-1- تعارض بین آرای وحدت رویه............................................................................................................................................41

فصل چهارم (بررسی ملکی که در رهن بانک است و توسط مالک آن به فروش برسد)................................................................50

4-1- بررسی ملکی که در رهن بانک است و توسط مالک آن به فروش برسد..............................................................................51

4-2-جزئیات حقوقی "عقد رهن و فروش مال مرهونه" در گفتگو با یک حقوقدان به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان.............54

فصل پنجم (نتیجه گیری)...............................................................................................................................................................57

5-1- نتیجه گیری...........................................................................................................................................................................58

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اهمال کاری تحصیلی پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر پروژه کارآفرینی تولید و بسته بندی نان لواش تحقیق برآورد احداث مرغداری گوشتی به ظرفیت 10 000 قطعه در شهرستان ورامین پایان نامه مبانی فلسفی علامه طباطبائی درتفسیر المیزان