👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود مقاله شیمی آلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود مقاله شیمی آلی

مقاله شیمی آلی

شیمی آلی

مقدمه                                                        3

هیدروکربن ها                                           4                                                     

 الکل ها                                                  5                                                                                  

خواص فیزیکی                                               7

تهیه الکل ها                                                  7     

اکسایش الکل ها                                          8

واکنش با هالیدهای هیدروژن                               9

فنول                                                  10 

واکنش با برم مایع                                      10

واکنش نیترودار کردن                                    11

اترها                                                        11

خواص فیزیکی                                                 12

خواص شیمیایی                                           12

آلدئیدهاو کتون ها                                      13

واکنش افزایشی                                          14   

اکسایش آلدئیدها وکتون ها                               14

کاربرد صنعتی                                           14

کربوکسیلیک اسیدها                                      15

استرها                                                 17

عوامل موثر بر استری شدن                                17

تولید استیک اسید                                       18

کاربردهای اسیدهای آلی                                  19

اسید چرب                                               19

آبکافت استرها                                             20 

کاربردهای صنعتی استرها                                   21

آمین ها                                                  22

نمک دی آزونیوم                                           25

اوره                                                 27

استامید                                              28

آبگیری از استامید                                    28

اسید الکل ها                                          29

آمینو اسیدها                                         29

کربوهیدرات ها                                        29

چربی ها                                              31

پلیمرها                                              33

باکلیت                                               35

نمونه سوال                                           36

منابع                                                40

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

مقدمه

مطالعه شیمی آلی , تنها بدلیل اهمیت آن در زندگی روزمره , قابل توجیه است اما درک درست این اهمیت در گرو کسب اطلاعاتی در زمینه مبانی شیمی آلی است .

شیمی آلی , شیمی آلی است , چه در آزمایشگاه باشد , چه درکارخانه های شیمیایی , و چه در گیاهان یا بدن انسان . بنابراین اشاره مناسب به جنبه های صنعتی و زیست شناختی توامان یا با جنبه های شیمیایی بنیادی و نظری ,به جای آوردن آنها بصورت جداگانه واقع بینانه تر است .

دلیلی والاتر از رابطه شیمی آلی با زندگی روزمره برای مطالعه آن , اغناء فکری و زیبایی شناختی بی است که از مطالعه شیمی آلی می توان حاصل کرد بگذریم از تمرین در تفکر منطقی که همزمان با این اغناء حادث می شود.چه خوب است که با موضوعی سرو کار داشته باشیم که هم سرگرمی است و هم ارضاءکننده فکر, و در عین حال چنان اهمیتی برای همه مادارد که ما همیشه , آگاهانه یا ناخود آگاه آن را به کار می گیریم .

اگر این جزوه بتواند این احساس لذت و تحرک فکری را همراه با آگاهی هایی در باره شیمی آلی معاصر به خواننده بدهد ,و همچنین دیدگان او را به نقش حیاتی شیمی آلی در دنیای پیرامون ما باز کند, به گونه ای که نسبت به زمانی که از شیمی آلی چیزی نمی دانست به درک ژرف تری از محیط خود برسد , در آن صورت پاداش  زحمتی که برای نوشتن این جزوه کشیده شده داده شده است .

شیمی آلی

راستی چرا ترکیب های شیمیایی به دو دسته آلی و معدنی تقسیم شده اند؟

این نامگذاری ریشه تاریخی دارد شیمی دانان در گذشته تصور می کردند که فقط ترکیبات  آلی توسط اندامهای گیاهی و جانوری ساخته می شود. اصطلاح Chemistry از کلمه کیمیا که یک کلمه عربی است گرفته شده است و کلمه Organic    از کلمه عربی اُرگان گرفته شده است . ولی امروزه می دانیم که در آزمایشگاه و صنعت نیز  می توان ترکیب آلی ساخت. به شیمی آلی شیمی ترکیبات کربن نیز گویند زیرا در ساختار همه ترکیبات آلی کربن یافت می شود. ...

...

کربوهیدراتها(هیدراتهای کربن)

  گیاهان با جذب co2 و آب و واکنش بین آنها توسط فرایند فتوسنتز انواع کربوهیدرات را تولید می کنند:

مانند: گلوکز، نشاسته و ساکاروز و فروکتوز.

  کربوهیدراتها منبع اصلی غذایی هستند. نشاسته را به صورت غلات مصرف می کنیم و یا آنها را به حیوانات می خورانیم تا نشاسته تبدیل به گوشت و چربی شود سپس از آنها تغذیه می کنیم. لباسهایی که می پوشیم از سلولز به فرم پنبه، کتان و استات سلولز تهیه می شود.

کربوهیدراتها به دو صورت پلی هیدروکسی آلدهیدها و پلی هیدروکسی کتونها می باشد و یا ترکیباتی اند که می توانند به آنها هیدرولیز شوند.

انواع کربوهیدراتها

1- منوساکارید(گلوکز): کربوهیدراتهای است که نتواند به ترکیب ساده تری تجزیه شود.

2- دی ساکاریدها: کربوهیدراتهای که در اثر هیدرولیز به دو منوساکارید تبدیل شود. (لاکتوز)

3- پلی ساکاریدها: : کربوهیدراتهای که در اثر هیدرولیز یا آبکافت به تعداد زیادی مولکول منوساکارید تبدیل می شود. ( نشاسته، سلولز، گلیکوژن)

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق جرمشناسی بزهکاری زنان پاورپوینت پی شناور تحقیق یونس پیامبر پایان نامه پروژه شناسائی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری پایان نامه اجزاء تشكیل دهنده پستها