👈 فروشگاه فایل 👉

ارتباط ورزش با افسردگی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارتباط ورزش با افسردگی

ارتباط ورزش با افسردگی

ارتباط ورزش با افسردگی

مقدمه.......................................

تاریخچه مختصری از روانشناسی ورزش............ 1

فصل اول

بخش اول: نقد عملكرد ورزشی................... 6

الف- عملكرد خوب و بد........................ 7

ب- عملكرد خوب، باخت......................... 7

ج- عملكرد ضعیف، برد......................... 8

د- عملكرد ضعیف، باخت........................ 8

بخش دوم: سطح انگیختگی/ فعال سازی............ 10

كاهش انگیختگی/ فعال سازی.................... 11

افزایش انگیختگی............................. 12

بخش سوم: كنترل و هدایت انرژی................ 13

شناخت سطح انرژی............................. 13

كنترل سطح انرژی............................. 14

هدایت سطح انرژی............................. 16

خلاصه........................................ 18

بخش چهارم: فنون آرمیدگی..................... 18

فواید آرمیدگی چیست؟......................... 19

فنون آرمیدگی................................ 22

خلاصه........................................ 24

بخش پنجم: تمرین تجسمی....................... 25

تمرین ذهنی برای اجرای بهتر.................. 25

عنوان                                 صفحه

فنون تمرین ذهنی برای دو و میدانی............ 30

بخش ششم: تمركز.............................. 30

تمركز و توجه................................ 33

نكته كلیدی.................................. 37

به سوی تمركز بهتر........................... 40

عوامل موثر در تمركز......................... 43

افزایش تمركز................................ 45

تمرین مركزگرایی............................. 46

بخش هفتم: اطمینان........................... 47

اعتماد به نفس: عاملی مهم برای بهترین عملكرد ورزشی  47

نگرشها و اثراتشان روی اجرا.................. 50

قرار گرفتن در چهارچوب صحیح ذهن.............. 54

استفاده از خودگفتاری........................ 55

خود انگاره.................................. 57

فنونی برای تكامل چهارچوب صحیح ذهن........... 58

فصل دوم

بخش اول: انگیزش و ورزش...................... 62

دیدگاههای انسانی به انگیزش: تئوری نیازهای مازلو    63

تئوری انگیزه پیشرفت مك كلند و اتكینسون...... 66

ارزیابی تئوری FOS........................... 67

بخش دوم: رویكردهای شناختی نسبت به انگیزش.... 68

اسناد....................................... 68

مدل اسناد وینر.............................. 69

ناامیدی آموخته شده و آموزش بازسازی اسناد.... 70

خودباوری.................................... 71

پژوهش معاصر روی انگیزه مشاركت ورزشی......... 73

فصل سوم

مقدمه: تنیدگی............................... 75

بخش اول: تنیدگی و زندگی حرفه ای............. 77

بخش دوم: هزینه تنیدگی....................... 78

تنیدگی خلبانهای خطوط تجاری.................. 80

تنیدگی كارگران سكوهای صنایع تصفیه نفت و گاز. 81

تنیدگی كارمندان مراكز هسته ای............... 82

بخش سوم: تنیدگی در پاره ای حرفه های پزشكی و پیراپزشكی  84

تنیدگی دندانپزشكان.......................... 84

تنیدگی پرستاران............................. 85

تنیدگی مدیران موسسات........................ 87

بخش چهارم: تعامل سیستمها و شكل گیری پاسخهای ارگانیزم نسبت به

تنیدگی...................................... 89

نقش هورمونها................................ 89

محور هیپوفیز- غدد فوق كلیدی................. 89

مكانیزمهای تسریع كننده و بازدارنده ترشحات... 90

بیماریهای تنیدگی............................ 91

بخش پنجم: زنان در برابر تنیدگی.............. 93

نشانگان تنیدگی زنان......................... 93

تنیدگی زنان كارمند.......................... 96

عنوان                                   صفحه

بیماریهای تنیدگی ناشی از رویدادهای استثنایی، تهاجمهای عصر جدید و زندگی

در محیطهای افراطی........................... 98

فصل چهارم

بخش اول: پیشگیری و درمان تنیدگی............. 102

شیوه های سنتی............................... 103

شیوه های جدید............................... 104

بخش دوم: درمانگریها و روشهای مبارزه علیه تنیدگی    107

تنش زدایی بدنی.............................. 108

تنش زدایی روانی............................. 108

تنش زدایی با استفاده از ابزار فنی........... 109

روان درمانگری............................... 109

بخش سوم: پیشگیری و درمان تنیدگی در موسسات... 110

نتیجه....................................... 112

فصل پنجم

بخش اول: افسردگی در ایران................... 114

افسردگی در غرب.............................. 118

نقدی بر روانشناسی افسردگی غرب............... 134

فصل ششم

بخش اول: اعتماد به نفس...................... 142

خودپنداره................................... 143

خودپنداره آموختنی و قابل تغییرات............ 143

خویشتن‌داری و تاثیر آن بر اعتماد به نفس كودك. 146

ظاهرسازی و پرورش خودپنداره غیرواقعی......... 148

عنوان                                          صفحه

روشهای تقویت خودپنداره كودك................. 149

بخش دوم: اهمیت و نقش بازی................... 152

بازی و رشد خود.............................. 153

انواع بازی.................................. 155

فصل هفتم

بخش اول: چگونه بر كم تحركی غلبه كنیم........ 157

شیوه های تجربی برای رهایی از كم تحركی....... 159

فصل هشتم

چگونه سلامتی به دست آورده خود را حفظ كنید.... 161

فصل نهم

درمان اختلالات روانی با ورزش.................. 165

درمان استرس با یوگا......................... 166

كلاشا- منبع استرس............................ 169

میدان های انرژی در بدن...................... 169

تحقیقات علمی یوگانیدرا...................... 170

ساماسكاراها................................. 171

غذا خوردن تحت استرس......................... 173

مقابله با استرس با روش SIT................... 178

فصل دهم

پایان نامه.................................. 181

- بررسی اثرات تربیت بدنی بر فشارهای جسمانی- روانی با عنوان شاغل و ارایه

الگوی بهینه ورزشی........................... 182

- بررسی اثر ویتامینC,Eدر پیشگیری از ضعف سیستم‌ایمنی در ورزشكاران.............. 192

عنوان                                                       صفحه

- مقایسه رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری دانش آموزان كم توان ذهنی ورزشكار

و غیر ورزشكار در شهر تهران.................. 194

فصل یازدهم

ترجمه مقالات اینترنتی

مقاله A: تراكم استخوان و افسردگی................. 200

مقاله B: تائید جنسیت در افسردگی: یافته‌های واگیر شناسی بدست آمده از مطالعات II و DEPRESI................................. 202

مقاله C: خدمات جمعی رفاهی براساس جنسیت افراد، ورزش و بازآفرینی نیروی از دست رفته زنان در

زمان ابتلا به افسردگی در “ایتون”.................. 218

مقاله D: ارتباط كاهش سطح افسردگی در بزرگسالان با انجام حركات ورزشی درحد متعادل............................................. 223

فصل دوازدهم

منابع:

منابع فارسی...................................... 229

منابع پایان نامه ای.............................. 231

منابع اینترنتی با سایت Ebscohost.................... 232

ضمیمه

متن مقالات اینترنتی

مقاله A: متن انگلیسی تراكم استخوان و افسردگی.....

مقاله B: متن انگلیسی تاثیر جنسیت در افسردگی، یافته های واگیر شناسی   

مقاله C: خدمات جمعی رفاهی براساس جنسیت افراد، ورزش و بازآفرینی نیروی

از دست رفته زنان در زمان ابتلا به افسردگی در ایتون

مقاله D: متن انگلیسی ارتباط كاهش سطح افسردگی در بزرگسالان با  انجام

حركات ورزشی در حد متعادل  

=============================

«مقدمه»

تاریخچه مختصری از روانشناسی ورزش

روانشناسی ورزش به شكلهای مختلف از همن زمانی كه روانشناسی پا به عرصه وجود گذاشت، بوجود آمده است. نخستین مطالعه ثبت شده در روانشناسی ورزش در قرن نهم انجام شده است. نورمن تریپلیت[1] (1898) آنچه را كه به عنوان نخستین آزمایش در روانشناسی اجتماعی و نخستین آزمایش در روانشناسی ورزش ذكر می‌شود را انجام داد.

تریپلیت پدیده تسهیل اجتماعی (به طور مفصل در فصل 6 مورد بحث قرار می‌گیرد) را مورد بررسی قرار داد. او ثابت كرد كه دوچرخه سواران تمایل دارند وقتی با شخص دیگری مسابقه می دهند نسبت به زمانی كه به تنهایی دوچرخه سواری می‌كنند، سریعتر برانند. اما تریپلیت پژوهش مربوط به ورزش را بیشتر دنبال نكرد وتا 1920 كه اصول روانشناسی ورزش به طور رسمی به ثبت رسید، كاری در این مورد انجام نگرفت.

در 1925 كلیمن گریفث[2] آزمایشگاه پژوهشی ورزش را در دانشگاه الینوئز[3]تاسیس كرد. گریفث، كه روانشناسی ورزش را تثبیت كرد و كرسی دانشگاهی برای آن بوجود آورد، دو كتاب درسی مهم را نیز منتشر ساخت و به عنوان مشاور تیمهای حرفه ای ورزشی به كار خود ادامه داد، به همین دلیل اغلب به «پدر روانشناسی ورزش» معروف است. اما روند اولیه روانشناسی ورزش بسیار كند بود و آزمایشگاه پژوهشی ورزش در 1932 به دلیل فقدان بودجه تعطیل شد.

(جارویس، 1380، ص15)

بین 1930 و 1960 (حداقل در جهان غرب) فعالیتهای اندكی در رشته روانشناسی ورزشی انجام گرفت. در اتحاد جماهیر شوروی (سابق) روانشناسی ورزش به طور رسمی مدت كوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم مطرح گردید. البته بدستآوردن اطلاعات صحیح راجع به عملكرد روانشناسی ورزش شوروی در دوره جنگ سرد دشوار است، اما عموماً باور بر این است كه، در خلال بازیهای المپیك ملبورن[4] (1960) تیمهای اروپا شرقی برای تیم های ملی خود روانشناسان ورزشی استخدام كردند (كریمرواسكولی 1994).

مسلماً می دانیم كه در اوایل 1970 تیمهای روسیه و آلمان غربی برای افزایش عملكرد ورزشكارانشان در رویدادهای بین المللی روانشناسان ورزشی استخدام كردند.

روانشناسی ورزشی در آمریكا از 1960 فعالیت مجدداش را شروع كرد و چند سال بعد در انگلیس و باقی كشورهای اروپایی شكل گرفت. این رشته به سرعت در جهان توسعه یافت و از جدیدترین اصولعلمی برخوردار گردید. جالب است كه تا اخیراً مطالعه روانشناسی ورزش دقیقاً به جای قرار گرفتن در قملرو روانشناسی در حوزه علوم ورزشی قرار دسته بندی می شد. اما این موضوع به مرور تغییر مكان داد، به طوری كه در 1986 انجمن روانشناسی شناخت و در 1993 جامعه روانشناختی انگلیس بخش روانشناسی تمرین و ورزش را تاسیس كرد.

(جارویس، 1380، ص16)

روانشناس ورزش چه كسی است؟

این سوال می تواند به دو روش مطرح شود: چه كسانی می توانند خودشان را روانشناسان ورزشی معرفی كنند و روانشناسان ورزشی چه كاری انجام می دهند؟ در مورد پرسش نخست، فعلاً در انگلیس ثبت نام اجباری روانشناسان ورزشی وجود ندارد، بنابراین (از لحاظ نظری) هر كسی می تواند خودش را یك روانشناس ورزش معرفی كند. البته، غیر اخلاقی است كه كسی به اندازه كافی آموزش ندیده باشد و بخواهد از عنوان روانشناس ورزش استفاده كند. انجمن علوم تمرین و ورزش انگلیس (BASES)[5] دفتری برای ثبت نام روانشناسان ورزشی دارد. در كنفرانس سالیانه 1998 بخش روانشناسی انجمن روانشناختی تمرین و ورزش انگلیس اصول اعطای عنوان روانشناس اخبره ورزش (اختصاصاً به افراد واجد شرایط) را تصویب كرد. برای ثبت نام در دفتر BASES به عنوان روانشناس ورزش، یا فرد بایستی ابتدا مدرك روانشناسی و سپس درجه بالاتری در رشته ورزش داشته باشد یا ابتدا مدرك علوم ورزشی و سپس درجه بالاتری در روانشناسی ورزشی بگیرد.

برای دستیابی به اجازه نامه از جامعه روانشناختی انگلیس، ابتدا بایستی شخص دارای مدارك روانشناسی تایید شده جامعه روانشناختی انگلیس باشد و سپس دوره آموزش كار عملی تحت نظارت بعد از دوره لیسانس مصوب این جامعه را بگذارند.

مباحثی پیرامون اعتبار بخشی روانشناسان ورزش وجود دارد. طرح نام نویسی BASES از روانشناسان ورزش تنها از 1992 پا به عرصه وجود گذاشت و تعداد زیادی از روانشناسانی كه قبلاً به عنوان روانشناسان ورزش كار می كردند یا نام نویسی نكردند و یا واجدالشرایط تشخیص داده نشدند. آنشیل[6] (1992) خاطر نشان ساخت بسیاری از روانشناسان كه تمام وقت با ورزشكاران كار می كردند، یا فرصت لازم برای جمع آوری مدارك را پیدا نكردند، یا اصلاً تمایلی به ادامه روند طولانی مدت شیوه‌های مورد نیاز برای نام نویسی را نداشتند و بدین ترتیب این نام نویسی برخی از مجربترین اساتید در حوزه روانشناسی ورزش انگلیس را در بر نمی گیرد.

[1]  Norman Triplett

[2]  Coleman Griffith

[3]  Illinois

[4]  Melbourne Olmpics

[5]  British Association of Sport and Exercise Sciences.

[6]  Anshell

...

فصل اول

بخش اول:

«نقد عملكرد ورزشی»

اغلب ورزشكاران بیش از 15 ساعت در هفته را به تمرین اختصاص می دهند. هزینه‌هایی را هم كه صرف تجهیزات، بیمه، مربیگری، و مسافرت آنان می شود، به این زمان تمرین باید اضافه كنیم. در مجموع تمام این تلاشها و مخارج برای “اجرای خوب” در مسابقات مهم صرف می شود.

با چنین سرمایه گذاریی، تعجبی ندارد كه هر كس به دنبال پیروزی در رقابت باشد و به همین دلیل است كه برنامه های روانشناسی ورزشی مورد توجه قرار می گیرند. یك برنامه استاندارد روانشناسی ورزشی شامل هدف گذاری، تمرین آرمیدگی، تجسم و تمرین تمركز است. چنین برنامه ای نیازمند زمان و تلاش است، ولی این مهارتها در سایر زمینه های زندگی مانند مطالعه و كار نیز بكار می آیند، بنابراین عموماً سرمایه گذاری در آن مقرون به صرفه است.

برخی از روشها و مهارتها مانند تمرینات آرمیدگی، پیش از اینكه با اطمینان در مسابقات مهم به كار گرفته شوند، به تمرین زیادی نیاز دارند، اما برخی دیگر چنین نیستند. یكی از این فعالیتها كه ورزشكاران می توانند فوراً از آن سود ببرند و به شیوه‌ای آسان آن را انجام دهند، نقد عملكرد ورزشی است.

یك نقد عملكرد موثر: اطمینان از افزایش می دهد، برای هر نوبت تمرین، هدف را مشخص می كند؛ به تكمیل راهبرد رقابتهای آتی كمك می كند؛ و زیان عملكرد ضعیف را به حداقل می رساند.

طرح زیر، پیامدهای احتمالی یك مسابقه را به شكلی ساده نشان می دهد. اجازه دهید تا هر موقعیت را به طور جداگانه بررسی كنیم و ببینیم كه گذراندن چند دقیقه از وقت به نقد عملكرد، چه ارزشی خواهد داشت.

(وینتر، مارتیز، 1379، ص27)

الف) عملكرد خوب، برد

این، حالتی است كه ورزشكاران برای آن تلاش می كنند و زمانی كه اتفاق بیفتد، باید آن را جشن گرفت؛ بویژه اگر در یك مسابقه مهم رخ دهد.

احتمالاً شما از اینكه خوب عمل كرده اید و بازی را برده اید، احساس رضایت می‌كنید. نقد عملكرد می تواند برای ایجاد اطمینان و تقویت رفتار خوبی كه انجام داده‌اید، مفید باشد. بسیاری از ورزشكاران نخبه تمایل دارند از اجرای خود یك مرور ذهنی به عمل آورند، مسابقه را تجسم كنند و احساس موفقیت را فراخوانی نمایند. اما عده ای هم پس از یك اجرای خوب ورزشی جشن می گیرند و انتقاد از عملكرد خود را فراموش می كنند؛ كه كار بسیار ساده ای است.

به هر حال، نقد عملكرد ورزشی، و نه نقد نتیجه مسابقه، یك سرمایه گذاری مدبرانه است. در یك نقد عملكرد، شما بر اعتماد به نفس خود، و اینكه فشار را چقدر خوب تحمل كرده اید، و یا تمركز خود را چگونه حفظ نموده اید، تاكید می كنید. سعی كنید كه به پذیرفتن اجرای خوبتان بسنده نكنید؛ بلكه به خود پاداش دهید، رفتار مثبتی با خود داشته باشید، و بیش از همه به خاطر داشته باشید كه عاملی باعث اجرای خوب شما شد.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق کلونینگ و کلن کردن ژن دانلود پاورپوینت کنترل و نظارت در سازمان (فصل چهارم کتاب مدیریت عمومی الوانی) محوطه سازی فضای سبز پایان نامه بررسی نقش هوش هیجانی بر عملکرد بازاریابان بیمه کارآفرین استان خراسان رضوی مقاله فرآیند بازاریابی الکترونیکی طبق مدلهای آمیخته بازاریابی اینترنتی