👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت فیفر 1990

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت فیفر 1990

دانلود پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت فیفر 1990 - مقیاس سنجش موانع عمده خلاقیت در فرد.

مطالب

هدف

نحوه تکمیل

سوالات

معرفی روایی و پایایی

نحوه امتیازبندی

راهنمای نیمرخ

امتیازات

منابع

---------------

هدف: شناسایی موانع عمده خلاقیت در فرد.

نحوه تکمیل: برای هر عبارت در سیاهه ذیل با توجه به مقیاس داده شده، بهترین پاسخی که با سطح توافق یا عدم موافقت شما با عبارت مطابقت دارد را انتخاب کنید.

لطفا هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید.

مقیاسها : کاملاً موافقم = 1 ، تا اندازه ای موافقم = 2 ، موافقم = 3 ، مخالفم = 4 ، کاملاً مخالفم = 5

پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت

پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت توسط فیفر (1990) ساخته شده است و دارای استاندارد های بین المللی است و توسط قربان زاده در سال 1379 در داخل کشور به ترتیب دارای روایی و پایایی 89/0 و 82/0 می باشد.

این پرسشنامه 36 سوالی 6 متغیر یا کلید موانع را می سنجد که عبارتند از:

الف. موانع ارتباط با اعتماد به نفس و ریسک پذیری.

ب. موانع مرتبط نیاز به تطبیق.

ج. موانع ارتباط برای استفاده از مجردات و امور انتزاعی.

د. موانع مرتبط برای استفاده از تجزیه و تحلیل نظام یافته.

ه. موانع مرتبط با موفقیت کاری.

و. موانع مرتبط با محیط فیزیکی.

پاسخ هر سوال بر اساس مقیاس پنج ارزشی و از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم بوده است. لذا امتیاز هر سوال از 1 تا 5 می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله نقش محبت در فرآيند تعلیم و تربیت پروژه کارآفرینی کارخانه عطر بیک طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 2075 تن بسته بندی مواد غذایی پودر و گرانول مقایسة سبک های دلبستگی و سبک های هویتی بین دانشجویان افسرده و غیرافسرده دانشگاه آزاد شهرستان آستارا پرسشنامه کار تیمی