👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه روابط عمومی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه روابط عمومی

پایان نامه روابط عمومی

پایان نامه روابط عمومی

مقدمه:

اولین چیزی كه به ذهن بیشتر مردم خطور می كند وقتی كه كلمه رهبری را می شنوند رهبری تجارت نیست بلكه رهبری مذهبی، سیاسی و اجتماعی است.

رهبران به شكل گیری اهداف گروهها كمك كرده و اعضای گروهها را تحت تاثیر قرار داده و تشویق می كنند تا در رسیدن به اهداف صرف كنند. ویژگی رهبری یكی از مهمترین عوامل در تعیین موفقیت و بقای گروهها و سازمانها می باشد. بیشتر تعاریف رهبری 3 جزء دارند. تاثیر گذاری، گروه، هدف، رهبران افرادی هستند كه به رفتار دیگران تاثیر می گذارند. رهبری معمولا بررسی و مطالعه دریافت و متن یك گروه بررسی می شود. بنابراین تعریفی از رهبری عبارتست از:

فرآیندی كه در آن یك فرد اعضای گروه را در جهت كسب اهداف گروه تحت تاثیر قرار می دهد. روابط انسانها مطالعه و مدیریت روابط بین افراد را شرح می دهد. روابط عمومی درباره ارتباط یك سازمان بالا زمان دیگر می باشد. همه افراد روزانه روابط عمومی را تمرین می كنند. اگر چه ما از روابط عمومی به عنوان یك پدیده قرن 20 فكر می كنیم اما ریشه های روابط عمومی بسیار قدیمی اند. اصطلاح روابط عمومی نخستین بار در سال 1895 توسط انجمن راه آهن امریكا به كار رفت. تاریخ روابط عمومی نوین می تواند به سال 1906 برگردد.

نقش روابط عمومی به طور كلی نقش اطلاع رسانی و دادن خبر، انواع اطلاعات حقایق و تعبیرات از یك سازمان به مخاطبان بیرونی و درونی و به مدیریت برمی گردد.

اداره روابط عمومی و مخاطبین:

مدیریت روابط رسانه ای، مدیریت روابط كاركنان، مدیریت روابط كاركنان، مدیریت روابط مصرف كنندگان، كارمند روابط عمومی، رشته روابط عمومی، دوره روابط عمومی و... كارورزان روابط عمومی باید با مخاطبین مختلف و زیادی ارتباط برقرار كنند تا بتوانند در این زمینه موفقیت كامل را كسب كنند.

تاریخچه ای از روابط عمومی:

این اصطلاح با معنی كنونی برای نخستین بار در دهه پایان قرن نوزدهم در امریكا به كار رفت. در محافلی كه با روابط عمومی آشنا هستند تنها دو حرف بزرگ PR می آید. فرانسه زبانها آن Relations Publiques، آلمانی زبانها اغلب همان تركیب انگلیسی و یا«offentlichkeitsarbelt» می نامند.

ارتباط جمعی:

برای ارتباط جمعی تعاریفی بیان شده است از جمله:

ژان استونزی در كتاب روانشناسی اجاع می گوید ارتباط جمعی یا بهتر بگویم ارتباط در میان توده ها عبارتست از:

انتقال اندیشه ها به تعداد فراوانی از افراد در آن واحد است.

تهدیدات قبل از مصاحبه:

1- مطالعه دقیق درباره موضوع صورت عقلی از طریق مراجعه به افراد مطلع، استفاده از آرشیو، مطالعه پرونده های مربوط به موضوع، مطالعه كتابهای مرتبط به موضوع و...

2- طرح سوالات قبل از مصاحبه، طرح سوالات از قبل بستگی به عوامل گوناگونی دارد. مثلا مصاحبه شونده تا چه حد در كار خود با تجربه و ورزیده است. حساسیت موضوع مصاحبه چقدر است؟ مصاحبه شونده كیست؟ چقدر فرصت دارید؟ تا چه حد مطالعه قبلی دارید؟ آیا محدودیت زمانی دارید یا نه؟

بستگی به موضوع مصاحبه و فرد مصاحبه شونده سوالات را می توان به 2 دسته تقسیم كرد.

1- سوالات كلی: به سوالاتی اطلاق می شود كه جامعیت داشته باشد و چندین سوالات جزیی در آن نهفته است.

2- سوالات جزیی: به سوالاتی اطلاق می شود كه دارای پاسخ های محدود باشد.

مهارت های لازم جهت مصاحبه:

1- پرسش گری موثر          2- تمركز و پیگیری

در جامعه ما افراد محدودی شنونده های موثری هستند اكثر افراد متمركز كردن و توجه خود بر دیگران را دشوار می یابند. یكی از مهمترین مهارتهای گوش دادن موثر تماس چشمی مناسب است در این حالت رعایت نكات زیر ضروری است.

فاصله فیزیكی و زبان بدن:

منظور از زبان بدن استفاده از اشاراتی است كه در مصاحبه به كار می رود. به طور مثال: روس ها برای نشان داد پاسخ سر خود را در جهت بالا و پایین حركت می دهند. یك مصاحبه شونده باید با زبان و بدن مصاحبه شونده آگاهی كامل داشته باشد در مورد فاصله فیزیكی نیز رعایت فاصله بین مصاحبه شونده و مصاحبه كننده با توجه به فرهنگ مصاحبه شونده در نظر گرفته شود به طور مثال اعراب ممكن است در یك فاصله 15 الی 30 سانتی متری راحت تر باشند. 

تركیب مهارت ها با یكدیگر در مصاحبه:

مهارتهای تمركز كردن، پی گیری كردن، پرسش گری باز و بسته، تشویق های جزیی، انعكاس احساس و محتوا هر یك به تنهایی رویكرد تك مهارتی می باشند. لذا برای اینكه بتوان یك مصاحبه موثر داشت باید این مهارتهای مجزا را به كل منسجم تبدیل كرد. ادغام مهارتهای مصاحبه موجب رشد سبك طبیعی مصاحبه كردن شما می شود یعنی هر مهارتی را كه احساس می كنید مناسب است می توانید به كار گیرید.

نكاتی درباره تركیب كردن مهارتها:

1- به هنگام تمركز و پیگیری، طرح پرسش باز، ارائه تشویق های جزیی و كلی بر هر كدام از مهارتها حتی الامكان تجهیز پیدا كنید.

2- به كارگیری مهارتهای واحد در مصاحبه: الف- مهارتهای واحد را در صورت لزوم با هر تركیب كنید.  ب- یك مهارت خاصی را پیش از حد به كار نگیرید.

فهرست مطالب

عنوان................................ صفحه

فصل اول

مقدمه................................

تاریخچه ای از روابط عمومی............

ارتباط كاربردی روابط عمومی با وسایل ارتباط جمعی 

فرصتهای روابط عموی در روزنامه ها.....

خبر، و خبرنویسی در روابط عمومی.......

كاربردهای ضمیر در روابط عمومی........

فصل دوم

تعاریفی از مصاحبه....................

تفاوت خبر و مصاحبه...................

هدف مصاحبه...........................

تهدیدات قبل از مصاحبه................

مهارت های لازم جهت مصاحبه.............

تركیب مهارتها با یكدیگر در مصاحبه..... 

فصل سوم

اهمیت روزنامه نگاری..................

نقش رسانه های ضمیری در عصر جدید......

شیوه های روزنامه نگاری...............

انواع منابع خبری.....................

ربع رتاژ خبری........................

فصل چهارم

تعریف گزارش..........................

فایده گزارش نویسی....................

تهیه گزارش...........................

راههای كوتاه كردن گزارش..............

گزارش مصور...........................

فصل پنجم

تعریف روابط بین الملل................

اصطلاح روابط بین الملل از نظر عبدالعلی قوام  

سیر تكامل روابط بین الملل............

برداشت های مختلف در مطالعه روابط بین الملل  

فصل ششم

آماده سازی چاپ برجسته................

ساخت فیلم............................

دستگاه آگراندسیور، پروسسور، كنتاكت....

انواع كاغذها.........................

قطع كتابها...........................

تعریف مركب...........................

فصل هفتم

جایگاه حقوق ارتباط جمعی در بین سایر رشته های حقوق  

تعریف حقوق ارتباط جمعی...............

شرایط اشخاص حقیقی و حقوق متقاضی پروانه انتشار   

فصل هشتم

تعریف ارتباط از نظر پروفسور دین بارنلوند

ارتباط جمعی یا عمومی.................

فواید درسها..........................

یادگیری اجتماعی......................

الگو برداری یا تقلید.................

نیاز به همبستگی......................

نیاز به موفقیت.......................

فصل نهم

تعاریف فنون تبلیغ....................

انواع تبلیغ..........................

تبلیغات تجاری........................

ابزارهای تبلیغات تجاری...............

روش های تبلیغ........................

روابط عمومی و تبلیغات................

اهداف تبلیغات از دیدگاه اسلام.........

فصل دهم

مدیریت اداره جهاد كشاورزی............

نمودار سازمانی جهاد كشاورزی..........

گزارش عملكرد جهاد كشاورزی............

فصل یازدهم

فهرست منابع و ماخذ...................

👇محصولات تصادفی👇

مقاله تغذیه ویتامین در جوجه درآوری و زنده مانی جوجه ها پایان نامه طراحی وساخت دستگاه ثبت كننده سیگنال الكترومایوگرام دو كاناله و مدلسازی فعالیت ایزومتریك ساعد پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش پایان نامه كوره های قوس الكتریكی و القائی گزارش کاراموزی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان