👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983

پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983

پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983

 

پرسشنامه سنجش خانواده[1](FAD ): 

پرسشنامه ای 60 سوالی است که برای سنجش عملکرد خانواده توسط اپشتین، بالدوین و بیشاب[2] درسال 1983 بر اساس الگوی مک مستر تدوین شده است(ثنایی،1379).این آزمون دارای شش خرده مقیاس  حل مسأله،ارتباط،نقش، پاسخگویی عاطفی،آمیختگی عاطفی،کنترل رفتار و یک نمره به عنوان کارکردکلی میباشد

منبع

ثنایی،ذاکر(1379).مقیاسهای سنجش خانواده و ازدواج.تهران: موسسه انتشارات بعثت.

 

خانی مجد،صدیقه؛پورابراهیم،تقی؛فتح آبادی،جلیل(1391).بررسی رابطه باورهای جنسیتی و عملکرد خانواده دانشجویان فارس و کرد. فصلنامه خانواده پژوهی.سال هشتم،شماره 32زمستان 91: 392.

 

خانجانی،مهدی؛شهیدی،شهریار؛فتح آبادی،جلیل؛مظاهری،محمدعلی؛شکری،امید(1393).ساختار عاملی و ویژگیهای روانسنجی فرم كوتاه(18سوالی) مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر.اندیشه و رفتار.دوره هشتم،شماره 32،تابستان 1393: 36-

👇محصولات تصادفی👇

500 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی پروژه کارآفرینی تولید اکسید کروم(با ظرفیت 120 تن در سال) گزارش کاراموزی مدیریت گذرنامه و نظارت بر اماكن عمومی دانلود پایان نامه وندافزایی به ستاکهای فعلی زبان فارسی معیار پایان نامه بررسی علل فرار دختران در میان مددجویان بند زندان