👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق چگونه ورزش کنیم

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق چگونه ورزش کنیم

تحقیق چگونه ورزش کنیم

تحقیق چگونه ورزش کنیم

بخشهایی از متن:

مراقبت بیومكانیكی: متغیرهای دیداری قابل دسترسی

بسیاری از متخصصان حركات انسانی روی اهمیت این موضوع برای مربیان و معلمان تأكید دارند، جدای از این مهارت در مراقبت (پایه ای برای 1) كنترل و ایجاد (محیطی ایمن،2) مطمئن بودن از اینكه ورزشكار (دانش آموز مشغول كار خود است،3) تحلیل و ارزیابی اجرای حركات را به منظور (ارزیابی مهارت،4) اصلاح كردن حركات به منظور افزایش مهارت. البته موفقیت در دو مورد اول پیش شرط موفقیت در دو مورد آخر است.

بیشترین تحقیقات كه روی این موضوع در محیطهای آموزشی توسط بارت(Barret) و آلیسون (Allison)  انجام شده است. آنها روی برداشت افرادی كه كم و بیش با ورزش در محیط مجتمع سروكار داشته اند تحقیق كرده اند بارت روی نیاز معلمان به طرحی از آن چه آنها مراقبت می كنند و چگونگی این مراقبت بحث كرد. به ویژه توجه خاصی به شناسایی موارد بحرانی (خطرناك) (یعنی مواردی كه حركات یا محیط روی نتیجه عملكرد تأثیر بدی می گذارند) داشت. آلیسون تأكید داشت كه مراقبان بی تجربه به جزئیات حركات توجهی نمی كنند و این مسأله را ناشی از مشكل تشخیص ویژگیهای مرتبط و غیر مرتبط می دانست.

تعداد كمی از محققان جنبه های قابل ارزیابی مراقبت را بررسی كرده اند. در این مطالعات محیط با محدود كردن آن به نمایش اطلاعات یك فیلم یا ویدئو از یك یا دو ورزشكار ساده شد. از مراقبان خواسته شد تا برای هر نمونه حركتی ؟؟ ساده مثل درجه بندی یا تعیین نوع حركت را ارائه كنند هر چند همه ناظران قادر بودند بعضی از خصوصیات سلسله مراتبی (ترتیبی) خاص حركت را بفهمند اما ناظران با تجربه تر قادر بودند اطلاعات خاص و دقیق تری ارائه كنند.

...

باتجربه ها نه تنها اظهار نظرهای بیشتری درباره حركت نسبت به مبتدیان داشتند، بلكه این اظهار نظرها دقیق تر هم بود، برای مثال اعضای گروه با تجربه مفهوم همانگی را با اصطلاحاتی مثل هم زمان و حركت در زمان مناسب ذكر كرده بودند. در مقابل مبتدیان این را با اصطلاحاتی مثل مكث كوتاه یا او دوید، ایستاد و سپس پرتاب كرد.

علاوه بر مشاهدات حركت، مطالبی غیر از حركت نیز عنوان شد. به عبارت دیگر، تعداد كمی از مراقبان با تجربه درباره ویژگی هایی كه قادر نبودند ببینند اظهار نظر كرده بودند.

هیچ كدام از مراقبان مبتدی نتوانسته بودند چنین مطالبی را بیان كنند، شاید بعضی مراقبان با تجربه طرحی را برای كارشان تهیه كرده بودند كه تا حدی قابل انطباق با اطلاعات موجود نبود.

مقایسه دیگر بین مراقبان با تجربه و مبتدی مربوط به جوابهایی درباره ورزشكار بود تا درباره حركت در حالی كه مبتدیان مطالبی مثل“ نا امیده” یا “نیاز به اعتماد به نفس بیشتر” را نوشته بودند، این اظهار نظرها می تواند نشان دهنده این باشد كه مراقبان مبتدی از اطلاعات كینماتیك برای استدلالاتی درباره ورزشكار استفاده كرده تا درباره حركت.

به طور خلاصه هر دوی مراقبان با تجربه و بی تجربه قادر بودند چندین ویژگی حركت را بفهمند. هر چند در مقایسه با معیارهای اسكالی (Scally) با تجربه ها توانستند متغیرهایی كه برای تحلیل حركت نیاز بود را سریع تر از مبتدیان به دست آورند گزارش جزئیات نامربوط توسط مبتدیان (مثل اظهار نظر درباره ورزشكار تا حركت) و ویژگیهایی غیر قابل دیدن توسط مراقبان با تجربه درستی عقیده آلیسون را درباره اینكه مراقبان بی تجربه در تشخیص ویژگی های نامربوط از ویژگی های لازم مشكل دارند را ثابت كرد. به همان اندازه كه تشخیص جزئیات اجرا حاصل تجربه در مشاهده و آشنایی با مهارت است. تفاوت هایی در تعداد و دقت مشاهده بین گروههای این تحقیق را نمی توان به آشنایی با مهارت نسبت داد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت زبان مصنوعی تحقیق فرار از مدرسه و راه درمان آن مقاله رابطه فقه و حقوق بشر ترجمه مقاله تاثیر زمان در بازار و هزینه یابی هدف در موفقیت توسعه محصولات جدید مقاله توان الکتریکی سه فاز