👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله هماهنگی توان اکتیو و راکتیو یک کنترل کننده توان یکپارچه

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه مقاله هماهنگی توان اکتیو و راکتیو یک کنترل کننده توان یکپارچه

ترجمه مقاله هماهنگی توان اکتیو و راکتیو یک کنترل کننده توان یکپارچه

ترجمه مقاله هماهنگی توان اکتیو و راکتیو یک کنترل کننده توان یکپارچه

Abstract—This paper proposes a new real and reactive power

coordination controller for a unified power flow controller

(UPFC). The basic control for the UPFC is such that the series

converter of the UPFC controls the transmission line real/reactive

power flow and the shunt converter of the UPFC controls the

UPFC bus voltage/shunt reactive power and the DC link capacitor

voltage. In steady state, the real power demand of the series

converter is supplied by the shunt converter of the UPFC. To

avoid instability/loss of DC link capacitor voltage during transient

conditions, a new real power coordination controller has been

designed. The need for reactive power coordination controller for

UPFC arises from the fact that excessive bus voltage (the bus to

which the shunt converter is connected) excursions occur during

reactive power transfers. A new reactive power coordination

controller has been designed to limit excessive voltage excursions

during reactive power transfers. PSCAD-EMTDC simulation

results have been presented to show the improvement in the

performance of the UPFC control with the proposed real power

and reactive power coordination controller.

Index Terms—FACTS, unified power flowcontroller (UPFC), coordination

controller

Real and Reactive Power Coordination for a

Unified Power Flow Controller

S. Kannan, Member, IEEE, Shesha Jayaram, and M. M. A. Salama, Fellow, IEEE

Abstract—This paper proposes a new real and reactive powercoordination controller for a unified power flow controller(UPFC). The basic control for the UPFC is such thattheseriesconverter of the UPFC controls the transmission line real/reactivepower flow and the shunt converter of the UPFC controls theUPFC bus voltage/shunt reactive power and the DC link capacitorvoltage. In steady state, the real power demand of the seriesconverter is supplied by the shunt converter of the UPFC. Toavoid instability/loss of DC link capacitor voltage during transientconditions, a new real power coordination controller has beendesigned. The need for reactive power coordination controller forUPFC arises from the fact that excessive bus voltage (the bus towhich the shunt converter is connected) excursions occur duringreactive power transfers. A new reactive power coordinationcontroller has been designed to limit excessive voltage excursionsduring reactive power transfers. PSCAD-EMTDC simulationresults have been presented to show the improvement in theperformance of the UPFC control with the proposed real powerand reactive power coordination controller.Index Terms—FACTS, unified power flowcontroller (UPFC), coordinationcontroller

 

چکیده

این مقاله کنترل کننده هماهنگ توان اکتیو و راکتیو برای یک کنترل کننده پخش توان یکپارچه   (UPFC) ارائه می کند. کنترل پایه برای این UPFC طوری است که مبدل  سری UPFC پخش توان اکتیو/راکتیو خط انتقال را کنترل می کند و مبدل  شنت UPFC، ولتاژ باس/توان راکتیو موازی و ولتاژ خازن شاخه DC را کنترل می کند. در حالت ماندگار، توان درخواستی مبدل  سری توسط مبدل  شنت UPFC تامین می گردد. برای اجتناب از ناپایداری/تلفات ولتاژ شاخه خازن در حالت های گذرا، یک کنترل کننده هماهنگ توان اکتیو طراحی شده است. نیاز به این کنترل کننده هماهنگ توان راکتیو برای UPFC از این حقیقت ناشی می شود که گردش ولتاژ اضافی باس (باسی که به آن مبدل  موازی متصل شده است) طی انتقال توان راکتیو رخ می دهد.  یک کنترل کننده هماهنگ جدید توان راکتیو برای محدود کردن گردش ولتاژ اضافی طی انتقال توان راکتیو طراحی شده است. نتایج شبیه سازی در نرم افزار PSCAD-EMITDC ارائه شده تا بهبود عملکرد کنترلی UPFC را با کنترل کننده هماهنگ توان اکتیو و راکتیو نشان دهد.

شاخص اصطلاحات-FACTS، کنترل کننده پخش توان یکپارچه (UPFC)، کنترل کننده هماهنگ

 

👇محصولات تصادفی👇

دانلود طرح تکثیر و پرورش کبک صنعتی مقاله شرح و توصیف انواع ابرها تنظیم طرح کلی حسابرسی پروژه کارآفرینی کارگاه تولید کانی تالک گزارش كارآموزی مجتمع پتروشیمی اراك