👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله وظیفه کنترل در مدیریت

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله وظیفه کنترل در مدیریت

مقاله وظیفه کنترل در مدیریت

مقاله وظیفه کنترل در مدیریت

قسمتهایی از متن:

وظیفه کنترل

کنترل یکی از وظایف مهم مدیریت به شمار می رود. این وظیفه به قدری حایز اهمیت است که بعضی از نویسندگان مدیریت معتقدند که مدیریت خوب به داشتن نظام کنترل موثر بستگی دارد. « ارل استرانگ » و « رابرت اسمیت » نیاز به کنترل را چنین توجیه می کنند.

نقطه نظرهای متضادی درباره بهترین روش اداره سازمانها وجود دارد. اما نظریه پردازان و همچنین مدیران اهل عمل توافق دارند که مدیریت خوب مستلزم کنترل موثر است. ترکیبی از هدفهای خوب برنامه ریزی شده، ایجاد سازمان قوی، هدایت و رهبری موثر و اعمال انگیزش در صورتی به موفقیت کمک می کنند، که یک سیستم کنترل کافی وجود داشته باشد.

کنترل فرآیندی است که از طریق آن مدیران اطمینان حاصل می کنند که عملکرد سازمان با فعالیتهای برنامه ریزی شده تطبیق دارد. دربرنامه ریزی فعالیتهای یک سازمان، هدفهای اساسی و روشهای دست یافتن به آنها مشخص می شوند. فرآیند کنترل میزان پیشرفت به سوی هدفها را می سنجد و مدیران را قادر می سازد تا انحرافات برنامه ها را کشف کنند و اقدام اصلاحی به عمل آورند.

...

فرآیند کنترل

کنترل فرآیندی است که به طور مستمر عملکرد جاری را به منظور حصول اطمینان از این که منجر به وصول هدفهای از پیش تعیین شده می شود، اندازه گیری می کند. نتایج مطلوب از طریق فرآیند برنامه ریزی مشخص می شود و کنترل، عملکرد را با توجه به استانداردهای معین می سنجد. به این ترتیب، کنترل تلاشی است منظم که با توجه به هدفهای از پیش تعیین شده، استانداردهای عملکرد را مشخص می کند، عملکرد واقعی را با معیارهای معین مقایسه می کند، انحرافات و درجه اهمیت آنها را تعیین می کند و اقدامات اصلاحی را در صورت لزوم معمول می دارد.

کنترل، شامل چهار مرحله است که ذیلاً مورد بحث واقع می شوند:

....

مقایسه عملکرد با استانداردها

مقایسه عملکرد با استانداردهای از پیش تعیین شده یک مرحله مهم از فرآیند کنترل است. دو مرحله قبلی یعنی تعیین استانداردها و اندازه گیری عملکرد، مقدمات کنترل را فراهم می سازند. سپس مدیران باید عملکرد را با استانداردها مقایسه کنند. چنانچه معیارهای اندازه گیری تعیین شده و عملکرد به طور کمی مشخص شده باشد مقایسه مزبور به سهولت امکان پذیر خواهد بود.

بدیهی است اگر دو مرحله قبل جنبه ذهنی داشته باشند، عمل مقایسه دشوار می شود. در صورتی که انحرافی به هر علت از عملکرد قابل انتظار پدید آمده باشد، در این مقایسه معلوم می شود و اقدام اصلاحی به عمل می آید.

ارزیابی انحرافات

قبل از تصحیح هر گونه انحرافف باید علل و ریشه های انحراف مورد بررسی قرار گیرند تا معلوم شود که انحراف ر نتیجه استانداردهای غیر واقعی حادث شده است یا در نتیجه فقدان عملکرد کارآمد پدید آمده است. در موارد گوناگون، پروژه ها از حدود بودجه مصوب و زمان تعیین شده تجاوز می کنند. این قبیل پروژه ها باید به طور کامل و از تمام جنبه ها و زوایای متفاوت، مورد ارزشیابی قرار گیرند.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله بررسی دغدغه های یک معلم بیا طرحی نو در اندازیم پیشینه و مبانی نظری پایان نامه درباره عملکرد تحصیلی پایان نامه شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی پایان نامه بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال پایان نامه نیروگاه سیکل ترکیبی